1 John 3

Aha katou, tama taha Kindrei badeh, tikisiy ma aso-ok taha labai, eme ma iy aloh taha nadun handru. Ehe, idoh handru! Taha nadu Kindrei handru. Iri lau badu munyak ale amekes kandriyen ndra-in, ya iri batehei budon ba-en hamon ta kandriyen mwasin ta Kindrei bwe. Eme ma iri tana iri Kindrei bwe, ma ta kati budon doh iri tana iri, buku taha ndrasahan nadu Kindrei, ma taha a-en hamon ta kandriyen tan mwasin. Wurah lomada aha kawas tek, idah taha ndrasahan nadu Kindrei amwenen, arile hamon ta aliy kameh taha a buku sah? Taha tana taha bwe le, arile taha ndratanan, Jises kameh eme hamon, ya taha kameh asahan buku le iy amwenen, tasah taha kameh anyolom iy na mada taha amwenen. Eme ma iri lau mwan ma badih ale atondrok Krais ta eme hamon ja, iri badeh, winiyan bala bolo ndraka-an ja bwe, tasah iri atondrok bada iri ma budon tiri udu mwasin, buku le kandriyen ta Krais.

Iri lau ale amekes kandriyen ndra-in, iri badeh, ba-en hamon ta batanau malen ta Moses bwe. Tasah, kandriyen ndra-in badeh, ba-en hamon ta sahou batanau bwe. Aha ndratanan, Krais eme kon munyak dah badeh, ta sikine kandriyen ma lomondra ndra-in tataha marakon iu. Ya, Jises ndrasikine taha, arile iy badeh, ari kandriyen ndra-in bwe. Ndramak in hamon ta Krais badeh, iy winiyan bamekes kandriyen ndra-in buku bwena mene ja bwe. Buku ari ndramak amekes kandriyen ndra-in kahis le, iy badeh, banyolom Krais bwe, ma iy tanan Krais bwe ale.

Wurah lomada aha naduk, mada aha kaleu tiri lau sawendreyani aha. Are ndramak, iy amekes kandriyen mwasin, iy badeh, mwasin mara-ei ta mada Kindrei, buku Krais badeh, kandriyen tan mwasin, ma iy ale mwasin mara-ei en. Bwena handru, kala Kindrei mene mesekei kon munyak dah, tama balik Satan badeh, mesekei kandriyen, ma lomondra ndra-in. Eme adeh, lau mwan ma badih badu munyak ame amekes kandriyen ma lomondra ndra-in. Are lau amekes kandriyen ma lomondra ndra-in kahis le, iy badeh, ereu ndra hawe balik kahis le. Ta idoh le adeh, Nadu Kindrei eme kon munyak dah ta atikah, ma ta adai kandriyen ma lomondra ndra-in ta tama balik Satan nane ki-iu. Buku none are lau asahan nadu Kindrei, iy kameh bamekes kandriyen ndra-in ja bwe. Tasah, Kindrei ndrasahan taman, ma koha kandriyen mwasin udu la-un, ma iy kameh winiya ba-en hamon ta kandriyen ndra-in tan bwena bwe. 10 Buku none aha anya katana aha, are lau handru nadu Kindrei, ma are lau handru badu hawe tama balik Satan, san in aliy: Iri lau mwan ma badih ale bamekes kandriyen mwasin bwe, ma iri batehei ndrine iri mwasin bala ta nadu tine iri ari ja, ta Krais bwe, badeh, iri nadu Kindrei bwe.

Taha ari, ari badeh, kaso-ok handru iri lau rayah ja

(Kalan 3:11 – 5:21)

Taha kaso-ok ndramak ari ja

11 Bwena handru kala aha mene anuhun sahou mwasin dah, ma aha atehei budon taha i aliy, aha anuhun sahou i buku doh: Taha kaso-ok nadu tine taha ari ja. 12 Eme ma aha sa-en hamon ta kandriyen ta Ken mene mesekei, ndri-iy. Iy badeh, in hamon ta tama balik Satan, ya iy idi nadu tinen Ebol imek. Tasah handru, iy idi nadu tinen? I buku doh: Iy badeh, kandriyen tan ndra-in, ma Kindrei atehei konan i tan, arile kandriyen ta nadu tinen badeh, mwasin, ya Kindrei aso-ok labai. Eme ma, Ken ibolosen, ma iy idi nadu tinen imek. 13 Eme ma, aha nadu tine, mani aha satur, ma aha samaliye ndri-iy, buku none iri lau ndra-in badu munyak amekes ndra-in, ma bahun ewek taha. 14 Taha badeh, ndrakohok kandriyen ta aso-ok handru nadu tine taha ari ja. Ma, na le kandriyen doh, taha ndratana taha, buku none taha ndraruwani iri kandriyen ndra-in ta adai taha amak. Ma taha ndrareu hamon ta kandriyen ta akohok kohan mwasin. Ndramak ale baso-ok nadu tinen ari ja bwe badeh, iy ereu ndra bolo kandriyen ta imek kahis le. 15 Ndramak ndrinen ndra-in deh, iy bwalen nadu tinen ari ja, iy badeh, idih ta kandriyen ndra-in, buku none le iy ndradai nadu tinen ari ja ndramak. Ya aha ndratana aha, are lau ndradai nadu tinen ari ndramak badeh, iy winiyan bakohok koha Kindrei mwasin ta ereu la-un ereu le buku doh bwe.

16 Jises ruwani kohan ta aseben taha, ya na kandriyen iy amekes, taha ndratana taha, kandriyen ta tikisiy ma aso-ok ndramak ari ja. Eme ma taha ale kalokou taha ta adeu koha taha ta aseben ndramak ari ja. 17 Arile, buku none are lau tan lakou badu kon munyak solo-an in aliy, ya iy atou nadu tinen ari ja tan lakou bwe, ma manyah tan udu ndra-in, ya iy batehei budon ta aseben nadu tinen ari nane ja bwe, iy sasehek anya, “Jo aso-ok Kindrei handru.” Iy badeh, lau ta wasai handru. Tasah, tikisiy ma so-ok ta Kindrei bareu ndrinen bwe. 18 Aha naduk ta nyara Kindrei, aha sasehek anya, “Jo aso-ok iri nadu tine ari ja ta Kindrei.” Ma aha abudon anya, idoh le winiyan ai. Bwe, taha kadeu iri lakou ta aseben manyah tiri kudu mwasin ale. Ma na le kandriyen doh, taha winiyan leheya i tiri i buku none taha aso-ok iri handru.

Taha sanoh ta ales areu mada Kindrei

19 Buku taha amekes kandriyen ta tikisiy o, aso-ok nadu tine taha ari ja, taha winiyan atana taha, buku none taha an hamon ta sahou handru ta Kindrei. Len ra-on taha amalin sese. Arile, budon ta Kindrei badeh, sakalawi budon tataha. Iy badeh tinan, ma iy tanan lakou mari. Eme ya, in bolo budon tataha, buku taha atona, buku taha ba-en hamon ta sahou handru ta Kindrei bwe, ndri-iy. Ndrine taha hawe budon tataha kudu mwasin ta ales areu mada sahou ta Kindrei. Iy winiyan batehei taha bala mada sahou ta a-en hamon ta sahou wasai bwe. Iy badeh kameh tiye tataha i buku doh, taha badeh, a-en hamon ta sahou tan handru. 21 Aha kawas tek ta nyara Kindrei, buku none budon taha aleu, ma ereu mwasin, aha winiyan akohok boto-on ta ales areu mada Kindrei. 22 Taha winiyan akohok iri lakou ereu tan eme, buku taha ndremenya iy, tasah taha badeh, anuhun sahou batanau tan, ma amekes iri kandriyen ta amekes iy kasekesek. 23 Iy batanau taha i buku doh: Taha katehei budon tataha handru ki-in ta nyara nadun Jises Krais, ma taha kaso-ok ndramak ari ja buku none iy ndrabatanau taha. 24 Iri lau ale anuhun sahou batanau tan, iri an hawen, ma iy in hawe iri. I buku sah handru taha winiyan atana taha, buku none sahou doh handru? Kindrei ndratehei Malawin Ndrabun ndrame la-u taha, ma Malawin Ndrabun doh leheya taha, buku none Kindrei in hawe taha.

Copyright information for `LID