2 Corinthians 7

Aha kawas tek handru, Kindrei edeu iri tandrakan doh eme tataha. Eme ma, taha badeh, karuwani iri kandriyen ndra-in ale taha amekes na bada taha o na budon tataha. Ya, taha badeh, kasahan ha-un mara-ei. Taha badeh, katehei budon tataha kili ta Kindrei, ma katehei koha taha mara-ei kili le tan, tasah taha anoh iy.

Iri lau ta Kindrei badu kon Korin bwidi Pol sekesek tinan labai

Aha badeh, kaleheya buku: Aha aso-ok ahi labai! Ahi bamekes ndra-in bawek taha bwe. Ahi babokoro-ei aha bwe. Ma ahi bawahei budon taha ta akohok lakou taha eme tahi, bwe. Jo amekes sahou dah ta edeu aha ala ta mada sahou bwe. Tasah, ahi ndrasehek i buku doh: Ahi aso-ok aha tinan labai, eme ma, buku aha amak, ndrine ahi ale badeh, imek hawe aha. O, i buku aha bamak bwe, ahi kameh sekesek ta are hawe aha. Jo asehek amwenen ewek taha. Jo ale batone ari sahou bwe. Jo badeh, sekesek taha, ma atudun nyara aha ta kandriyen aha a-en hamon ta aliy. Ta iri maha-an asahan tahi, jo badeh, abudon aha ma atehei budon in taha, ma idoh bwidi ndrinek amunum, ma jo sekesek tinan labai.

Ehe, idoh handru. Na len aso ala asahan bada kon tinan Masadoniya, manyah taso bado mwasin bwe. Tasah, maha-an solo-an labai asahan taso. Ma loboho doh ale, iri mwan ma badih rayah ame tebelese hawe aso, ma bwidi ndrine aso inoh. Kindrei le adeh, bwidi ndrine iri mwan ma badih amunum mara-ei. Ya, na bolo len doh badeh, iy ale bwidi san ta Taitus eme isos hawe ahi, ma idoh bwidi ndrine ahi amunum ale. Ahi anyolom madan, ma bwidi ahi sekesek labai. Tasah, iy asehek nyala ahi ta iri lakou aha amekes i tan. Ma idoh ale bwidi ndrinen amunum mara-ei. Ya, iy asehek tahi ale ta aha aso-ok labai ta anyolom jo, ma ndrine aha eden, ma aha abudon solo-an labai ta manyah mwasin hawek. Eme ma, bwidi jo sekesek tinan mara-ei.

Jo tanan, la-ukei mene jo atorou ndrawek taha badeh, bwidi ndrine aha tikisiy. Bwena mene jo tikisiy labai, arile na len dah, jo batikisiy ta jo mene atorou ewek taha bwe. Jo tanan la-ukei badeh, atehei maha-an ma bwidi bwilima ewek taha, arile badeh, ta ere luluwen bwe. Arile, nadah jo ndra sekesek labai. Tasah, tikisiy taha ma iri maha-an doh ja badeh, bwidi aha tubuni ndrine aha asahan mwasin mara-ei. Kindrei le amwenen badeh, atehei iri lakou marakon doh ewek ndrine aha. Eme ma, la-ukei nane jo atorou ewek taha babokoro-ei aha bwe. 10 Idoh handru, iri maha-an ale Kindrei atehei udu bolo ndrine iri mwan ma badih badeh, ta leheya iri ta tobolowe ndrine iri, ma Kindrei winiyan akohok iri ame ta manyah mwasin. Ma are mwan o badih edek san doh winiyan batikisiy ta aliy ja bwe. Arile, maha-an ma bwilima kameh asahan ta ndrine iri lau badu kon munyak. Idoh kameh edeu imek ili tiri le kabwe. 11 Aha kanyolom saba lakou handru Kindrei amekes ta maha-an taha! Iy leheyani kandriyen mwasin ewek taha. Ma iy andrekei aha suwi, suwi, ma aha abo gok boto-on handru ta amekes mondrei ta sahou doh, ma leheya ahi buku, aha ari kandriyen ndra-in ja bwe. Eme ma, aha ato-ou ala ma tebelese hawe iy ndramak nane amekes ndra-in. Aha abwerei labai, kora-on maha-an kasahan ja. Ndrine aha badeh, eden labai ta anyolom ahi, ma aha abudon boto-on labai ta aseben iy ndramak nane amekes ndra-in ewek taha akohok budon mwasin ja. Kandriyen taha leheya ahi buku, nyala aha i le randra, eme ma, iri lau winiyan bato-en aha ta ari lakou bwe.

12 Jo mene atorou la-ukei doh ewek taha, jo batehei budon bala ta iy ndramak nane amekes ndra-in ewek taha bwe. Ma jo ale babudon boto-on ta ndramak akohok andra-i bwe le. Katin ta jo atorou la-ukei mene badeh, i buku doh: Jo anya kaleheya aha amwenen, buku aha badeh, aso-ok ahi labai, ma aha a-en hamon ta boho ahi. Eme ma Kindrei tanan iri lakou mara-ei dah. 13 Lakou le dah badeh, bwidi ndrine ahi amunum mara-ei, ma bwidi ahi sekesek tinan labai! Tasah, Taitus asehek tahi ta kandriyen aha amekes i tan, ma bwerei tan ano mara-ei.

14 Mwena mene ahi atudun nyara aha na len ahi asehek sahou hawe Taitus. Eme ma, ta kandriyen aha amekes i tan badeh, leheya Taitus ta sahou tahi ewek taha mara-ei badeh, ndra handru le ai. Eme ma, bwili ahi bama ta sahou nane ahi amekes bwai. Len mara-ei badeh, ahi a-en le hamon ta sahou handru ma kandriyen taha leheya i buku doh: Ahi badeh, atiye sahou handru. 15 Taitus asahan hawe aha, ma aha anoh ma totoreh, eme ma aha andrei iy ewek hawe aha ma anuhun sahou handru udu bohon. Eme ma, aha a-en hamon tiri lakou marakon nane iy tiye aha ta amekes. Iy abudon i hamon ja, ma iy aso-ok aha tinan labai. Nadah jo sekesek! Tasah, jo atehei budon tek mara-ei badeh, ta aha kameh winiyan amekes kandriyen mwasin ta lakou mara-ei.

16 

Iri lau badu Korin badeh, kalokowani iri ta adeu luk ma lakou rayah ja, ta aseben iri lau ta Kindrei ado Judiya

(Kalan 8–9)

Copyright information for `LID