Romans 4

Akus i Abaram kapo akalit ta selen asi serei a igenen korong

Au, tara mengen ta sa si Abaram, tivumem i pukun ke? Kata sabonai ani sa si bil ke? Using man a Abaram kata serei igenen korong marai kana keve abis ro, kapo koi luai ania ta ka kus aminaung, sikei si matana i God parik kapa asukang. Using a salsalik kapo mengen ta,Abaram kata lomlomon ta God na singina kala kinle ia ta kapo igenen korong e matana. Man a igenen kapo abis asi luk seupok, seupok ang parik kapa alilis palau, sikei ki taot ia ta kapo seupok i kana abis. Au na ani vopo tav abis ang, sikei kapo lomlomon ta God vopo vil akorong ang ani vap rikek, sukana si kana lomlomon, God ka taot ia ta kapo igenen korong e matana. Asukang a David kata kun mengen ta tauia roron, ke igenen ang God kapo taot ia ta kapo korong e matana. Parik kapa tukulai ina le si kana keve abis ro, parik. Tauia roron kakaria vap ang a God katala lomon suai ani kari keve lau i putuk saupai. Na vap ang voiang a God katala pakut kari keve lau rikek. Tauia roron, ke igenen voiang a Volava parik kapa anguan taot an ania ta kapo igenen rikek. Au si tauia roron ke nang, ke ri lamutan papa, vo ke ri tav lamut kapa? Using taratala kin ia ta,God kata taot a Abaram ta kapo igenen korong e matana tukulai ina si kana lomlomon. 10 Au kata saka luk an nang ani vilvil akorong ang? Sa, katala lamut lenginang, vo parik lak? Nambang, parik nang ta e mung i la lamut ang, parik. Sikei aino si po tav lamut lak. 11 Na kata luk a lampulit ang asukang ta akanangai asi nak akit ani tutuman i vilvil akorong ang, nang kata luk ia marai kana lomlomon. Ninia palau a lomlomon ang kata lapo atogon ia si kana po tav lamut lak ang. Tukulai ina ani nia ka tamaria i ri vap aongos voiang kipo lomlomon, kantanem kipo tav lamut, na singina God ka taot iria ta kipo korong e matana. 12 Na ka tamaria kapa i ri lamutan, na parik using kipa lomon amamaiten a lamut, parik. Sikei using kipo akik kak using a selen i lomlomon ang a tamara ta Abaram kata atogon ia si kana po tav lamut ang lak.

Palapalatung ang si God ke ri vap lomlomon

13 Asukang ke. Palapalatung ang si God ve Abaram na kana matan inatus ta ki tauk i kuli rina ke, parik katapa tukulai ina using kata usiusing a keve sausaupai, parik. Tukulai ina using kata lapo igenen korong e matana i God le si kana lomlomon. 14 Using man a palapalatung kakaria kipo abis using a sausaupai, pua, lomlomon ka palau, na palapalatung ang kapa ka kun palau. 15 Saupai kapo uli asereiai ani marala. Man kapo kovek i sausaupai, ka kovek i putuk saupai. 16 Asukang a palapalatung ang kapo tukul le si lomlomon. Na kapo tapasuk kuli kana roron a God ani ka bil tutuman si kana inatus aongos, parik ta aniria papalik vap po nas ani sausaupai ke, sikei aniria kapa vap po lomlomon ang val Abaram, nia kapo tamara aongos kuvul. 17 Val kitala salik ia ta,Nata atung ua ani ku tamaria aongos i mamain ta matan vap. Au na kana kapo tamara si matana i God. God voiang kata lomlomon tatana. God voiang kapo ali to ani mat asi kana tadut, na kapo asereiai ani palau asi kana tutuman. 18 Katapo sugul velai lomlomon na asukang kuli kana lomlomon, kala serei atamaria i mamain ta matan vap. Val kalingana asukang ke ta,Matan tus im ki duk asukang. 19 Na katala kinle velai ani tav ngau ta lomlomon, ta kata lapo asukang ta 100 kana matas i to angasungai ani mat. Na asukang kapa si Sara, ta kala mat aongos kana lomlomonai ani ingus. 20 Sikei parik katapa lomlomonai anglok si palapalatung ang si God, kana lomlomon kata serei akitmat na ka tak sunguk a miminaungan ina i God. 21 Kata nas aro ta sa na God kata palapalatung ia, kapo togon kitmat si asereiai ania. 22 Au nambang, tukulai inakatala kinle ia ta kapo igenen korong e matana. 23 Mengen suke nei salsalik parik ta ania papalik kalapa igenen korong, parik. 24 Anira kapa, ta tarala vap korong, tara taralapo lomlomon ta God, vo tak atadut ang ani Iesu kara Volava pelek a mat. 25 Iesu kita asel ia ani ka mat asi vil suai ani kara keve lau rikek. Na God ka tak atadut pok ia using si kana taot anira ta taralapo vap korong.

Copyright information for `LCM