1 Thessalonians 3

Pol suni Timoti ta ili kaseben iri Tesalonaika

Ya, aso winiyan babe-en ta anyolom aha ja bwai. Eme ma, aso abudon mwasin ta aru Sailas mala-uh kare Atens Kado. Aha ndratanan, nadu tine taha Timoti, iy ta amekes lahou ta Kindrei ta atiye sahou mwasin ta Krais. Aru ma la-uh suni Timoti ta ewek, ta atadau ma aseben budon taha kabadok. Tasah, aso badeh, baso-ok ta lau rayah are ndrokowa aha, abwerei ta maha-an hawe sisi-in doh, ma iri mani budon tiri ta sahou mwasin ta Krais. Aha amwenen ndratanan, Kindrei mene ndratehei taha ta akohok maha-an ma sisi-in nane doh. Ya, idoh handru. Bwena mene aso are hawe aha, aso tiye taha i buku doh: “Hamon kameh taha akohok sisi-in.” Handru, idoh mene asahan i buku le doh, ma aha ndratanan ta aliy. Aso abudon ta aha i buku sah handru, eme ma jo babe-en ja bwai. Jo suni Timoti nane ta ewek hawe aha. Jo winiyan i tanan ta budon taha udu ndra ta Kindrei kahis deh bwe. Jo abudon anya, kora-on tama balik Satan badeh, kasilah san ta wahei aha, ma aha kamani budon taha, eme ma gok taso ta atiye sahou mwasin kameh iu laleyah.

Timoti asehek nyala manyah tiri Tesalonaika ma bwidi Pol sekesek

Arile, bwe. Timoti mene ewek udu hawe aha, iy eme hamon, ma na le nane iy barasahan hawe aso ja ai. Ma iy asehek nyala aso, ta iri sahou mwasin le. Iy asehek eme taso i buku doh: Aha badeh, atehei budon taha mari in ta sahou mwasin, ma aha a-en hamon ta kandriyen ta aso-ok handru iri lau rayah ja badeh, kahis le. Iy asehek ale, anya, len mari badeh, aha abudon aso, ma aha sekesek ta len aha abudon aso. Ma aha aso-ok ta anyolom aso, i buku aso ale anya kanyolom aha ale. Aha nadu tine aso, aso anuhun sahou doh Timoti edeu eme taso, eme ma aso atanan aha badeh, atawi budon kahis le, ma sahou ta Timoti doh atadau aso ta iri maha-an nane asahan taso, ma ta iri kandriyen ndra-in iri lau mene amekes eme taso. I buku doh: Aso anuhun aha ndrahis mara-ei hawe Laban, ya ma bwidi ndrine aso sekesek. Idoh i buku ndramak ibo sik, ma iy anya kimek, arile iy amwenen ja, ma iy sekesek tinan labai. Na bolo len mari badeh, aso asolom le ai, aso adeu wurah laba tinan labai, ili le ta Kindrei, ta aha amwenen. Arile, wurah taso amwenen doh badeh, winiyan basakalawi sekesek taso bwe. Tasah, sekesek nane aha adeu eme taso badeh, solo-an labai. 10 Na len ma na ben, aso badeh, asolom ili le ta Kindrei, iy winiyan aseben aso ta awek kanyolom aha, i buku aha abudon amwenen ili ta Kindrei, ya aso anya katadau budon taha, ma aha kameh winiyan atehei budon taha boto-on in le ta Kindrei.

Pol asolom ili ta Kindrei ta iy katiyani iy kili hawe oro

11 Handru, aso aso-ok anya, tama taha Kindrei amwenen hawe Jises, Laban tataha, kasihi san taso, ma aso winiyan awek hawe aha. 12 Aso ale aso-ok ta Laban kanyuhi aha karek handru ta kandriyen ta tikisiy, ma aha kaso-ok labai iri nadu tine aha, ma iri lau rayah ja. Handru, aha kaso-ok iri lau kudu bwele-en labai, i buku aso aso-ok aha tinan labai ale. Buku aha amekes i buku doh, Kindrei kameh winiyan atadau ndrine aha ma manyah taha amwenen. Ma hamon ta len doh, Laban Jises tataha kameh eme hamon ja, hawe iri lau tan marakon. Idah kameh ndrine aha udu mwasin mara-ei, ma aha ari ndra-in ta mada tama taha Kindrei ja bwe.

13 

Iri Tesalonaika badeh, kamekes kandriyen mwasin kasahan kabadok kudu bolo manyah tiri

(Kalan 4–5)

Copyright information for `LID