Acts 20

Ala Masadoniya hawe kon tiri Grik

Udu hamon ta sarakau tiri ano badeh, Pol suni sahou i toro lau atehei budon toro handru in ta Kindrei ame. Ya eme iy batanau oro. Ano ma iy edek iu ili Masadoniya. Iy edek loboho doh badeh, iy asehek sahou ta batanau iri lau ili ili, ma iy isos kon munyak tinan tiri Grik. Eme iy udu kon tiri Grik doh udu gwek winiya bun taloh. Eme iy alokou iy ta anya kalakak kili Siriya, arile iy anuhun yoyou, ta iri Juwis badeh, atilik nyala iri ta kadi iy. Ma eme iy bala bwai, iy ili hamon ili Masadoniya. Ya oro lau a hawen badeh, nadu Pirus nyaran Sopater badu kon Beriya, Aristakus hawe Sekundus badu kon Tesalonaika, ya Gayus badu kon Debi, ma hawe Timoti, Titikus ma hawe Tropimus badu kon munyak Esiya. Oro lau doh badeh, ala bwena ala Trowas abe-en aso. Arile, aso
(20:6) Iri lau ta tanan abudon, Pol isos Pilipai le badeh, iy kuhi kawas tan nyaran Luk i hawen ja. Eme ma sahou asahan bolo tarou dah aloh aso. Ou anyolom in bolo Lahou toro Aposel kalan 16:10.
badeh, alakak ado Pilipai ala badeh, udu hamon ta nyamon tinan ta jabi ramen yis bolon bwe. Aso alakak na len limeh, ano aso asos Trowas hawe oro. Eme aso ado gwek len ndro taloh.

Pol mete-ei ndramak imek amak ja

Ano na len ma mwena ta wik ari ja badeh, aso atukum ame le se ta abo-os jabi ramen.
(20:7) Iri lau ta tanan abudon, iri amekes kandriyen ta abo-os jabi ramen ta iri kabudon bada Jises ma ndrayen.
Tasah, Pol badeh, anya ki-iu na len bi-i, ya iy asehek sahou ili tiri lau ili, ili asahan ndrukulu ben.
Sun solo-an badeh, udu bolo asiu loken nane aso atukum areu aliy doh. Ya lawe ta asiu loken doh i buku asiu tolo-em, ra-em udu bwele-e ra-em. Eme ya ndramak loweu ari nyaran Yutikus manyah udu mada kadam. Iy anuhun Pol asehek sahou ili, ili, ya madan ndrundrun ili, ili, ma iy amadin tuk ili, ano ma iy taku udu loken eme andri. Eme iri anya kasuri iy badeh, iy ndramak. 10 Pol eme andri badeh, akabah i la-u ndramak loweu dah ma tawi iy. Eme iy anya, “Bale ado sasin iy. Kohan udu aliy!” 11 Ano iy ili bolo asiu loken abo-os jabi ramen ma aimon ai. Iy asehek sahou ili winiya boho len, ano iy iu. 12 Eme iri lau andrei iy ndramak loweu dah iu i kon ma mulin le, ma iri batikisiy ja bwe.

Pol ruwani iri batun tinan badu Epesus

13 Aso badeh, a ndron alakak ales amwenen ala kon Asos. Aso ala badeh, ta asowe Pol. Iy amekes san doh, tasah iy badeh, edek na kati ilih aliy. 14 Eme iy eme isos bada aso udu Asos badeh, aso suni iy ma aso au ala Mitileni. 15 Ano i bada len ari ja badeh, aso alakak ala asos Kiyos. Ano na len ari ja badeh, aso alakak ala bilisiu ala Samos, ma na len ari ja badeh, aso asos Miletus. 16 Eme Pol atehei budon ta aso kasakalawi Epesus ta teleya aso badeh, sare loboho munyak tinan badu Esiya sado luluwen. Tasah, iy ibotatahan ta ili isos Jerusalem na len tinan ta Pentikos.
(20:16) Ou anyolom in ta sahou tanan udu ta Aposel kalan 2:1.


17 Eme Pol udu Miletus badeh, suni sahou i tiri batun tiri lau ta budon handru in ta Kindrei badu Epesus kame katou iy. 18 Eme iri asahan badeh, iy tiye i toro i buku doh, “Ado badeh, ndratanan bolo manyah tek ma mwena handru kabatana jo eme udu hawe ado eme eme taku len dah, udu loboho kon tinan badu Esiya. 19 San solo-an iri Juwis atilik sahou ta anya kanone jo ta bolo lahou jo amekes, eme ma, kandriyen tiri doh bwidi ndrinek maha-an labai, ma jo eden ta aliy san solo-an. Arile, i buku iri atehei nyarak i andri, jo babudon ta aliy bwe, jo amekes le lahou ta Laban. 20 Ado badeh, tanan jo babisiniy ta atiye sahou ta aseben ado se bwe. Arile, jo badeh, asehek udu mada ado mari ma hawe jo ili asiu ra-em i ra-em. 21 Jo badeh, asehek i ndranye iri Juwis hawe iri lau badu Grik katubuni ndrine iri ta kandriyen ta karei ma lomondra ndra-in tiri, ya katehei budon tiri handru ki ta Laban tataha Jises.

22 “Ya na dah jo in hamon ta boho Malawin Ndrabun, jo kameh ili Jerusalem. Ya jo bala tanan ta sasah katok badak udu doh bwe. 23 Jo le badeh, tanan ta Malawin Ndrabun ndrabatanau jo ta i buku jo ili bolo kon tinan mari, idah kameh, maha-an hawe a bolo kou udu aliy abe-en jo. 24 Arile, jo badeh, balek basin ta kohak bwe. Jo le badeh aseken ta jo kisos bilisiu ta bolo sakaliye tek, ma kamesekei kano lahou Laban Jises ndratehei kanik. Lahou doh ta atiye sahou mwasin ta nyala tikisiy ta Kindrei, ma ta leheya eme lewan.

25 “Ya, jo mene edek ewek bolo ado atiye sahou ta nyala tondrok ta Kindrei. Arile, na dah jo tanan idah kameh, ado winiyan banyolom jo ja bwe. 26 Ya eme na dah jo katiye tado kamwenen, ki buku none ado ari kamak, jo winiyan babwese maha-an ta aliy bwe. 27 Tasah, jo badeh, babisiniy ta tiye seken mari ta Kindrei ewek tado bwe. 28 Ado badeh, katondrok ado kamwenen, ma hawe katondrok lau ta Kindrei mene Malawin Ndrabun atehei iri ado baha tondrok tado. Ado badeh, a buku lau ta atondrok sipsip, ado katondrok iri lau ta budon handru ta Kindrei, ala iy mene konohei iri na ndraye nadun amwenen. 29 Ya aha katondrok iri kamwenen, tasah hamon kameh jo ruwani aha, idah kameh lau solo-an ndra-in ame bolo aha ta tobolowe budon hawe manyah taha. Ya kandriyen tiri kameh i buku iri mwi badu lokei ame atikah iri nadu sipsip. 30 Ma na len eme kameh, lau rayah badu bolo ado badeh, kameh tebeya wasai ta aliu iri mwan ma badih ame len ta budon handru, ma ta iri ka-en hamon toro. 31 Ya eme mada ado badeh, kaleu! Ado badeh, ndratanan, na jaha taloh mene jo ndrabatanau ado na ben na len ta aliy. Jo batanau ado ma wa-i madak amou ta tikisiy.

32 “Ya eme ta sendrehendreh ta aliy, na dah jo edeu ado ala baha tondrok ta Kindrei, ma jo aseken ado abudon sahou ta nyala tikisiy tan. Ya sahou doh kameh winiyan mesekei ado abadok, ma winiyan amekes kandriyen tado ki mwasin winiya ado akohok manyah mwasin, Kindrei ndralebelei ndra ta lau tan. 33 Jo badeh, bawasai ta akohok ra-ei kolau tado ma hawe bakohok ari silba hawe bek nyikilikin bwe. 34 Aha amwenen ndratanan jo badeh, ibo gok ma asilah luk ta atondrok jo hawe oro lau are hawek. 35 Ma udu bolo lahou tek mari, jo ndraleheya aha ta san ta kandriyen ta amekes gok boto-on, aha kaseben iri lau nyamu iri bwe. Ma taha kabudon sahou mene Jises asehek i buku doh, ‘Are ndramak, iy edeu lakou ili tare lau, iy badeh, sekesek tinan handru. Ma sekesek ta iy ndramak nane akohok lakou winiyan basakalawi sekesek ta iy ndramak nane aseben iy bwe.’ ”

36 Sahou ta Pol ano le badeh, iy atehei bwili ndru-un i andri hawe iri mari, ta adeu salom ma wurah i ta Kindrei. 37 Iri marakon tawi iy, ma iri aden, iri tikisi iy tinan labai, ma iri bwale iri iy iu. 38 Iri badeh, tikisiy tinan labai ta iri sahou nane iy asehek tiri anya, iri kameh winiyan banyolom madan ja bwe. Eme ma iri tiyani iy ili isos bolo ndron.

Copyright information for `LID