John 16

“Jo mene ndrasehek ndrawek taha, ta aha sataku ma aha samani iri budon taha udu tek. Iri kameh tikahei aha au ala manan ta asiu ta atukum tiri Juwis. Ano ma len asahan ta are lau iy idi aha amak, abudon anya, iri amekes gok doh ta atudun nyara Kindrei. Iri lau kameh amekes kandriyen i buku doh ewek taha, tasah iri bala tanan aru tama bwe. Arile jo ndrasehek iri sahou dah ndrawek taha, i buku len asahan ta iri anya kamekes iri lakou nane doh, eme aha kameh abudon ja, ta sahou jo mene ndrasihidiy ndrawek taha.

Jises asehek nyala gok ta Malawin Ndrabun

“Jo ma bwena mene udu hawe aha, arile jo basehek iri lakou marakon nane dah bawek taha bwe.
Arile na dah kameh jo ilih hawe tama, iy nane suni jo eme dah. Arile, ado ari bandremenya, ta jo ili heh bwe le. Na dah jo ndrasehek taha, ma ndrine aha irek ta tikisiy. Arile, jo asehek tado handru: Mwasin tado ja badeh, ta jo ki-iu. Tasah, i buku jo ba-au bwe, seben kameh winiyan bame tado bwe. Arile, buku jo iu, idah kameh jo suni iy eme hawe aha. Len iy eme, iy kameh leheya ndra-in tiri lau badu kon munyak eme lewan, i buku iri ndrandra-i ta amekes kandriyen ndra-in, ma ta nyala lakou mwasin, ma nyala len ta sahou ta Kindrei. Iri ndrandra-i labai ta kandriyen ndra-in, tasah iri batehei budon tiri mara-ei bame tek bwe. 10 Iri ndrandra-i ta lakou mwasin, tasah jo ilih hawe tama, ma aha winiyan batou badak ja bwe. 11 Iri ndrandra-i ta len ta sahou ta Kindrei, tasah Kindrei ndratehei maha-an ndrala bwele-e kabin badu kon munyak.
(16:11) Kabin badu kon munyak, badeh Tama Balik Satan.


12 “Sahou tek solo-an labai ta asehek ewek taha, arile na dah kameh aha winiyan bakohok bolo iri sahou tek bala mwasin bwe. 13 Arile Malawin Mwasin ta sahou handru eme, iy asehek lakou handru ta nyala Kindrei. Iy kameh in bwena ta leheya aha ala bolo iri lakou handru. Iy winiyan badeu tanan tan amwenen bwe, iy kameh tiye taha ta lakou iy ndranuhun, ma asehek taha ta nyala lakou asahan hamon. 14 Iy kameh edeu lomadan eme tek, tasah iy kameh andrei lakou jo asehek ma tiye ndrawek taha. 15 Iri lakou ta tama marakon badeh, tek. Eme ma jo tiye ili ta Malawin Mwasin kameh kandrei lakou jo edeu i tan, ma iy kasihidiy kewek taha.

Tikisiy ja kameh asahan sekesek

16 “Se luwen bwe, aha kameh banyolom jo ja bwe. Ano sese luwen bwe ja, aha kameh anyolom jo ja.” 17 Oro lau tan nunu-uh oro le, “Moso sahou tan iy asehek i buku sah handru, ‘Se luwen bwe, aha kameh banyolom jo ja bwe, ano sese luwen bwe ja, aha kameh anyolom jo ja’? Ya saba moson handru iy asehek, ma iy tiye ale, ‘Idoh, tasah jo iu ili hawe tama?’ 18 Moso sahou iy asehek, ‘Se luluwen bwe,’ i buku sah handru? Ahi bandrei se bolo sahou tan bwe.”

19 Jises ndratanan, oro lau tan anya kandremenya iy, eme ma iy asehek ili toro, “Jo nane asehek, ‘Se luwen bwe, aha kameh banyolom jo ja bwe. Ano sese luwen bwe ja, aha kameh anyolom jo ja.’ Idoh, sahou nane ado anya kasehek ta aliy ai? 20 Jo asehek tado handru. Aha marakon kameh aden i tinan, ma aha kameh tikisiy tinan labai, arile iri lau badu kon munyak kameh sekesek; ado kameh tikisiy, arile tikisiy tado kameh asahan ili ta sekesek ja.

21 “Jo anya kasehek sahou sokek ari ki tado: Badih anya kedeu nadun, iy tikisiy labai, tasah len tan ta akohok sisi-in ndrasahan. Arile, iy ndratehei nadun ndrame len, ma iy ndramani iri sisi-in tan nane doh. Iy sekesek, tasah iy ndratehei nadun ndrame len bolo kon munyak. 22 Idoh i buku le ado are ta tikisiy na dah, arile jo kameh anyolom ado ja, ma ndrine ado kameh idih ta sekesek. Iri sekesek doh, ari ndramak winiyan bandrei udu ndrine ado ba-au bwe. 23 Buku len doh asahan, ado kameh bandremenya jo ta saba lakou ja bwai. Jo tiye tado handru. Tama kameh edeu tado iri saba lakou ado aso-ok, buku ado ndremenya iy in ta bwele-e nyarak. 24 Ndra bwena eme asahan nane dah, ado bandremenya tama ta saba lakou ado aso-ok in ta bwele-e nyarak bwe le. Ado kandremenya, idah kameh ado andrei, ma ndrine ado kameh idih labai ta kandriyen ta sekesek udu le buku doh.

Jises asehek ta nyala iri lakou kameh asahan hamon

25 “Jo badeh, amekes sahou sokek ewek tado. Arile, hamon kameh jo winiyan basehek sahou sokek bawek tado ja bwe, jo kameh asehek sahou amwenen ta tama ewek tado. 26 Buku len doh asahan, ado kameh winiya asolom amwenen i tan in ta bwele-e nyarak, ma jo kameh winiyan bala bwena ta ndremenya iy ja bwai. 27 Tama badeh, aso-ok ado labai. Iy aso-ok ado, tasah ado aso-ok jo labai, ma ado atehei budon tado handru ere tek, ta jo udu hawe Kindrei eme andri. 28 Jo udu hawe tama eme andri kon munyak, ano kameh jo ruwani kon munyak, ma jo iu ili hawe tama.”

29 Ano oro lau tan tiye i buku doh, “Na nane le dah ou barasehek baramwenen ai, ou basehek sahou sokek ja bwe. 30 Aso ndratanan ndramwenen ai, idah ou ndratanam lakou marakon. Iri lau winiya bandremenya ou ja bwe, tasah ou ndratanam budon tiri bwena. Idoh le, bwidi budon ma nyolom taso handru ihis tam, ta ou ado hawe Kindrei ame.”

31 Jises eme tiye ili toro ja, “Na dah budon tado barahis ai? 32 Len nane ndrasahan, ma eme udu kada-ah, buku ado marakon anya katalan, iy ari ari ili ndrahunen amwenen, ya jo le ari kameh erah. Arile jo le ari barah bwe, tasah tama udu hawek ale. 33 Jo mene ndrasehek tado ta mondrei kudu hawe ado. Kati mondrei doh ta ado kahis hawek. Lau badu kon munyak kameh amekes iri maha-an ma tikisiy ewek tado. Arile ado kabadok! Tasah jo ndratisi boto-on ta kon munyak ndra-au ndrala bahandra katik.”

Copyright information for `LID