Colossians 4

Aha lau ta atondrok iri lau ta amekes gok taha, aha ale badeh, kamekes mwasin ma kandriyen amwenen kili tiri. Aha tanan, ndramak ta atondrok aha badeh, udu kandrah.

Taha badeh, ka-en hamon ta kandriyen ta salom

Aha badeh, katawiy kihis kandriyen ta salom. Buku aha anya kasolom, aha katondrok, ma aha kadeu wurah kili ta Kindrei. Aha kasolom ta Kindrei winiyan aseben ahi ale. Aha kandremenya iy kasihi san ta ahi winiyan atiye sahou ta Krais. Sahou dah bwena mene aton, ano na dah badeh, ahi ndrasihiy ndrame len, ma iri mwan ma badih badeh, ndranuhun. Arile, iri rayah baso-ok, ma ba-en hamon ta sahou dah ja bwe. Eme ma, iri mene atehei jo ili bolo asiu lulik. Aha badeh, kamekes salom, ta jo winiyan asehek sahou dah kaleu mara-ei, buku Kindrei aso-ok jo kamekes. Buku aha are hawe iri mwan ma badih nane, ba-en hamon ta Kindrei bwe, aha badeh, ka-en hamon le ta budon mwasin, ma kamekes iri kandriyen amwenen le. Len mara-ei aha kalokou aha le ta amekes kandriyen ari le, Krais ndramekes ndrala tiri mwan ma badih, kabatana iy mene udu kon munyak, kora-on len mwasin ta asehek sahou mwasin kamai laleyah. Len marakon badeh, aha kasehek le sahou mwasin ta winiyan aseben iri mwan ma badih, i buku ndras udu bolo nyamon aseben nyiminye nyamon. Eme ma, buku iri anya kandremenya aha, aha kameh winiyan asehek sahou mwasin amwenen ili tiri.

Pol suni Tikikus uru Onesimus ala Kolosi

Tikikus kameh barasehek taha, tiri gok marakon jo amekes. Tikikus badeh, ibo gok i buku le jo, iy nadu tine taha handru, ma iy ndramak ari mwasin handru ta amekes lahou ta Laban. Jo suni iy ta ewek hawe aha ta katin doh le, ta aha winiyan atanan ahi are buku sah handru, ma ta amekes ndrine aha kabadok. Jo suni Onesimus ewek hawe Tikikus ale. Onesimus badeh, nadu tine taha ari in hamon le ta sahou handru ta Kindrei, iy badeh, badu hawe aha amwenen. Uru kameh asehek nyala aha, ta iri lakou marakon mene asahan dah.

Pol suni sahou sekesek tan ili tiri Kolosi

10 Aristakus badeh, udu bolo asiu lulik hawek, iy anya, bada-an ewek taha. Ma Mak badeh, kali Banabas, iy ale anya, bada-an tan ewek taha. Buku iy ewek hawe aha, aha kasekesek ta akohok iy, buku jo ndratehei sahou mene ndrawek taha. 11 Ma Jises nane iri aloh Jastus ale edeu bada-an tan mwasin ewek taha. Oro lau ma taloh le doh badeh, badu Juwis, oro amekes gok hawek ta bolo tondrok ta Kindrei, ma oro aseben jo udu mwasin labai.

12 Epapras edeu bada-an ewek taha. Iy badeh, badu hawe aha amwenen, ma iy lau ta lahou ta Krais Jises. Len mari iy asolom boto-on labai, ma ndremenya Kindrei ta aseben aha kabadok ta iri kandriyen ta Kindrei, ma atanan handru ta iri lakou marakon Kindrei aso-ok. 13 Jo anya katiye taha buku doh, iy badeh, asa-ar handru ta aseben aha, hawe iri mwan ma badih ta Kindrei are kon tinan Leyodisiya, ma Hirapolis. 14 Ya Luk badeh, iy dokta tahi, ahi aso-ok iy labai. Luk uru Demas anya, bada-an turu mwasin ewek taha ale.

15 Jo aso-ok aha katiye bada-an tek mwasin badeh, kili ta nadu tine iri mwan ma badih, are bolo kon tinan Leyodisiya. Ma bada-an tek mwasin ale kili ta Nimpa hawe iri mwan ma badih ta Kindrei nane atukum are asiu tan.

16 Aha kanyolom la-ukei dah, ano aha kasuniy kili tiri lau ta Kindrei are kon tinan Leyodisiya, ma iri kameh winiyan anyolom ale. Ma la-ukei ramen ja, jo atorou ili tiri lau badu Leyodisiya, idoh aha winiyan anyolom ale. 17 Ma aha katiye ta Akipus buku doh: “Ou atondrok gok dah, ou mene akohok badu mine Laban, ma ou amekes gok dah kamwenen.”

18 Jo Pol, jo atorou sahou sekesek dah ewek taha na minek amwenen. Aha kabudon jo, jo udu ndra bolo asiu lulik kahis. Tikisiy ta Kindrei kudu hawe aha.

Copyright information for `LID