Jonah 1

Jona Atobwak Ta Laban

Laban asehek sahou i ta nadu Amitai nyaran Jona. Laban tiye i buku doh: “Jo aso-ok ou suriy ou, ou ala bolo kon tinan Ninibe. Ou tiye sahou boto-on kili tiri mwan ma badih ki buku doh, ‘Laban ndranyolom aha amwekes kandriyen ndra-in solo-an labai.’ ”

Ano le badeh, Jona suriy iy, iy atobwak ta Laban. Iy atobwak ili kon tinan Jopa. Iy ili badeh iy anyolom ndron ta jam ra-ei badeh, alokou ta sakaliye kili Tasis. Iy ili ndremenya ndramak ta atondrok ndron. Eme ndramak ta atondrok ndron aso-ok, ano iy tiye Jona ta isih ndron ta iy ili bolon. Iy sihinei ndron ma iy sandroh ili bolon ta ili Tasis. Ano ndron alakak ta ili Tasis.

Eme Laban bwidiy jor abakak udu no-o ndron toro. Jor eme bwidiy bayau atohou a tinan, ma bwidiy ndron anya katahan. Iri lau ta ndron nane dah ndranoh ndrandra-i labai. Iri ame aden ili ta kindrei tiri labai. Ano, oro ame sihiy bolo ndron, oro akeh lakou raon ili bolo bayau, ta amwekes ndron katelebek. Arile Jona ndramadin tuk in bolo ndron andri handru on! Ndramak tinan ta atondrok ndron dah ili andri bolo ndron, iy mete-ei Jona. “Ou amadin ta sah? Ou amak, ou asolom kili ta kindrei tam. Sebwe kindrei tam kameh winiyan anuhun to, ma iy winiya aseben to samak.”

Eme oro lau ta ndron asehek sahou boto-on labai, anya, “Abo, kandrei nyara taha marakon ado bolo ndron dah, katukumwiy kise, kanyuhiy kili bolo ari ndrom, ano kasoroya, buku nyara are lau taku badeh, i doh iy le ai.” Eme oro soroya ili badeh, nyara Jona taku.

Ano le badeh oro lau ndremenyaniy Jona, “Abo, ou tiye taso, ou bwidiy saba lakou handru? Buku sah handru laba jor ndra-in atohou eme bwele-e to? Abo, ou tiye taso, saba gok tam handru? Ou badu heh handru? Saba kon tinan tam handru? Ou badu hawe lau heh handru?”

Ano Jona tiye i toro, “Jo badeh badu Hiburu. Jo inoh Laban Kindrei badu kandrah. Iy badeh Kindrei, iy bwidiy ndras ma kon munyak.”

10 Jona eme tiye i toro, “Jo badeh atobwak ta Laban.” Eme badeh oro lau ta ndron dah anuhun, eme ma bwidiy oro anoh andra-i labai. Eme oro tiye i ta Jona anya, “Ou badeh, bwidiy kandriyen ndra-in handru en! Tasah ou atobwak ta Laban!”

11 Jor ma bayau atohou ili laba tinan le ai. Eme oro lau ta ndron dah ndremenyani Jona, “Aso kamwekes saba kandriyen handru kewek tam, ta bayau kameres ma aso ma ndron kasakaliye kudu mwasin?”

12 Jona tiye i toro, “Ado kabwese-ei jo, kakahei jo kili bolo ndras. I dah kameh ma jor amondrei ma bayau ameres. Tasah, jo le adeh bwidiy, ma jor atohou eme bwele-e to.”

13 Arile oro bakahei iy bala bolo ndras bwe. Oro ame a ta bahau anya kabahau oro kala amik, arile winiyan bwe. Jor ma bayau abadok udu le gwek ai.

14 Oro ame aden ili ta Laban. “Laban, aso asolom ou; ou sadiy aso buku aso akahei Jona kili bolo ndras. Tasah iri budon dah, tam. Eme ma, bwidiy iri lakou mari asahan.”

15 Ano oro bwese-ei Jona, eme oro akahei iy ili bolo ndras. Eme ma jor amondrei ma bayau ameres. 16 Oro ame anyolom, ma oro anoh Laban tinan labai. Oro adi katin haka ari i ta salom, ano oro atudun Laban, ma tandrakan ta a hamon tan.

17 Eme badeh Laban tiye laba tine kon ni ari eme le badeh, sakalamiy Jona iu ili bolo ndrinen. Jona in bolo ndrine ni doh winiya taloh len, taloh ben.

Copyright information for `LID