2 Peter 3

Handru labai, len ta Jises eme kameh i le mani tur

Ado kawas tek ta budon handru, idah la-ukei tek ramen ja ai; badu hawe ramen mene jo atorou ndrawek tado. Udu bolo la-ukei ma lumen doh, jo anya katiye tado ja ta bale ado samani kandriyen mwasin ta bolo tekedek tado. Jo badeh, aseken ado samani sahou mene iri propet ndrabun ta tiye sahou badu boho Kindrei asehek i tado bwena mene ta nyala lakou kameh asahan na len hamon. Ma hawe bale ado ale samani sahou batanau mene toro aposel ta Laban Jises Krais, ndramak ta aseben taha, mene suni iri awek tiye ndrawek tado.

Arile, ma laba tinan badeh, bale ado samani lakou dah: Na len eme kameh iri lau rayah ta amekes kandriyen ndra-in kameh asahan, ma iri a-en hamon ta amekes bada iri. Iri lau doh badeh, ta bobose. Ma idah kameh iri bobose ado anya, “Abo, iy ndramak mene tandrakan ta iy keme, ndraheh bah? Udu ndra kabatana tubu ahi iri bwena ndramak, arile iri bamak bwe, eme eme taku dah, lakou mari i le buku aliy kede-eh. Ma udu ndra kabatana munyak mene asahan badeh, lakou mari i le buku aliy. Ari lakou basahan se bwe.” Arile, iri asehek doh badeh, ta laleyah le. Iri badeh, bale iri ndramaniy ta lakou badeh, ndratobolowe ja. Bwena mene kabatana Kindrei amekes kandrah, ma munyak asahan bolo gwa eme loke, ma hawe apwai gwa badu loke i len ta gwa badu andri badeh, iy tiye le na bohon, ya lakou mari doh asahan. Ano, udu hamon ja, munyak mene atuh na gwa le doh, ma munyak andra-i, eme ma, bolo kon mari bala buku bwena mene ja, bwe. Handru, na bohon le iri lakou marakon bwena doh ndrasahan. Ya na dah ale, munyak ma kandrah abe-en le len ta sahou tinan asahan. Ano Kindrei kameh asun munyak ma kandrah ma iri lau nane atehei kona iri i tan.

Arile, ado nadu tine badu hawek ta budon handru, bale ado samani lakou ari doh: Ta mada Laban badeh, len ari i buku none jaha ma rawa (1,000), ya jaha ma rawa badeh, i buku none len ari. Eme ya Laban badeh, bamunum ta budon tan nane iy tandrakan ta amekes bwe. Bala buku none bale taha lau ala lomondra ta aliy anya amunum kede-eh bwe. Arile, iy badeh, udu le atondrok taha, tasah iy badeh, aseken taha mari katubuni ndrine taha ta kandriyen ndra-in, ya taha sala bolo jih.

10 Arile, len ta Laban ta eme hamon ja kameh i le mani tur, i buku le lau ta bahana. Ma idah kameh Laban mesekei lakou mari badu bolo kandrah kameh atohou i buku kurutuwe lakou atohou. Ya lakou mari badu bolo munyak kameh ako-oh na jih ma lakou mari badu bwele-e munyak kameh amai iu laleyah.

11 Ya, ki buku none lakou mari kameh kandra-i ki le buku doh, idah kameh, ado barala buku sah bah? Ado badeh, manyah ma kandriyen tado kudu mwasin ki buku lau ta Kindrei handru, 12 na len ado anyolom bohon ilih mwena ta len ta Kindrei, ma ado ale kabadok ta amekes lahou tan, kamekes len doh keme suwi. Ya na len doh kameh iri lakou mari badu bolo kandrah hawe lakou mari ales, udu bwele-e munyak kameh asekeu iu laleyah na jih. 13 Arile, iy bamani tandrakan tan bwe, ta taha badeh, anyolom bohon ili mwena ta kandrah ha-un hawe munyak ha-un kameh asahan. Idoh badeh, kon ta lau le amekes kandriyen mwasin ta mada Kindrei.

14 Ya eme ado kawas tek ta budon handru, i buku none ado anyolom bohon ili mwena eh, badeh ado katadau ado kabadok ta asahan mwasin labai handru ta mada lau kasehek ado, ma ado kado le ta bolo manyah mwasin hawe Kindrei. 15 Ado badeh, samani Laban, iy badeh, babotatahan bwe, iy udu le abe-en taha lau marakon. Iy abe-en taha lau mari, tasah iy anya kasebenei iri lau are bolo kandriyen ndra-in ta karei ma lomondra ndra-in tiri. I buku none ado ndranuhun nadu tine to Pol mene atorou i tado na tanan ta Kindrei edeu i tan. 16 Iy atorou i randra le udu bolo la-ukei tan mari asehek ta nyala iri lakou doh. Ya udu bolo la-ukei tan mari doh, tanan rayah badeh, boto-on labai ta atanan. Eme ya iri lau ta leheya tanan ta wasai badeh, tana iri handru ta sahou handru ta Kindrei bwe. Ma budon tiri badeh, bado rasi bwe. Ya eme iri akohok sahou ta Pol ja badeh, iri tobolowe i randrah ja, i nyara tiri amwenen, ma leheya iri lau na aliy. Ma iri ale amekes i buku le aliy ta sahou ta Kindrei rayah ja udu bolo tarou tan. Ya eme udu hamon kameh, Laban aleben kandriyen tiri ano, ma iy kameh akeh iri ala bolo jih. 17 Eme ya ado kawas tek ta budon handru, ado mene ndratanan eh, ya eme ado badeh, katondrok ado kudu mwasin. Eme ya iri lau ta tabelese ta batanau ta Kindrei doh, saluwi ado same len, ya sataku ta budon handru tado, i ta Kindrei ma ta sahou handru tan. 18 Arile, ado badeh, kandriyen ta tikisiy kudu tado badeh, kasahan ki tinan ma hawe kandriyen ta atanan Laban tataha Jises Krais, ndramak ta aseben taha, kudu tado ki tinan ale. Ya eme taha kasore nyaran ma katudun iy na len dah ma hawe na len eme, kudu le buku doh! Handru.

Copyright information for `LID