Galatians 2

Pol ili hawe iri aposel ado Jerusalem

Ano, hamon ta jaha ma ronoh hahuw (14) ano badeh, jo hawe Banabas uru Taitus, aso ma taloh au ala hamon ala Jerusalem. Kindrei asehek sahou eme tek, i san ta ameh, eme ma jo ili. Aso ala asahan Jerusalem, ano jo ili atukum hawe iri lau ta mwena tiri lau ta Kindrei. Jo batukum hawe iri lau mari bwe. Jo atukum hawe iri lau ta mwena le tiri. Jo asehek tiri le ta sahou mwasin jo mene ndrasehek tiri mwan ma badih badu leheleh. Jo badeh, abudon i buku doh: “Kora-on iri basekesek ta sahou jo asehek dah bwe, ma iri gok jo amekes dah kameh iu laleyah.” Eme ma jo asehek nyala iri. Ya Taitus badeh, udu hawek na len doh. Iy badu Grik, arile iri lau mene ta Kindrei badu Juwis ado Jerusalem badeh, bandrek iy ta kasan ku-in bwe. Tasah iri lau rayah ta wasai ame bolo oro i buku nadu tine oro tiye anya, are lau anya kasahan lau ta Kindrei badeh, kasan ku-in. Arile winiyan bwe. Iri lau doh badeh, lalou, ya iri aton ame le ta anya kasilah manyah mwasin taha akohok udu bada Jises Krais. Tasah, manyah tataha ba-en hamon ta kandriyen malen bwe. Ma iri anya kamekes taha kasahan bonyo-ou ta kandriyen tiri Juwis. Iri aseken taha mara-ei ka-en hamon ta kandriyen tiri Juwis, arile aso banuhun se sahou ta nyala iri lau doh, bwai! Aso badeh, basekesek ta sahou tiri doh bwe. Buku aso mene ka-en hamon tiri lau ta wasai doh badeh, sebwe sahou handru nane aso ndrasehek ndrawek taha badeh, iu laleyah.

Arile, oro tinan tiri lau ta Kindrei badu Jerusalem badeh, bamekes bala buku iri lau ta wasai doh bwe. Taha anya, oro tinan tiri lau ta Kindrei doh badeh, are bwele-en sese tiri lau rayah ja, arile Kindrei ja badeh, baso-ok oro lau tinan nane doh bwe. Iy ja badeh, banyolom oro ta lakou badu manan bwe. Eme ma, lakou laleyah ta budon tek, iri tinan deh bwe. Oro badeh, badeu sahou toro amwenen bala hawe sahou mwasin nane aso asehek ewek taha bwe, tasah, oro ndratanan Kindrei ndratehei lahou ndrame kanik ta atiye sahou mwasin ili tiri lau badu leheleh. I le buku none iy mene atehei, i kani Pita atiye sahou mwasin, i tiri lau badu Juwis. Tasah, na boto-on ta Kindrei le jo asahan aposel ta atiye sahou tan i tiri lau badu leheleh, i le buku none Pita mene asahan aposel ta atiye sahou tan i tiri Juwis. Eme Jemis, Pita hawe Jon badeh, oro lau ta batun dah, ndratanan Kindrei badeh, ndratehei lahou dah ndrame kanik; eme, oro ndrateu lim hawe aru Banabas. Eme, aso ndrasehek sahou randra le, ta aso amekes lahou le. Oro amekes lahou i bolo iri Juwis, ya aru Banabas amekes lahou i bolo iri lau badu leheleh. 10 Sahou ari le oro tiye i buku doh, “Ado kabudon ta aseben iri lau tiri lakou bwe, are bolo aso dah.” Seben dah mene, jo aseken labai ta amekes ale.

Pol andres Pita udu kon Antiyok

11 Na len Pita eme asahan Antiyok badeh, jo asehek i bwilin amwenen, tasah iy bamekes lakou bamwenen bwe. 12 Na len Jemis basuni oro lau rayah bala hawe Pita bwe le badeh, Pita aimon nyamon hawe iri lau badu leheleh. Arile udu, oro lau ta Jemis asahan ale, iy inoh ma iy ruwani ta aimon nyamon hawe oro lau badu leheleh. Eme iy baimon nyamon hawe oro ja bwe. Tasah, iy inoh oro Juwis doh, tiye tiri lau badu leheleh kasan ku-i iri bwena. 13 Eme, oro nadu tine rayah badu Juwis anyolom Pita amekes badeh, ma oro an hamon tan amekes i le buku aliy. Oro tanan kandriyen doh bamwenen ta i bada nadu tine oro, iri lau badu leheleh, bwe. Ma Banabas ale tanan kandriyen doh bamwenen bwe, arile oro aluwi iy in hamon toro ale. 14 Eme, jo anyolom oro ba-en hamon ta sahou handru ta sahou mwasin bwe. Eme jo tiye i ndranye Pita udu mada iri lau mari i buku doh, “Ou badeh, Juwis labai, arile manyah tam ndra buku iri lau badu leheleh. Eme ya ou bala Juwis bwe. Arile na dah, ou barandresei iri lau badu leheleh barakohok kandriyen tiri Juwis barala buku sah handru?”

Iri mwan ma badih atehei budon tiri handru in ta Krais Jises, iri le doh kameh Kindrei aloh iri mwasin mara-ei ta madan

(Kalan 2:15-–4:31)

Iri juwis hawe iri leheleh badeh, ado mwasin ta mada Kindrei i san ta budon handru

15 Ya, jo asehek i ta Pita amwenen i buku doh, “Taha ndraye iri Juwis amwenen. Taha bala buku iri lau ta amekes kandriyen ndra-in i buku iri lau badu leheleh ala are baha tondrok ta kandriyen tataha Juwis bwe. 16 Arile ndri-iy ai, ahi tanan labai, ta Kindrei aloh ndramak mwasin mara-ei ta madan badeh, i san ta budon handru le, i ta Jises Krais; ba-en hamon ta batanau malen tiri Juwis, nane leheya kede-eh, bwe. Ma, taha Juwis ale kasahan mwasin ta mada Kindrei i san ta budon handru le in ta Krais Jises, bala san ta a-en hamon ta batanau malen bwe. Tasah, ari ndramak badeh, winiyan bamwenen ta mada Kindrei i buku iy ki-in hamon ta batanau malen asehek, bwe. 17 Taha anya kanone kasahan mwasin ta mada Kindrei i san ta taha ka-en hamon ta Krais ma taha kahas kase hawen. Arile, i buku none taha kasahan ndramak ta karei ma lomondra ndra-in ta mada iri Juwis, i le buku none iri lau badu leheleh, idoh kameh moson ki buku sah? Jises badeh, suni taha amekes kandriyen ndra-in? Bwe! 18 I buku jo anya katudun batanau malen mene jo ndratokosei ndra-au, badeh kameh, jo le nyowani jo ba-en hamon ta batanau malen handru bwe, ma jo kasahan i buku ndramak ta amekes kandriyen ndra-in ja.
(2:18) Loboho dah badeh, sahou ta Pol baleu bame len mara-ei bwe. Nyolom ta aliy i buku iy anya kasehek, kudu bada len ta lau asahan lau ta Kindrei, iri bado baha kandriyen malen ja bwe. Arile, buku iri lau ta Kindrei rayah abadok labai, ta iri amwenen anya ka-en hamon ta kandriyen malen doh, iri kameh leheya buku iri badeh, lau ta karei ma lomondra ndra-in ale, i buku iri lau mara-ei ado ndra bahandra kandriyen malen. Ou anyolom udu bolo la-ukei ta Pol ili tiri lau badu Rom kalan 7:4-6.
19 Tasah, jo tanan, i buku none jo anya kudu baha tondrok ta batanau malen le badeh, gok ta batanau malen le ta suni jo i san ta imek, ma jo ki buku iri lau ndramak. Arile, na dah, gok ta batanau malen doh kano ai. Ya jo badeh, ki hamon ja ta kandriyen mwasin ta mada Kindrei. 20 Jo mene imek hawe Krais udu bada kei tondreh tan, eme na dah, jo badek ba-en hamon ta so-ok tek le amwenen ja bwai, arile na len dah badeh, Krais manyah udu hawek ma jo edek in hamon ta so-ok tan. Handru, na len dah, jo manyah le na budon tek handru i ta Nadu Kindrei. Tasah, iy le tikisi jo, ma iy le akohok kon tek imek udu ta kei tondreh. 21 Eme ma, jo winiyan bakahei tikisiy ta Kindrei bwai. Buku iri batanau mene Kindrei edeu ili tiri lau badu Isra-el, idoh winiyan sebenei taha ta mada sahou ta Kindrei hamon, buku handru eh, Jises winiyan bamak ta aseben taha bwe. Iy badeh, imek laleyah le. Arile, jo winiyan baruwaniy kandriyen ta tikisiy ta Kindrei nane jo in hamon ta aliy bwai.” Eme ma, jo asehek nyala Pita ta aliy.

Copyright information for `LID