cJeremaya 9:24

2 Corinthians 10

Lau rayah asehek sahou ndra-in i ta Pol, ma bwidi ndrine iri Korin ibolosen i tan, ma Pol eme bwidi budon tiri Korin amwenen ja

(Kalan 10–13)
(10:1) Iri sahou udu bolo kalan ronoh ili ano ronoh taloh badeh, randrah labai tiri sahou rayah udu bolo la-ukei dah. Udu bolo kalan ndro ari, Pol asehek anya iy sekesek labai ta kandriyen tiri Korin, arile udu bolo kalan ronoh iy asehek sahou boto-on labai i tiri Korin. Ta katin doh, iri lau ta tanan rayah abudon anya sahou udu bolo kalan 1-9 badeh, badu bolo la-ukei ta Pol ari ai, ya sahou badu bolo kalan 10-13 badeh, badu bolo la-ukei ari ja. Iri anya, hamon ta aliy, iri atehei sahou badu bolo la-ukei ma lamen i se, to anyolom na dah.

Pol ati-i luhe tiri lau nane anya kamekes gok tan kandra-i

Jo Pol, jo ndramak nane iri lau rayah taha asehek nyalak anya, “Pol kede-eh, iy inoh buku iy asehek sahou udu hawe taha, arile iy ja winiya banoh ta asehek sahou boto-on eme tataha ja bwe, buku iy iu ili len.” Ya, aha kanuhun! Krais badeh, batudun nyaran amwenen bwe, iy ta amekes le kandriyen mwasin. Eme ma, ta katin doh le, jo anya kandremenya aha: Jo tiye taha ta len buku jo ewek, jo kameh winiyan asehek sahou boto-on labai ewek taha, arile jo bwalek amekes ai. Arile, jo kameh winiyan amekes ili tiri mwan ma badih nane orou sahou eme badak, anya jo badeh, ba-en hamon ta kandriyen ta Kindrei bwe, ta munyak le. Handru, taha manyah ado kon munyak dah buku lau laleyah, arile ta bahun dah, taha atik balik ili andri, ahi bakohok ari lakou badu munyak ta amekes bahun doh, bwe. Ahi badeh, bakohok boto-on ta lakou badu munyak bwe. Ahi badeh, adek na le boto-on ta Kindrei, ta adi boto-on ta balik mara-ei ano iu. Boto-on ta Kindrei le winiya sani sahou tebelese tiri lau anya kamekes, ma iri budon mara-ei nane turuki san tiri mwan ma badih anya katanan Kindrei. Ma na le boto-on ta Kindrei, badeh, kameh ahi winiyan ta aruwi budon tiri mwan ma badih nane amekes bahun i ta Kindrei, ma katubuni ndrine iri ka-en hamon ta budon ta Krais. Ahi kameh adek na le boto-on ta Kindrei le ai, ta aha kameh winiya anuhun ma a-en hamon ta sahou tan. Hamon kameh, iri mwan ma badih amekes lakou laleyah, ma tebelese sahou. Ahi kameh none boto-on ta Kindrei dah ili tiri, ma adeu kaliu ndra-in ili bwele-e iri.

Aha badeh, babudon bamwenen bwe! Aha aleben iri lakou nane aha anyolom badeh, na mada aha le. Ndramak ari, iy ere hawe aha, iy asehek i buku doh, “Jo le ari badeh, akohok boho Krais, ma jo udu bwele-en labai, tiri lau rayah ja.” Ya sahou tek i buku doh: Iy ndramak dah badeh, kabudon ta ndrinen le, ma iy kameh i tanan i buku, jo Pol, jo ale akohok boho Krais. Laban atehei tanan eme tahi ta amekes gok dah. Iy aso-ok ahi katadau budon taha kabadok, ma gok tahi ta sokolowa aha bwe. Eme ma, buku jo sekesek ta atudun nyara ahi sese ta gok ale ahi amekes dah, bwilik kameh winiyan bama ta sahou jo amekes bwe. Arile, jo bwalek atehei budon anya jo atorou iri la-ukei ta nohowa aha. 10 Handru, lau rayah asehek i buku doh eme tek: “Udu bolo iri la-ukei ta Pol badeh, iri sahou solo-an boto-on labai ere aliy, arile buku len iy amwenen asahan ma asehek sahou eme tataha, taha anyolom iy se nyamun bwai, ma iy tanan kandriyen ta asehek sahou bwe le.” 11 Iri lau ale amekes sahou doh, iri kabudon kamwenen ma katanan, buku kandriyen ahi kameh amekes na len ahi awek are hawe aha, idoh kameh in hamon ta sahou ahi torowenei udu bolo la-ukei, na len ahi bare hawe aha bwe.

12 Ahi winiyan basehek ahi a buku le iri lau rayah sekesek ma atudun nyara iri, bwe. Ma ahi winiyan basehek kandriyen tahi i buku le kandriyen tiri bwe le. Iri lau doh badeh, aleben kandriyen tiri na tanan tiri le amwenen. Iy ari, ari aleben kandriyen tan amwenen i hawe kandriyen ta ndramak ari ja. Iri lau amekes i buku doh, iri ari tanan mwasin bwe.

13 Arile, ahi baso-ok ta amekes i buku doh bwe. Ahi kameh atudun le nyara ahi ta iri gok Kindrei atehei eme tahi ta amekes. Kalem le doh badeh, Kindrei lebelei ma iy andromwei eme tahi. Ma aha lau badu kon Korin, aha badeh, are bolo kalem ta gok dah, Kindrei amwenen edeu eme tahi. 14 Kindrei atehei aha ale are bolo kalem ta gok iy edeu eme tahi. Eme ma, jo basakalau kalem Kindrei edeu eme tek bwe, na len jo mene ewek kon Korin ma atiye sahou mwasin ta Krais ewek taha. 15 Ahi batudun nyara ahi ta gok nane iri lau rayah amekes ta kon Kindrei batiye ahi ta ala amekes gok ala aliy bwe. Ahi abudon i buku doh: Budon taha kameh abadok i tinan, eme ma gok nane ahi atehei katin ma mwena udu ndrokowa aha, kameh asahan i tinan mara-ei. 16 Eme ma, nadah jo winiyan ili kon ra-on ja ere len labai taha i loboho an i andri o-on,
(10:16) Sebwe Pol anya kili kon tinan Rom ma hawe kon munyak tinan Spen. Ou anyolom ili ta Aposel kalan 19:21 ma Rom kalan 15:24-28.
ta atiye sahou mwasin ta Krais. Arile, jo bwalek ta sakalau kalem nane Kindrei atehei jo ta amekes gok tan, ma atudun nyarak ta gok nane ndramak ari amekes mwena.

17 Kindrei asehek udu bolo buk ndrabun i buku doh,

“Are lau iy anya katudun nyaran, iy badeh, katudun nyara Laban le ari ta lakou marakon iy ndrabwidiy.” c 
18 Tasah, buku are mwan o badih, iri atudun nyara iri le amwenen, bala buku Kindrei abudon kalem udu tiri bwe. Arile, buku Laban le amwenen atudun nyara are mwan o badih, badeh, nyara iy mwan o badih le doh.

Copyright information for `LID