bAisaya 40:3

Matthew 3

Jon ta alomwa lowosa san

(Mak 1:2-8; Luk 3:1-18; Jon 1:19-28)

Udu bolo oro len doh Jon ta alomwa eme bwena atiye sahou ma asehek sahou udu bolo kon lomale an ta Judiya. Ma iy asehek i buku doh, “Aha katobolowe ndrine aha, tasah tondrok ta Kindrei ndrame

mirihik.”
(3:2) Sahou ta nyala tondrok ta Kindrei, doh badeh, sahou ta Kindrei amwenen, iy kabin handru tiri lau mwan ma badih mari ma tiri lakou mara-ei.
Idah iy le propet Aisaya asehek ta nyala aliy,

“Ndramak ari aloh udu bolo kon lomale an i buku doh, ‘Kalowosa san ta Laban, ma kadik san kales lewan.’ ” b 
Jon isin awin iri amekes na lami kamel, ma iy edeu ku-i bulumakau udu bada ndrukulun i buku malou ta aseu awin tan. Iy badeh, kaniyan sabaye ma hawe bwirik badu lokei.
(3:4) Kandriyen ta Jon doh badeh, leheya iy ibo gok buku propet Alaija bwena mene. Ou anyolom kili ta 2 Kabin kalan 1:8; Malakai kalan 4:5; Metiu kalan 11:14; ma hawe kalan 17:10-13.
Iri lau badu Jerusalem, badu Judiya ma iri lau badu kon mari badu loboho Jodan ame hawen. Eme ma iri asehek budon ma lomondra ndra-in ta karei tiri i ta Kindrei, ma iy alomwa iri ta sikine kandriyen ndra-in tiri iu udu gwa Jodan.

Arile iy atou ja iri Parasi ma hawe oro Sadusi
(3:7) Iri Parasi badeh, iri lau ta atondrok kandriyen tiri Juwis. Iri Sadusi badeh, badu hawe iri pris, ma gok tiri badeh, tinan labai ta atondrok iri lau, arile iri batehei budon tiri handru ba-en ta sahou ta Kindrei bwe.
ame le hawen, ta iy kalomwa iri, eme ma iy tiye i toro Parasi ma Sadusi i buku doh: “Ado nadu mwak ndra-in. Are lau tiye ado ta atobwak au a len ta losen ta Kindrei kameh eme?
Ado kadeu nah ma ado kabatanau oro ta oro katubuni ndrine oro ta kandriyen ndra-in toro ki san ta tikisiy. Ya ado sabudon ado ma satiye ado sala buku doh: ‘Aso badeh tama aso Abraham, eme ya aso anya, aso mwasin le ai.’ Arile bwe. Jo katiye tado kamwenen: Kindrei winiyan mesekei bek dah asahan i nadu Abraham. 10 Samen kamondrou ta Kindrei badeh, ndrala ndrado mwe-e kei, ya iri kei ala bato-ou sali iri bala mwasin bwe, idah kameh amundroh iri ala andri, ano ma akeh iri au ala bolo jih. 11 Jo alomwa ado na gwa ta leheya ado badeh, ndratubuni ndrine ado ma ado tikisi kandriyen ndra-in tado. Arile ndramak ari in hamon tek eme kameh, boto-on tan badeh, sakalawi boto-on tek ja. Jo badeh, mwasin handru bwe, ta bwese ku-i katin bwe. Iy kameh inyu ado na boto-on ta Malawin Ndrabun ma aleben ado buku jih. 12 Iy andrei lakou tan udu minen ta asorok bada kalom eme len lewa salin ma iy kameh atukum sali kalom tan ili asiu ta asumwe nyamon, ma idah kameh iy asun iri bada kalom ili bolo jih ta winiyan bamak bwe.”

Jon inyu Jises

(Mak 1:9-11; Luk 3:21-22)

13 Jises udu Galili eme amwenen ili gwa Jodan ta Jon kinyu iy. 14 Arile Jon bwalen, eme iy tiye i buku doh, “Ou nane anyu jo ah, anya jo kinyu ou ja?”

15 Eme ya Jises tiye i buku doh, “Ou anyu jo ma idah kameh talu mesekei iri lakou Kindrei anya talu kamekes.” Eme ma Jon aseken.

16 Jon ta alomwa anyuwi Jises le badeh, ma Jises eme loken ta gwa Jodan ma nawin bwe kandrah asak, ma iy atou Malawin Mwasin ta Kindrei atah i buku ban eme andri amwenen le bwele-en ma manyah udu bwele-en. 17 Eme ya aloh ari udu kandrah tiye i buku doh, “Badeh naduk handru, jo aseken iy labai, iy le mesekei jo sekesek handru tan.”

Copyright information for `LID