Genesis 10

Sare Nadu Nowa Oro

I dah sare nadu Nowa oro; oro badeh Sem eh, Ham eh ma hawe Jepet. Hamon ta kon atuh badeh ano badeh oro nah ma taloh nadu oro udu aliy.

Ya nadu Jepet oro badeh Goma, Megok, Madai, Jaban, Tubal, Misek ma hawe Tiras ya eme i dah badeh nyara tubu oro. Nadu Goma oro badeh iri lau ala ado kon Askanas, iri ado kon Ripat ma ado kon Togama. Ya nadu Jaban oro badeh ado kon Elisah, ado kon Spa-in, ado kon Saipres ma kon Rodes. Oro badeh tubu iri lau badu busu. Ya i dah baden eh tubu Jepet oro. Oro badeh manyah ado boho kamen ra-em ra-em ado kon rakon rakon. Ya boho kamen ra-em ra-em asehek bohon randrah labai udu kon nane doh.

Nadu Ham badeh Kus, Ijip, Libiya, ma hawe Kenan ya oro doh badeh tubu oro nyara oro i dah. Tubu iri Kus doh badeh badu kon Seba, badu kon Habilah, badu kon Sabtah, badu kon Rama ma kon Sabteka. Tubu Rama badeh lau badu kon Seba hawe kon Dedan. Nadu Kus ari badeh nyaran Nimrot, iy badeh ma mwena asahan ndramak ta inyek kon ma na seben ta Kindrei badeh iy badeh asahan ndramak ta bwisir ta katin haka, eme ya iri lau anya, “Kindrei badeh kabwidi ou kasahan ndramak ta bwisir ta katin haka ki le buku Nimrot!” 10 Ma mwena handru badeh iy badeh atondrok Babilon ma hawe kon Irek, kon Akat ya oro kon ma taloh doh badeh udu bolo kon tinan Babilon. 11 Udu munyak doh badeh iy iu ili Aseriya ma tahi kon tinan aloh Ninibeh, kon Rehobot Ir, kon Kalah, 12 ma Resen badeh udu ndrokowa Ninibeh ma ndrokowa kon tinan aloh Kalah.

13 Ya tubu Ijip badeh lau badu kon Lidiya, badu kon Anam, badu kon Lehap, badu kon Naptuh, 14 badu kon Patrus, badu kon Kasluh ma kon Krit, ya na oro doh le badeh iri Pilistin asahan.

15 Nadu Kenan oro badeh kadok badeh Sidon ano badeh Het, ya i dah nyara tubu oro ai. 16 Kenan badeh tubu iri badu Jebusa, tubu iri Amora, tubu iri badu Gigasa, 17 tubu iri badu Hiba, tubu iri badu Aka, tubu iri badu Sina, 18 tubu iri badu Abada, tubu iri badu Samara ma hawe tubu iri badu Hamata. Ya oro boho kamen mari ta Kenan badeh aseker. 19 Ya kobek ta Kenan badeh ili taku kum ano ili isos Gerar mirihik ta kon Gasa. Ano ili loboho lan ili isos Sodom, Gomorah, isos Admah ma hawe isos Sebo-im mirihik ta Lasa. 20 I doh tubu Ham oro ya oro badeh manyah boho kamen ra-em ra-em ado munyak toro ma boho kamen toro badeh asehek boho kon toro randrah labai.

21 Ya Sem bwele-en ta Jepet badeh tubu iri Hiburu mari. 22 Ya nadu Sem oro badeh Ilam eh, Asur eh, Apaset eh, Lut eh, ma hawe Aram. Ya tubu oro lau ala nyara oro doh. 23 Badeh lau ala are kon Us, are Hul, are Geta, are Mesek, badeh tubu Aram oro. 24 Apaset badeh tama Silah ma Silah ja badeh tama Eba. 25 Eba badeh nadun badeh la-uh; ari badeh nyaran Pelek, tasah na len doh badeh lau badu munyak apou iri; ya iy ari ja badeh nyaran Joktan. 26 Ya iri lau badu kon Almodat, badu Selep, badu Hasamabet, badu Jerah, 27 badu Hadoram, badu Usal, badu Diklah, 28 badu Obal, badu Abima-el, badu Siba, 29 badu Opir, badu Habilah, ma hawe Jobap. Oro mari doh badeh nadu Joktan le. 30 Ya munyak oro are aliy badeh tinan tan badeh udu kon Mesa ili isos Separ udu loboho bolo mandrei loboho an eme loken. 31 Ya i dah badeh tubu Sem oro ya oro manyah boho kamen ra-em ra-em ado loboho munyak toro, ya oro badeh boho kon toro bala le randra bwe. Iy ari asehek tan labai iy ari asehek tan labai. 32 Iri lau mari doh badeh lundriye Nowa, kon ari i buku ari asahan ta boho kamen ra-em ra-em. Kon atuh ya hamon ta aliy kon munyak badeh asahan na lundriye Nowa oro.

Copyright information for `LID