Matthew 7

Kiming ani tungam ka ago

(Lk 6:37-38,41-42)

Mi ago ta kiming an ani tungami, vei nganing kila kun kiming animi. Using si saka selen an mita kiming a tungami, ki kun vil ania kapa singimi, na ki abis singimi angkokoai palau val lau ang mita abis ia. Marai sa kupo tun a tep lik ang e matana i tungam, na numai akorong kupo tav nasai ani vukei lava ang e matam? Kapo saka ro an man ku antok a tasim ta, ‘Me, name luk suai tapai ani tep ang e matam’ man a vukei lava ang kapo ago e matam? Numai a katakai i kapau. Aino ina, ku luk suai ani vukei lava ang e matam akorong, le na kula angkokoai asi arai atapalas si luk suai ani tep ang e matana i tungam. Mi ago ta alis ani ri kauvek ve ri vongo ta bil ang kapo daus vo kapo samui lava, vei nganing ki saksak meng ia vo ki tu talang imi na ki tang arikek luai animi.

Aikut, gulegule na pirpiring

(Lk 11:9-13)

Mi aikut na mi atogon, mi gule na mi sabonai, mi pirpirikai na takaman ka tavas animi. Io, ninia kapo aikut, ka luk. Na ninia kapo gule, ka sabonai. Na ninia kapo pirpirikai, takaman ka tavas ania. Numai igenen, man kam nat ka aikut ua ta pok, sa nang, kula alis ia ta iat? 10 Vo man ka aikut ua ta ien, sa nang, kula alis ia ta kene? 11 Nami na mamain ta katakai i bil arikek, sikei mipo uskorong a lau i alilis ta mamain ta alilis roron si kami inatus. Au sa nang si tamami e metekuku? Ninia parik kapa nas a lau i alilis ani bil roron singiria kipo sokotuk ia? 12 Asukang a ninia palau a lau ang mipo buk ani ri vap ki abis ia singimi, mi kun abis ania singiria. E iang milapo abis aro na saupai ve keve mengen ang si ri katakai i kus amalangas.

Takaman ngingimai

(Lk 13:24)

13 Mi palak si takaman ngingimai using a takaman ane si puka kapo laba na selen ang kapo papanai na vap miang kipo palak neina. 14 Io, takaman ane si to kapo liklik na selen ang kapo ngingimai. Na rukun lik palau kipo sabonai ania.

Arai kinle ani iei si uai ina

(Lk 6:43-44)

15 Mi aiveven aro vei ri katakai i kus amalangas kapau. Kipo serei singimi ta ararai i sipsip, sikei nei vingaria kipo asukang ta kauvek kalat. 16 Mi kinle korong iria si uai iria. Sa, tarapo kopos vaen si ei rodotan? Tarapo kopos suke si ei kakaulan? Parik. 17 Using ri ei roron kipo uli asereiai ani uai roron. Na ri ei rikek kipo uli asereiai ani uai rikek. 18 Ei roron parik kapa angkoai si asereiai ani uai rikek. Na ei rikek parik kapa angkoai si asereiai ani uai roron. 19 Ri ei aongos voiang parik kipa uai ani uai roron, ki tanga suai aniria na ki asuai aniria nei kut. 20 Asukang vang, mi kinle iria si uai iria.

Parik natapa nas imi

(Lk 13:25-27)

21 Parik ta ri vap aongos voiang kipo songo iau ta ‘Volava, Volava,’ kian palak nei vainagoan e metekuku. Sikei riria papalik kipo usiusing kana vubuk a mamai e metekuku. 22 Si taun ang, vap miang ki antok iau, ‘Volava, Volava, namemta kus amalangas si asan im na namemta lu suai ani ri ingua si asan im, na namemta abis a keve bil i vilvil ataping miang si asan im.’ 23 Sikei, na antok iria, ‘Parik natapa nas imi, mi pasal suai anig, nami na mamain ta katakai i putuk saupai.’

Ngono kelkelai

(Lk 6:47-49)

24 Riria kipo longong kag keve mengen kana na kipo abis using ia, kipo asukang val mangsikei a igenen nas kata abis kana lu kuli at. 25 Langit kata usen, na molong ka but asiang, na malu kala malu arikek a lu ke, sikei parik katapa tabut using kata akevkevai kuli at. 26 Au na riria kipo longong kag keve mengen kana na kipo tav using ia, kipo bil val mangsikei a igenen nio kata abis kana lu kuli kone palau. 27 Langit kata usen, na molong ka but asiang, na malu kala malu arikek a lu ang na kala tabut aongos luai.”

28 Si taun ang a Iesu kala akamusai ani keve mengen ang, petau lava ang kilapo taping ani kana akalkalit, 29 using kapo mengen iria val igenen atogon kitmat na parik val kari keve vap malangas ani saupai.

Copyright information for `LCM