aEksodus 20:12-16; Dutoronomi 5:16-20

Luke 18

Sahou sokek ta badih nyau hawe lau ta anuhun sahou

Ano Jises tiye sahou sokek ari i toro lau tan ta oro badeh, saruwani budon handru toro, ma oro saruwani kandriyen ta salom. Eme iy tiye anya, “Udu bolo kon tinan ari, ndramak ari ta anuhun sahou ta lau badeh, udu aliy. Iy badeh, banoh se Kindrei bwe, hawe iy ari tikisi tan, tiri lau bwe. Ya udu kon tinan doh badeh, badih nyau ari udu aliy. Badih nyau doh, eme hawe ndramak ta anuhun sahou san solo-an ta tiye tan anya, ‘Ou aseben jo ta sahou, hawe ndramak ales hawek ta sahou! ’

“Len solo-an, ndramak ta anuhun sahou badeh, bwalen ta aseben iy. Arile, udu badeh, iy le lomondra i tan anya, ‘Jo badeh, batudun Kindrei ma ba-en hamon tan bwe. Ma hawe jo ale batikisi ari lau bwe. Arile, iy badih nyau kede-eh eme eme ja, eme eme ja, ya jo ndraliliy ai. Arile, ndri-iy ai, jo kaseben iy ta sahou tan ai.’ ”

Eme ya Laban anya, “Ado kanuhun sahou ta ndramak ndra-in ta anuhun sahou doh. Ado abudon i buku sah handru i ta Kindrei? I buku none lau ta Kindrei amwenen, kaden ki tan na len na ben mara-ei. Ado anya idah kameh Kindrei ndrawoyah, ma iy winiyan banuhun boho oro bwai? Jo katiye tado kamwenen, iy kameh anuhun sahou toro ma sebenei oro suwi labai! Arile, i buku none jo Nadu Ndramak Awas keme hamon keme kon munyak dah ja, jo kameh winiyan silahei iri mwan ma badih nane atehei budon tiri handru in tek, deh bwe?”

Sahou sokek ta Parasi hawe ta ndramak ta atondrok luk ta takis

Eme Jises tiye sahou sokek dah, i toro lau anya oro le mwasin, oro an hamon ta kandriyen malen mari, ya oro badeh, anyolom ndra-in i tiri lau buku liliy. 10 Eme iy anya, “Uru lau la-uh badeh, ala bolo asiu tinan ta Kindrei, amekes salom. Iy ari badeh, Parasi, ya iy ari ja badeh, ndramak ta akohok luk ta takis. 11 Eme iy Parasi dah, ales ere loken asolom i badan le, i buku doh, ‘Jo edeu wurah ewek tam Kindrei, ta jo badeh, bala buku none iri lau mari ta ndrakok, hawe bala buku none iri lau ta nyaladan, hawe lau ta amekes madasarah kede-eh, bwe. Ma hawe bala buku none ndramak ta akohok luk ta takis kede-eh, bwe. 12 Ya jo badeh, abeles jo san la-uh la-uh, udu bolo wik ari ari, ma hawe udu bolo iri lakou tek ronoh, ronoh mari, jo edeu ari ari badu bolo iri lakou doh, ewek tam.’

13 “Arile, ndramak ta akohok luk ta takis dah, udu len badeh, ales ere loken ma kandrun i andri, ma hawe minen udu aden, anya, ‘Kindrei, ou tikisi jo, jo ndramak ndra-in ta karei ma lomondra ndra-in.’

14 “Jo katiye tado kamwenen, iy Parasi, bwai, arile ndramak ta akohok luk ta takis dah kameh iu i hamon i asiu tan, ma iy kameh udu mwasin ta mada Kindrei. Eme ya i buku none, are lau atudun iy le, idah kameh, iy ari nyaran bwe, ya i buku none are lau batudun iy bwe, idah kameh nyaran i tinan.”

Iri nah bwisik ame hawe Jises

(Metiu 19:13-15; Mak 10:13-16)

15 Eme ale iri lau atiye nadu iri bwisik ame hawe Jises ya iy kedeu minen le ki bada iri, ta edeu nyosowan ki tiri. Eme oro lau ta Jises anyolom badeh, oro abolosen i tiri. 16 Arile, Jises luhi oro nah bwisik ame hawen ma iy tiye i toro lau tan, “Ado karuwani iri nah kame hawek. Ado saturuk iri, ndri-iy. Tondrok ta Kindrei badeh, tiri lau buku iri nah nadu bwisik kede-eh. 17 Jo tiye sahou handru ewek tado. I buku ado basahan buku none iri nah bwisik dah bwe, ado kameh winiyan bala bolo tondrok ta Kindrei bwe.”

Ndramak ta atondrok, tan lakou solo-an

(Metiu 19:16-30; Mak 10:17-31)

18 Ano ndramak ari ta atondrok eme ndremenya Jises anya, “Ndramak ta leheya, ou mwasin handru en. Jo kamekes saba kandriyen handru ya jo kakohok kohan mwasin ta ereu le buku doh len mari?”

19 Eme Jises tiye i tan i buku doh, “Tasah handru ou aloh jo mwasin? Ari ndramak badeh, bala mwasin i buku none Kindrei bwe, Kindrei le ari, kabwe. 20 Ou tanam batanau ta Kindrei,

‘Ou samekes karei ta badih tasou, ou sadai ndramak samak, ou sabahana, ou sawasai. Arile, ou a-en bahandra tamam uru tinem, ma ou anuhun sahou turu.’ ” a 
21 Eme ndramak dah anya, “Jo ma loweu eme taku dah, jo in hamon ta sahou batanau mari le ai.”

22 Eme Jises anuhun ano, iy tiye i tan, “Lakou ari le kahis. Ou atehei iri lakou tam mari kili ba-en, ya luk ou akohok ta iri lakou tam nane, ou adeu ki tiri lau tiri lakou bwe. Ou amekes i buku doh kameh ou tam lakou mwasin handru udu kandrah. Ano ou bara-en hamon tek.”

23 Eme ndramak dah anuhun badeh, ma sa-ar asahan bwilin, ma iy tikisi labai, tasah tan lakou solo-an labai. 24 Eme Jises anyolom ndramak dah, ano iy anya, “Idah kameh, boto-on labai ta ndramak tan lakou solo-an, i buku none iy anya kili bolo tondrok ta Kindrei! 25 Handru labai, masakan boto-on boto-on labai ta ndramak tan lakou solo-an ta iy ili bolo tondrok ta Kindrei, arile manamun labai ja, ta kamel, i buku iy i bolo manamunu nunu.”

26 Eme oro lau anuhun sahou ta Jises badeh, oro anya, “Buku none i buku baden eh, are lau handru kameh winiyan akohok kohan mwasin ta ereu le buku doh?”

27 Eme Jises tiye i hamon i toro, “Saba lakou lau winiyan bamesekei bwe badeh, Kindrei winiyan mesekei.”

28 Ano Pita tiye i ta Jises anya, “Ou atou, aso ndraruwani lakou mari, ya aso ndra-en hamon tam.”

29 Eme Jises tiye i toro anya, “Jo tiye tado handru. Are lau abudon tondrok ta Kindrei, ma iy ruwani asiu tan, ya are lau ruwani udun oro hawe nadun oro, ma nadu tinen oro, ma taman oro hawe tinen oro ado kon ado gwek, 30 idah kameh, iy akohok lakou solo-an handru labai na dah, hawe akohok kohan mwasin ta ereu le buku doh, na len eme.”

Asahan san tulusin ai, Jises asehek nyala imek ma amak tan

(Metiu 20:17-19; Mak 10:32-34)

31 Ano Jises kuhi oro lau tan ma ronoh la-uh ala a ka-un, ma iy tiye i toro, “To kameh ala loke ala Jerusalem, ya lakou mari iri propet mene asehek ta nyala Nadu Ndramak Awas, idah kameh asahan i handru. 32 Idah kameh, iri atehei iy ili mine iri lau ra-on badu leheleh. Ma iri kameh bobose iy, ma iri kameh amekes sahou ndra-in ta bwilima i tan, ma hawe omor iy. Ya iri kameh a-um iy na malou sakabuk i bek, ma hawe adai iy imek. Ya ano udu, i bada len taloh kameh iy amak ja.”

34 Arile, oro lau tan badeh, bakohok bolo sahou tan bwe, moson amai labai toro.

Ndramak madan bwe ta anyolou lakou madan ndrasak ja

(Metiu 20:29-34; Mak 10:46-52)

35 Jises eme mirihik ta Jeriko badeh, ndramak ari madan bwe, manyah udu ka-u san anyolou lakou. 36 Eme ya iy anuhun iri lau arou ala ame badeh, iy ndremenya iri anya, “Sasah badeh?” 37 Eme iri anya, “Jises badu Nasaret asah, edek san ewek eh.”

38 Eme ya iy aloh anya, “Jises, ou nadu tubu kabin Debit, ou tikisi jo!”

39 Eme oro lau adek an bwena badeh, abolosen i tan ma tiye iy kandru-uk. Arile, bwai, iy aloh ma arah boto-on le gwek anya, “Nadu tubu kabin Debit, ou tikisi jo!”

40 Eme Jises udu rasi ya tiye iri katiye ndramak doh, keme hawen. Iy eme mirihik badeh, Jises tiye i tan, 41 “Ou aso-ok jo kamekes sasah kewek tam?”

Ya eme iy anya, “Laban, jo anya kanyolom kon ja.”

42 Eme Jises tiye i tan anya, “Madam kasak, budon handru tam badeh, ndramesekei ou ndramwenen ja.” 43 Eme nawin bwe, madan amwenen ma iy anyolom kon ja. Eme ma iy atudun nyara Kindrei, ma iy in hamon ta Jises. Eme iri lau mari anyolom badeh, iri mari atudun nyara Kindrei.

Copyright information for `LID