Romans 1

A Fasisian

Nenia, na Pol: ne saxa yaasok si Krais Yesus e a Piran a xelau xena savat yaamut sina e fati pataxau xena kuusan fasavat a Lagasai Roxo sina. Lokavai mupiis lana Xakalayan Taap, a Piran a kuus fanai pana Lagasai Roxo se Natuna, la ngusuna mu rabuna ina kuus fatuxai. Nane ve, lana vipin matatuuna sina, a bu Devit aava ‘king’ lava sina mu Juda. Nane taagul nabe' la xavala e a Vovau Xaradak a faxaalit pana gutan o nane ve a Natuna Piran layaan a fatatoi fa'ulie ti la mamaat: nane ve na Yesus Krais aava Memai sitaara. Sena gutan sina e lapaana isina, maam saxam a xakaavangan xatam e a ngavuk ina yaamut xena xel patak a mu rabuna aava ri pife Juda talo ri taa langai a Lagasai Roxo xena usiaan na Yesus. E nami pe Rom, a Piran a xel nami vaxa xena waan xuvul pa Yesus Krais.

Lavaxa, nenia, ne taxa xalei a lagasai aanabe' xe simi mu Rom aava Piran a vubuxan xasingit nami e xel nami xena rabuna fatak sina.

Ne vubuk rao a Piran Tamataara e na Memai Yesus Krais re taa tavai nami pana xakaavangan xatam e luaian.

Na Pol A Vubuk Faagut Rao I Taa Fe Xalum A Mu Rom

Paamua, ne kuus faasiroxo xe sina Piran lapaana isi Yesus Krais pami xapiak senaso ne langai a rabuna la mu bina ri taxa ferawai pana namkaian simi. Langaiau, ne sisiak lapaana Piran pana gutan xapiak siak layaan ne kuusan fasavat a Lagasai Roxo se Natuna. E nane xa i taa kuus xakaavang o ne fuuna lamon vulan nami lana fenungan siak. 10 E la maana yaan xapiak, ne nung faagutane o i taa kas a salan talo ne fexaxaas sena savat simi.

11 Ne vubuk marasaxa rao taara taa irimai talo ne fexaxaas sena tavai nami pana saxa tatavai sina Piran xena fagut nami e voxo mi taa usi fatak a vilaana si Yesus. 12 A malasuf ina ferawaian siak a malaanabe': taara taa fexavongan netaara pana usiaana vilaana si Yesus. Aang, mi taa faamamaas layaan mi kaalum o ne taxa usi na Krais e nenia vaxa ne taa faamamaas layaan ne xalum a vilaana simi. 13 Taasaxa mu fetinan, ne vubuk o mi taa texaas o a maana yaan xaves ne lamon rao ne taa fe savat simi (taasaxa ne tivotanan fefexaxaas naboxo) talo saxanofuna ri taa xaveak namkai e saxanofuna imi, mi taa fepalak lana namkaian simi. A maana mo malaanabe' fo savat la palou ina xasanofuna aava ri pife Juda sena faisok siak.

14 Senaso a Piran fo kas a lamonan siak pana Lagasai Roxo aanabe', ne toxan a faisok lava naboxo xena kuusane xe sina mu rabuna xapiak aava ri pife Juda: a mu Griik e mu topen sait; a mu rabuna pana texaasan e nari aava ri piau ta texaasan. 15 Nabe' a fufuna vubuxanan tateak siak xena xuus fatexaas nami pe Rom vaxa pana Lagasai Roxo se Yesus.

A Mataa Taa Tigina Fatak La Matana Piran Sena Namkaian Mon

16 Ne pife mangil, ne faamamaas paaliu layaan ne kuusan fasavat a Lagasai Roxo se Krais. Senaso a lagasai aanabe' a toxan a gutan sina Piran xena fakaxup a mu rabuna aava ri namkai sena. Nemaam mu Juda, maam langai paamuine e naboxo nami aava mi pife Juda, nami sait, mi fo langaie. 17 Ne taa ferawai fulaa: lana Lagasai Roxo aanabe' a Piran a faxalit netaara pana malaafaa i taa vil faroxoi a mu rabuna la matana. Lokavai mupiis nane vil malaane e tanin sait a fexaxaas. Vulai nane fakaxup a rabuna senaso ri namkai sena. Taara texaas sena tuunayan ina senaso a mu rabuna ina kuus fatuxai ri fo kala pana lana Xakalayan Taap. Ri kuus, “A mataa aava tigina fatak la matana Piran i taa taagul vulai pana namkaian sena Piran.”

A Mu Rabuna Xapiak Ri Vupuno La Matana Piran

18 Naboxo ne buk xuus nami o a Piran a marala faagut pana mu rabuna. E nane taa fakasanam a mu rabuna aava ri vil vulan a vilaana saat: ri pife suai faagut sena Piran e ri bilai fasaat xe sina xasanofuna. Layaan ri vil a vilaana saat malaan ri taxa tivotan a tuunayan sina Piran talo xasanofuna ri taa pife namkai sena. 19 A mo roxo layaan a Piran a fakasanam a buk rabuna aava ri bilai malaan. Senaso nane fo famatavas a salan talo ri taa texaas sena. 20 A salan aave a malaanabe': ti lana tangpat layaan a Piran a vesan a maana mo xapiak, a mu rabuna ri fexaxaas sena texaas sena. E vaxa ri fexaxaas sena masam faroxoi a gutan sina Piran Tuuna aava Waan Vulai. Ri pife xalume taasaxa ri texaas sena maana mo nane fo vesane. E voxo ri taa pife favavof o ri vungut sena. 21 Ri taa pife ferawai malaan senaso ri texaas sena Piran. Ri texaas, taasaxa ri pife kuus fati a isina o suai sena malaan se' nane ve a Piran siri. E vaxa ri pife kuus faasiroxo xe sina pana xakaavangan sina, piau! Ri fepalau paaliu pana texaasan siri e a masaman siri fesotuk.

22 Ri lamon o nari, ri rabuna pana texaasan, taasaxa tuuna, ri rabuna lamavaang mon. 23 Ri pife lotu xe sina Piran aava Waan Vulai e pi mamaat. Piau! Ri lotu si xe sina xaxaalua ina saxa mataa aava i taa maat e xe sina maaradaang ina mu maanu o tiir o tiui aava rabuna ri vesane.

24 E voxo, a Piran a ta'ulan nari talo a vubuxanan saat siri i taa vius nari e ri taa vil a maana mo mosaat xena famangilaana tari. 25 Ri gigiran a tuunayan sina Piran xena namkai sena bitan. Ri naangus e sisiak xe sina maana mo aava Piran Tuuna a vesane taasaxa ri pife nangus a Piran naang. Nane aave a mu rabuna xapiak ri taa nangus vulane. Tuuna Paaliu.

26 Sena mo aapave mon a Piran a ta'ulan nari talo ri taa usi a vubuxanan saat aava waan la xunus iri. Tuuna, a lutefin ri taa ta'ulan a vilaana roxo ina felavaanan xena fetamaian xolan nari xa. 27 E a mu tomexaan vaxa ri taa vil malaane. Ri ta'ulan a vilaana roxo ina falet xuvul pana tefin e ri fetamaian xolan nari xa. A mu tomexaan ri fetamaian nari xa e ri siak a giisan saat la tari, malaan sena fakasanaman ina vilaana saat siri.

28 Nari, ri texaas sena Piran taasaxa ri vungut bit. E voxo a Piran a ta'ulan nari talo ri taa lamon fasaat vulai e ri taa usi a maana vilaana saat. 29 Ri bas paaliu pana maana buk vilaana saat malaan: ri rawet e ri vil fasaat nari; ri tarasui a xasanofuna e ri fepunuxan nari; ri fevis e fegagelai; ri bit nari e ri fuuna lamon pana bilai fasaat xe sina xasano rabuna. Ri ferawai lilimugai e kuusan pengan a mataa. 30 Ri xaiyaasan a Piran e ri sarak sena. Ri fuuna lamon falavai nari xa e ri malalava. Ri fuuna seng fatuaian a vilaana saat e ri langai pesalai sina mu ninari e tamari. 31 Ri pi u'usi a mu vilaana roxo. A nasaman siri a maat e a vilaana siri pife tuuna. Ri fuuna kuus fanai pana saxa mo taasaxa ri pi vivile, ri pife faxatang faroxoi a matafeninan siri e ri pife muluk a xasanofuna. 32 Ri texaas sena tiisan roxo sina Piran aava kuus o a mu rabuna aava ri fuuna bilai malaan, ri taa maat. Taasaxa ri taxa lo bilai malaan. E vaxa ri turoxo pana xasanofuna aava ri fuuna usi a maana buk vilaana saat aave.

Copyright information for `LEU