aAis 40:3

Matthew 3

Na Jon Ina Fasufan A Faigotan A Salan Xana Memai

Mk 1:2-8; Lk 3:1-18

Lana yaan aave, pe la xobingil pe Judia, na Jon ina Fasufan a falet xolai xena kuusan fasavat a lagasai sina. Nane kuus, “Puk a lamonan simi e ta'ulan a vilaana saat simi senaso a yaan ina savatan sina fatataganan sina Piran i taxa waan faasilak.” Na Aisaia aava mataa ina kuus fatuxai, a ferawai sena mataa aave malaan:

“A ling ina saxa mataa pe la xobingil i taa kel, ‘Faigotan a salan xana Memai, vil faxaradak a salan sina.” a 
A maana marapi si Jon ri vesane pana fui ina ‘kaamel’ e a fakaliuan nane xa pana yowang ina vipin ina tiir. E nane fuuna ngan a sakawa e vevoi. A mu rabuna ri falet xe sina ti pe Jerusalem e a mu bina pe Judia e ti pe la mu bina faasilak la Raarum Jordan. Ri kuusan fasavat a mu vilaana saat siri e nane fasuf nari la Raarum Jordan.

Taasaxa, layaan nane kaalum o a mu Ferasi xuvul pana mu Sedusi ri maa savat la bina ina fasufan, a xuus nari, “Nami ve mi tiui pana neng! Nase' pebukan nami pana sinufanaana fakasanaman lava aava i taa savat? Tamo mi fo puk tapin nami xa xasena vilaana saat simi lavaxa, faxalite pana vilaana e faisok fa'ui. E muta lamon o mi taa xuus nami xa, ‘Na Abrahem ve na tamataara.’ Senaso ne xuus nami o a Piran a fexaxaas sena fasavat a rafulak xa Abrahem pana mu faat aanabe'! 10 A yaamu i taxa waan xo la funa mu wai e a maana wai aava ri pife fasavat a xalana roxo a Piran taa tei tapin nari xe lana fata.

11 “Ne fasuf nami pana raarum senaso mi puk a lamonan simi. Taasaxa, saxa i taa savat la miak e a gutan sina a molava sega e senaso nenia, ne mataa palau paaliu ne pife fexaxaas sena tao a ‘slipa’ sina. Nane xo i taa fasuf nami pana Vovau Xaradak e fata. 12 A ‘fok’ xena fepatoxan a xawa xasena mu kam i taxa waan la mana e i taa gon a bina ina fepatoxan a xawa aave e i taa faxuvul a mu kam ina ‘wiit’ la lifu ina fawaanaana e i taa faram a xawa pana fata aava i taa pife maat.”

Na Jon A Fasuf Na Yesus

Mk 1:9-11; Lk 3:21-22

13 Na Yesus xo maa savat la Raarum Jordan ti Galili talo na Jon i taa fasufe. 14 Taasaxa na Jon a tafang taraa pana ti votanaana e a kuus, “A roxo naak nano, no taa fasufau, malaafaa si nano, no maa savat siak xena fasufaan nano?”

15 E na Yesus a suie, “Naboxo, i taa waan malaan. A roxo taare taa vil malaane xena faxalit a vilaana fatak paaliu.” E mui na Jon a turoxo pana.

16 Layaan na Jon fo fasufe, na Yesus a ta'ulan a raarum. E monabe' mon a xunavata talakas e a xalum a vovau sina Piran i taxa sivimaan xuluna malaan sena vaalus. 17 E a ling ti laa'ui la xunavata a kuus, “Nane na natuk, ne vubuxan xasingite, nane fafaamamaasau.”

Copyright information for `LEU