1 Corinthians 7

Pol asehek nyala kandriyen ta tasou

(Kalan 7)

Kandriyen ta tasou

Na len dah jo anya kasehek taha kamwenen ta ndremenya taha udu bolo la-ukei taha ramen mene eme tek. Ndremenya taha i buku doh: “Idoh mwasin ta lau mwan sala tasou?” Na budon tek amwenen badeh, mwasin. Arile, iri kandriyen ta karei solo-an labai udu kede-eh, eme ma, mwasin ta lau mwan ari, ari kasoh badih ki udun amwenen, ya iri badih ari, ari katasou kala ta mwan ale. Bada ndramak mwan tasou badeh, ta udun badih le ari amwenen, ya iy satiye ta aliy. I buku bada badih tasou badeh, ta udun mwan amwenen, ya iy badih sasehek ta aliy. Iy badih winiya batondrok badan amwenen bwe, tondrok ta mwan le ari. I buku le bada iy mwan badeh, tondrok ta udun badih le ari amwenen. Ah ma la-uh atasou badeh, ah sabeles ta amadin se. Handru, buku ah asehek nyala ah ta ben sabe ta ah samadin se, tasah ah anya kamekes gok ta salom, idoh mwasin. Ano ah baramadin se ja. Kora-on ah winiyan babelesei bada ah bado luluwen bwe, ma balik katubuni bale ah ja ta amadin hawe mwan o badih ari ja, ma bwidi bolo tasou ta ah kandra-i. Sahou jo asehek dah, mene aha ndremenya jo ta aliy. Eme ma jo anya, mwasin ta aha katasou. Arile, idoh bala buku ari batanau ta Laban edeu eme tek, ta jo katiye taha, bwe. Handru, jo sekesek ta aha bala tasou bwe, aha i buku le jo. Arile, Kindrei edeu ndramas ma tanan eme tataha bala le randra bwe. Iri rayah akohok ndramas ma tanan ta bala tasou bwe, ya iri rayah ja akohok ndramas ma tanan ta anya katasou.

Idah sahou batanau tek ili tiri lau ale bala tasou bwe, hawe iri badih nyau: Aha sala tasou, aha kado laleyah buku le jo. Arile, buku ou winiyan batondrokei badam bwe eh, mwasin ta ou atasou. Kora-on ou are laleyah amekes iri kandriyen solo-an ndra-in.

10 Jo edeu sahou batanau dah ili tiri badih ma mwan ndratasou. Sahou dah tek bwe, sahou ta Laban amwenen: Aha badih, aha ndratasou, aha saruwani iri mwan taha labai. 11 Buku ari badih iy baso-ok mwan tan ja bwe, iy sala tasou ja, iy kudu laleyah op. Buku bwe eh, iy kili hamon ta mwan tan nane ja, ma kamanyah kamwenen kudu hawen. Ma iy mwan satikahei udun sa-au ja.

12 Ta iri badih ma mwan rayah ndratasou badeh, jo le amwenen asehek. Idoh sahou ta Kindrei bwe. Jo le amwenen edeu iri tanan tek ewek taha i buku doh: Ou mwan, buku udum batehei budon tan ba-en ta Krais bwe, arile iy aso-ok ta in hawem, ou satikahei iy sa-au labai. 13 Ou badih, buku udum batehei budon tan ba-en ta Krais bwe, arile iy aso-ok ta in hawem, ou satikahei iy sa-au labai. 14 Tasah, aha tanan, buku are lau mwan iy batehei budon tan ba-en ta Krais bwe, arile, iy i tasou, ma iy ili udu

hawe badih ta Kindrei; ta idoh, iy mwan kameh asahan mwasin ta budon ta Kindrei. Ya, buku are badih batehei budon tan ba-en ta Krais bwe, arile, iy i tasou, ma ili udu hawe mwan ta Kindrei; ta idoh, iy badih ale kameh asahan mwasin ta budon ta Kindrei. I buku bwe eh, nadu uru kameh asahan buku iri lau tana iri ta atudun Kindrei bwe. Arile, idah nadu uru ale ndrasahan mwasin ta budon ta Kindrei.
15 I buku udum mwan, o, udum badih iy ba-en hamon ta Laban bwe, iy amekes iri budon ta ruwani ou, mwasin ta ou a-en le hamon ta aliy. Ou winiya bala buku bonyo-ou tan ja bwe. Arile, Kindrei luhi aha ame, iy aso-ok manyah taha kudu mwasin. 16 Ou badih, ou abudon lakou doh kamwenen: Sebwe udum kameh winiyan asahan mwan mwasin ta Kindrei, tasah ta kandriyen tam le. Ya ou mwan ale, ou abudon lakou doh kamwenen: Sebwe udum kameh winiyan asahan badih mwasin ta Kindrei, tasah ta iri kandriyen tam le.

Taha kado le ta manyah tataha mene ale Kindrei ndraleheyani tataha!

17 Ya iri ndramas ma tanan marakon nane Kindrei ndratehei ndrame tataha lau ari ari, ma saba gok taha are aliy bwena mene, eme Kindrei bwidi taha asahan lau tan; taha kadek le san doh. Jo badeh, edeu batanau i buku doh ili tiri lau ta Kindrei are bolo kon rakon rakon. 18 I buku iri ndrasani ku-im bwena ta len mene Kindrei aloh ou, ou sanone ta tone. I buku iri basani ku-im bwe le, ou sandremenya ta asan. 19 Kandriyen ta asan ma basan ku-i lau mwan bwe, idoh ta laleyah le. Lakou ari le laba tinan badeh: Taha ka-en hamon le ta batanau ta Kindrei le ari. 20 Ya aha sanone ta tobolowe iri saba lakou ja mwena mene aha ado aliy, eme Kindrei andrei aha asahan lau tan. 21 Sebwe ou ado ndra buku iri bonyo-ou eme Kindrei andrei ou? Ya ndrinem sandra-i ta aliy. Arile, i buku ari madasan ou ndruni ta ame len ta kandriyen ta bonyo-ou, badeh, ou adek aliy ai. 22 Tasah, udu budon ta Kindrei amwenen, i buku doh: Bwena mene iri lau bonyo-ou badeh, Laban akohok iri ame asahan lau tan handru, ma iri bado buku bonyo-ou ja bwe. Ma iri ale mene bado buku bonyo-ou bwe, Laban akohok iri ame asahan lau bonyo-ou ta Krais handru. 23 Kindrei sihinei aha ame hamon na luk tinan labai, eme iy bwalen aha ala buku bonyo-ou tiri lau rayah ja. 24 Aha nadu tine handru i san ta Krais, taha kado le ta manyah tataha mene, ale Kindrei ndraleheyani tataha!

Sahou tiri mwan ma badih iri bala tasou bwe

25 Aha mene atorou la-ukei ramen eme tek ta ndremenya jo ta nyala iri lau batasou bwe. Arile, jo bala tanan ta ari batanau Laban asehek ta nyala aliy bwe. Eme ma jo anya kasehek taha ta saba lakou udu budon tek. Jo ndratanan aha kameh winiya anuhun jo, tasah Laban tikisi jo, iy eme atehei jo asahan ndramak ta tiye sahou handru le. 26 Taha ndrado bolo maha-an solo-an labai, eme ma, jo abudon i buku doh: Mwasin ta aha kamanyah i buku le aha ado aliy na len dah. 27 Buku ou ndratasou, ou sasilah madasan ta atikah badih iu ja. Buku ou batasou bwe, ou sasilah iri madasan ta atasou. 28 Arile, buku ou atasou, ou bamekes ari kandriyen ndra-in bwe. Ya, buku ari badih bihin i tasou, idoh iy bamekes ari kandriyen ndra-in bwe le. Arile, jo asehek taha lau anya katasou, len marakon kameh aha bwese iri maha-an ta tasou. Eme ma jo aso-ok aha kabelekei iri maha-an doh.

29 Aha nadu tine, jo asehek taha i buku doh, tasah len ta Laban anya keme hamon ja badeh, ndrame mirihik labai. Eme ma, len dah ili, budon tiri lau mwan, udu iri ere aliy, sahis labai ta kandriyen ta tasou le. Kasahan buku budon ta ndramak bala tasou bwe, budon tiri badeh, ihis ta gok ta Laban. 30 Iri lau mwan ma badih tana iri ta ndrelen, iri kado le buku iri baden bwe. Ya iri lau mwan ma badih ta sekesek, iri kado le buku iri basekesek bwe. Ya iri lau mwan ma badih asih lakou, budon tiri badeh bahis ta aliy bwe. 31 Ya iri lau mwan ma badih ale amekes gok ta lakou badu kon munyak, budon tiri badeh, kasahan buku iri mwan ma badih batawi lakou badu kon munyak dah bwe. Tasah, taha ndratanan, kon munyak mara-ei kameh iu.

32 Jo aso-ok aha marakon satehei budon taha boto-on sala ta iri lakou solo-an. Are lau bala tasou bwe, iy badeh atehei budon tan solo-an labai ili ta kandriyen ma gok ta Laban, tasah ta amekes Laban kasekesek. 33 Arile, iy ndramak tasou tikisiy laba tinan labai ta iri lakou marakon badu kon munyak dah, tasah iy anya kamekes udun kasekesek. 34 Eme bwidi budon tan i la-uh. Badih bala tasou bwe, ma badih ma bihin, iy abudon solo-an labai ta iri kandriyen ta Laban, ma iy atehei badan hawe budon tan udu le ta Laban. Arile, badih tasou atehei iri budon tan in tiri lakou marakon badu kon munyak dah, tasah, iy anya kamekes udun kasekesek. 35 Jo amekes iri sahou dah ta amekes budon taha kudu mwasin. Jo bwalek edeu maha-an laleyah ewek taha. Jo aso-ok len

marakon manyah taha kudu mwasin ta amekes gok ta Laban, ma ari lakou winiya baruwi budon taha laleyah bwe.

36 Buku ndramak loweu ma badih bihin, lowa uru amekes san turu ta atasou. Uru amekes budon i le ari, ta uru sala tasou op. Arile, iy ndramak mwan abudon anya iy winiyan batondrokei kandriyen tan bwe, ma so-ok tan tinan labai ta iy ki tasou suwi, ma budon tan boto-on labai ta amadin hawe badih; mwasin ta iy ki-in hamon ta budon hawe tanan tan. Ndra-in ma sahou ta aliy bwe, uru ka turu le kabwe. 37 Arile, buku budon ma tanan ta mwan ihis boto-on labai, ma ari lakou winiya bawekewek iy bwe, ma iy winiyan tondrokei budon hawe tanan tan amwenen, ma iy ndratehei budon tan ndrahis labai, ta iy winiyan bala tasou ta badih bihin nane iri atik i tan, mwasin ta uru kameh kare le buku doh. Ma kandriyen doh mwasin. 38 Sendrehendreh ta aliy i buku doh: Mwasin buku taha katasou, arile mwasin labai mara-ei ja, buku taha bala tasou bwe.

39 Iy badih i tasou ili ta ndramak mwan, iy udu bahandran winiya iy ndramak mwan imek. Ano iy badih udu nyau, iy winiya i tasou ja ta are ndramak mwan, amwenen ta budon tan. Arile, iy ki tasou kili ta ndramak, iy atehei iri budon tan marakon handru in ta Laban le ari. Arile jo le ari abudon i buku doh: Buku iy in laleyah, iy kameh udu ta sekesek labai, ya jo abudon jo badeh, Malawin Ndrabun ta Kindrei udu hawek ta edeu tanan mwasin eme tek ale.

40 

Iri lau ta Kindrei winiyan aimon nyamon buku bou, nane iri adeu i na kindrei ta wasai, o bwe?

(Kalan 8–11:1)

Copyright information for `LID