Acts 19

Pol udu Epesus

Apolos udu Korin udu gwek ya Pol badeh, andrei san udu bolo kon loken doh eme asahan Epesus. Udu loboho doh badeh, iy ndruni iri lau rayah iri atehei budon tiri handru in ta Kindrei, ma eme iy ndremenya oro anya, “Na len ado atehei budon handru tado i ta Kindrei, Malawin Ndrabun ewek la-u ado deh bwe?”

Eme oro tiye i hamon anya, “Bwe, aso badeh, banuhun se ari lakou i buku Malawin Ndrabun badeh, bwe.”

Ya eme Pol lelen oro ja anya, “Ya alomwa ado badeh, na alomwa tare?”

Eme oro anya, “Alomwa aso badeh, na alomwa ta Jon.”

Eme Pol anya, “Alomwa ta Jon amekes badeh, ta i buku none ou tubuni ndrinem ta kandriyen ndra-in tam. Eme iy tiye i tiri lau badeh, katehei budon tiri handru ki-in ta ndramak ari in kona Jon eme. Iy badeh, Jises.” Oro anuhun sahou doh ano badeh, ma alomwa oro na nyara Laban Jises. Eme na len Pol edeu limen i la-u oro badeh, ma Malawin Ndrabun eme la-u oro, ma oro asehek boho kon rakon ja, randrah labai ma asehek sahou i buku iri propet. Oro lau doh badeh, ma ronoh la-uh.

Udu bolo bun taloh badeh, Pol ili ndrahu tukum tiri Juwis asehek sahou nyarahan labai, ma andres boto-on ta aliu budon tiri ta nyala bolo tondrok ta Kindrei. Arile, iri rayah badeh, ndrine iri boto-on labai, ma batehei budon tiri bala ta Kindrei bwe, ma iri asehek sahou ndra-in i bada bolo San ta Laban udu ndranye iri lau

mari. Ya eme Pol ruwani iri ado gwek ai. Eme iy kuhi oro lau ta budon handru nane dah ala bolo asiu ta leheya ta Tiranus, ma iy udu hawe oro na len mari, ta leheya oro.
10 Pol amekes gok doh winiya jaha la-uh buruwen. Eme ma iri mwan ma badih solo-an labai badu loboho kon tinan Esiya doh anuhun sahou mwasin ta Laban, iri badu Juwis, ma iri badu iri kon leheleh ale.

11 Eme Kindrei leheya kalem randrah labai edek bada Pol. 12 Eme ma nyandroh ta Pol, buku iri andrei ili hawe iri lau ta sik, eme sik tiri ano ma iri malawin ndra-in atobwak tiri.

13 Eme iri Juwis rayah adek ala anya katikah iri malawin ndra-in ado la-u iri lau ka-au na boto-on ta nyara Laban Jises. Eme iri badeh, tiye i buku doh, “I san ta nyara Jises i buku none Pol asehek, jo tiye ou ame len.” 14 Oro lau nane amekes lakou doh badeh, oro ma ndro taloh, oro badeh, nadu tinan tiri pris ari badu Juwis nyaran Skeba. 15 Arile, na len ari, iri amekes lahou toro badeh, ma malawin ndra-in tiye i toro anya, “Jises hawe Pol badeh, jo tanan uru ai, ya ado, are lau bah?” 16 Eme ndramak nane malawin ndra-in udu la-un dah sandroh i la-u oro ribidi oro ma tarani awin toro ma ubwi oro andra-i labai. Eme oro atobwak ado asiu ame len, ma ndraye oro, hawe awin toro atarah iu.

17 Eme na len iri Juwis ma hawe iri lau badu Grik manyah ado Epesus anuhun badeh, iri anoh. Ma eme nyara Laban Jises badeh, bare andri bwai, nyaran i loke le gwek ai. 18 Eme iri lau ta budon handru mene ame tiye sahou ta tikisiy udu mada lau mari ta sasah ndra-in iri ndramekes. 19 Eme oro lau rayah boto-on ta balik mene udu toro ta amekes balahak, atukum iri buk ma lakou toro i se udu mada lau mari ma atehei jih i ta aliy. Oro andromwei sowan nane asahan buku (K150,000) iri winiyan bandromwei bwe. 20 Eme i san le doh badeh, sahou ta Laban aseker ma i tinan, ma amekes iri lau tan abadok le gwek.

21 Ano udu hamon ta lahou mari doh asahan badeh, Pol amekes budon tan ta anya kili Jerusalem. Iy kameh edek ili bolo kon Masadoniya ma Akaya. Eme iy anya, “Jo ili oro kon doh ano, udu hamon ta aliy badeh, jo kili kaselesen Rom ale.” 22 Eme ma, iy suni uru lau ta aseben iy, Timoti uru Erastus ala Masadoniya. Iy le badeh, udu kon munyak tinan Esiya udu gwek luluwen sese.

Bahun udu kon Epesus

23 Na len doh badeh, tine losen asahan i bada San ta Laban. 24 Eme udu loboho doh ale,

ndramak ari ta amekes iri lakou na hayen hawe silba nyaran Demitiriyus. Iy amekes silba nyolom tan badeh, i buku asiu ta atudun kindrei badih ari nyaran Atemis. Iy ma hawe lau solo-an akohok luk solo-an labai tiri lau ta lahou doh.
25 Eme iy luhi iri lau ta lahou tan ma hawe iri lau amekes lahou i le buku iy, ame, ma iy tiye i tiri i buku doh, “Ado lau mari ado ndratou ai, to mari badeh, akohok luk solo-an eme tato, ta lakou to amekes dah. 26 Iy lau Pol kede-eh, iy ndraluwi iri mwan ma badih solo-an. Iy ndrabolowani budon tiri, i buku ado ndranyolom ma ndranuhun. Ma iy bamekes kandriyen doh bado kon tinan Epesus dah le, bwe. Mirihik andrei loboho kon tinan Esiya ale. Iy asehek buku iri kindrei, lau amekes na lim, idoh kindrei handru bwe. 27 Ya idoh kameh atehei bohosak eme ta lahou tato ta aliu luk nyaran kameh andra-i. Ya idoh le bwe, idah kameh, ma atehei bohosak i ta asiu ta atudun kindrei Atemis ari moson bwe. Ma idah kameh, lomada kindrei badih tiri lau mari badu Esiya ma hawe munyak mari ta atudun kameh atokos.”

28 Eme iri anuhun sahou doh badeh, ma bwidi ndrine iri ibolosen ma iri sarakau anya, “Atemis kindrei badu Epesus badeh, iy le ai!” 29 Eme se nawin bwe, lau mari badu bolo kon tinan mari sarakau. Eme iri tawi uru lau ta Pol ma la-uh. Gayus uru Aristakus, uru badu Masadoniya, ya iri seheyani uru ala lohalak ndrahu tukum ta lau mari. 30 Pol badeh, anya kili mada iri lau mari, arile iri lau ta Kindrei badeh, balelei iy bwe. 31 Ma hawe iri batun rayah badu kon doh, hawe iri kawas tan suni sahou i tan, ta iy badeh, sala ndrahu tukum ta mada lau mari.

32 Iri lau mari badeh, anyon. Iri rayah badeh, sarakau i randrah labai, ya iri rayah i randrah labai. Ya iri lau solo-an bala tanan ta katin ta iri ala doh bwe.

33 Eme iri Juwis andrekei Aleksandra ili udu mwena tiri ma iri rayah sarakau, ta iy ki-in hamon ta boho iri. Eme ma iy tiye iri mari kandru-uk, ya iy kamekes sahou ta aseben iri lau. 34 Arile, udu ja iri atanan iy badeh, badu Juwis, eme iri sarakau i le buku bwena nane anya, “Atemis kindrei badu Epesus badeh, iy le ai.” Iri sarakau ili winiya awa la-uh.

35 Eme ndramak ta atorou lakou badu kon tinan tiye iri andru-uk, ano iy anya, “Aha lau badu Epesus, iri lau badu kon munyak mari tana iri ta kon tinan Epesus badeh, ta atondrok asiu ta atudun kindrei badih Atemis hawe sukumada hayen mene taku udu kandrah eme andri. 36 Iri lakou doh handru ya ari lau winiyan babisiniy bwe. Ya ado

kandru-uk ma ado samekes lakou ta bobo-ap.
37 Ya ado ndraluwi uru lau kede-eh ame dah, uru babene-ei ari lakou badu bolo asiu ta tudun ta Atemis bwe, ma uru badeh, batiye sahou ndra-in bala ta kindrei tato bwe oh. 38 Ya i buku none Demitiriyus hawe oro lau ta lahou tan, toro budon ndra-in udu tare lau badeh, len ta amekes sahou udu aliy, ma iri lau ta atondrok are aliy. Oro winiyan tiye ndramak ta ari lakou ndra-in iy ndramesekei. 39 I buku none, ado ari budon ta asehek, badeh, kedek ki-in hamon ta batanau ma kandriyen tataha mari. 40 Ado kanuhun kamwenen! Tasah, idah kameh, to ndrare bohosak, ta to kameh are ta mada sahou ta gabman tinan tasah ta losen, to amekes dah. To ari madasan bwai, ta sasah to amekes dah, ma to ari kati sahou mwasin bwe le.” 41 Sahou tan ano badeh, iy tiye iri aseker au ai.

Copyright information for `LID