1 Thessalonians 5

Taha kado le katondrok Laban eme

Aha nadu tine aso, aso winiyan batorou ari sahou ta tiye nyala aha ta saba len handru, Laban kameh eme hamon ta akohok taha bwe. Tasah, aha amwenen ndratanan len ta Laban eme hamon ja kameh asahan na len iri mwan ma badih babudon bamwenen ta alokou iri bwe. Handru, iy kameh asahan buku ndramak ta bahana, eme na ben. Iri mwan ma badih batehei budon tiri bala ta Kindrei bwe, iri asehek i buku doh: “Aha sabudon! Idah len, mwasin ai, ari bahun ja bwe.” Arile, na le len doh, se nawin bwe, Laban kameh bwidi iri ala munya-un ndra-in labai. Ma lakou doh kameh asahan suwi labai, buku sisi-in ale asahan ta badih iy anya kedeu nadun, ma iri winiyan bateleyani lakou doh bwe.

Arile, aha nadu tine aso, aha sanoh. Aha bala buku iri lau ale batehei budon tiri handru bala ta Kindrei bwe. Iri badeh, a buku iri lau are bolo lulik, ma iri winiyan banyolom bamwenen ta lakou asahan suwi kede-eh, bwe. Arile, aha badeh, ta Kindrei, ma iy i buku sun anya, ma lomadan ewek taha. Ma len doh kameh winiyan basahan buku ndramak ta bahana bwe. Tasah, taha badeh, bado bolo lulik ta balik bwe. Eme ma, taha sawoyah ta a-en hamon ta kandriyen mwasin, arile mada taha badeh, kasak kudu le, ma budon tataha badeh, kaleu. Taha sala buku le iri lau amadin laleyah, arile taha katehei budon tataha ta atondrok bada taha kudu mwasin. Tasah, iri lau ta amadin, iri amadin na ben. Ma iri lau ta a-un gwa lolo-ou, iri a-un gwa lolo-ou na ben le. Arile, taha lau ta Kindrei, taha buku iri lau ta len, eme ma mwasin ta taha kabudon kamwenen buku ndramak ba-un gwa lolo-ou bwe. Eme ma, taha katehei budon tataha kamwenen kili ta Kindrei, ma taha kaso-ok nadu tine taha ari, ari. Kandriyen doh i buku ndramak ta bahun, iy asini awin hayen udu batalan ta amekes bahun. Ma taha ale kales, ma katadau taha boto-on ta atondrok Kindrei akohok taha ame hamon ja. Buku taha amekes kandriyen doh, taha a buku ndramak ta bahun atehei barak, iri amekes na hayen udu batun ta amekes bahun. Handru, aha sanoh, Kindrei batehei taha ta akohok isi na len ta losen tan doh asahan eme lewan, bwe. Iy atehei taha badeh, ta akohok seben ta Jises Krais, iy Laban tataha, ma na iy le, iy andrei taha ame hamon. 10 Krais mene imek ta akunoh taha ame hamon ja. Eme ma, buku taha are ndra awas are munyak kahis, o, taha ndramak, ano iy eme hamon, taha kameh are awas hawen. 11 Eme ma, aha marakon kabwidi ndrine nadu tine aha iri ari, ari, ta sahou mwasin doh, ma katadau ndrine iri kili le se, i buku aha amekes dah.

Kindrei winiyan aseben iri lau tan ta akohok iri kandriyen mwasin handru

12 Aha nadu tine aso, aso anya kabatanau aha buku doh: Aha badeh, kanoh ma kanuhun boho iri lau amekes gok are ndrokowa aha, ma aha ka-en bahandra iri. Laban atehei iri are badeh, buku ndramak ta atondrok koha aha, ma kandriyen mwasin taha. Ma iri kameh leheya aha ma lowosa budon taha. 13 Eme ma, aha katudun nyara iri, ma kaso-ok iri handru. Tasah, iri amekes gok ta aseben aha ta a-en hamon ta Laban. Eme ma, aha katawi budon randra le ta nadu tine taha iri, ma ndrine taha kamunum kili tiri. 14 Aha nadu tine aso, na dah, aso anya kabatanau aha boto-on buku doh: Aha badeh, kabatanau iri lau ta gwaman, samanyah laleyah. Ma aha ale kamekes gok ta atadau ndrine iri lau ta anoh kabadok, ma kaseben iri lau nyamu iri bwe, katehei budon tiri kili ta Kindrei. Aha badeh, kamekes kamunum kili tiri lau marakon. 15 Handru, kora-on aha kadeu saluwe kandriyen ndra-in kili tiri lau mene amekes kandriyen ndra-in ewek taha bwena. Bwe! Arile, len marakon badeh, aha kabadok ta amekes kandriyen mwasin kili ta nadu tine taha iri, ma hawe iri lau marakon.

16 Bolo iri len marakon aha kasekesek. 17 Ma aha kasolom kudu le buku doh. 18 Handru, aha kadeu wurah ki ta Kindrei ta lakou marakon asahan taha, tasah na Krais Jises le badeh, Kindrei aso-ok aha ka-en hamon ta kandriyen buku doh.

19 Aha sasemete-ei jih ta Malawin Ndrabun udu ta koha aha. 20 Aha badeh, satobolowe kona aha sala ta sahou ta Kindrei, Malawin Ndrabun ale edeu ili tiri propet tan ta tiye ewek taha. 21 Aha badeh, kaleben iri sahou aha anuhun badu boho iri lau, ma aha katawiy kihis, ma ka-en hamon tiri lakou mwasin. 22 Handru, aha badeh, kare ndra len labai tiri kandriyen ndra-in.

23 Ahi aso-ok Kindrei labai. Iy badeh, kati kandriyen mwasin marakon, iy amwenen winiyan amekes aha asahan ha-un, ari kandriyen ndra-in ja bwe. Ma Kindrei winiyan atehei aha, tan amwenen. Handru, iy winiyan atondrok malawi aha, koha aha, ma bada aha, ma aha kameh are mwasin mara-ei. Eme ma ari ndra-in winiyan bare madan bwe, na len Laban tataha Jises Krais eme hamon ta akohok taha ja. 24 Kindrei atehei aha badeh, tan amwenen, ma iy amwenen badeh, mwasin mwasin labai, ma iy kameh amekes aha asahan mwasin, ma ari ndra-in winiyan bare madan ja bwe.

25 Aha nadu tine aso, aha kasolom kili ta Kindrei, iy kameh kaseben aso. 26 Ta kandriyen tataha lau marakon ta Kindrei, aha kateu lim, ma aha kaleheya sekesek taha kili ta nadu tine aha iri marakon. 27 Jo asehek sahou boto-on ewek taha in ta nyara Laban Jises i buku doh: Aha kanyolom, ma kaloh la-ukei dah kili tiri lau ta Kindrei marakon badu Tesalonaika. 28 Aso badeh, aso-ok tikisiy ta Laban tataha Jises Krais kewek kudu hawe aha.

Copyright information for `LID