Genesis 23

Sara Imek

Sara badeh udu winiya jaha rinek lunoh ndro taloh (127). Iy imek badeh udu Kiriyat Arba (aloh Hibron) udu munyak Kenan, eme Abraham ili moroha iy ma eden i la-un.

Ano Abraham suri iy udu ka-u udun eme loken badeh, iy tiye i tiri Hita. Iy tiye i buku doh, “Jo badeh badu leheleh eme udu ndrokowa ado. Jo anya kisih sese munyak loboho dah eme ya jo ka-eh uduk ki aliy.”

Eme iri Hita tiye i ta Abraham, “Laban, ou anuhun aso. Udu bolo ahi dah, ou badeh ou lau ta Kindrei. Ou ahi udum badeh ki munu bek na seken tam le. Ari ndramak badeh winiyan bala bwalen ta lek (munu bek) tan ta a-eh bada kei tam kede-eh bwe.”

Ano badeh iy ales ma iy aluh i andri mada iri lau mari badu Hita ta munyak tiri. Eme Abraham tiye i tiri, “I buku none ado aseken ta jo kihiy bada kei tek dah, badeh ado kanuhun jo, ado kala hawe Epron nadu Sohar, badeh ado ka nyara bohok, eme kasihinei munu bek ta Makpelah, i doh tan amwenen udu ka-u munyak tan badeh. Ado kandremenyani iy ta sihinen handru badeh sabe, eme ma kudu mada ado, jo kasihinei ki ndrahu a-eh tek.”

10 Eme Epron badeh manyah udu hawe iri Hita ndrahu kon ta atukum, mada san ta i bolon; eme iri lau mari badeh anuhun iy asehek; 11 “Laban ou anuhun, lo ndranye oro lau tek mari kede-eh, jo kameh atehei munyak mari ma munu bek udu aliy kede-eh i tam. Ta ou badeh ahi udum ki aliy.”

12 Eme ja badeh Abraham aluh i andri udu mada iri lau mari ta munyak dah. 13 Lo ndranye iri lau mari badeh iy tiye ta Epron, “Aha kanuhun jo, i buku none aha aseken badeh jo kasihinei munyak mari. I buku ado aseken sisih badeh, jo kihiy uduk ki aliy.”

14 Eme Epron tiye ta Abraham, 15 “Laban, ou anuhun jo, munyak badeh sihinen badeh hanek (400) boroh amwekes na silba; arile lakou doh badeh talu barasehek ta aliy ndrokowa talu. Ou ahi udum.”

16 Eme Abraham aseken budon ta Epron eme ma iy andromoi sihine lakou mari iy nane aloh udu ndranye lau mari badu Hita nane dah: badeh hanek (400) boroh amwekes na silba i buku none maha ta aliy udu ndrokowa lau ta atondrok.

17 Eme udu ndranye iri Hita mari nane ame ado mada san ta i bolo kon dah, munyak ta Epron ma munu bek hawe iri kei udu kobek udu Makpelah mirihik ta Mamre badeh atehei i ta Abraham.

19 Ano badeh Abraham atehei udun Sara i munu bek udu munyak Makpelah mirihik ta Mamre (aloh Hibron) udu munyak Kenan. 20 Eme munyak doh badeh ma munu bek udu aliy badeh ta Abraham handru badu mine iri Hita i tan ta mada lek.

Copyright information for `LID