Revelation of John 15

Oro angelo ma ndro taloh tawi lakou ma ndro taloh doh badeh, ndra-in labai

Udu ja badeh, jo anyolom lakou ari laba tinan labai asahan bolo kandrah, ma jo abudon solo-an labai ta aliy. Jo badeh, anyolom oro angelo ma ndro taloh, tawi lakou ma ndro taloh ndra-in labai doh udu mine oro ta amekes maha-an laba tinan ili tiri mwan ma badih. Hamon ta lakou doh ano, ari winiyan basahan ja bwai. Idoh ndrano mara-ei ai. Tasah, ta oro lakou ma ndro taloh ndra-in nane doh badeh, losen ta Kindrei kameh ano mara-ei, ma iy kameh winiyan bamekes bundruwe aliy ja bwai.

Jo ale anyolom lakou ari buku ndras laba tinan, iri amekes na torowe, ma iri tubuniy hawe jih. Iri lau mene abadok sakalawi nyabwe munyak mene hawe malawin, ma sakalawi boto-on ta kane nyara ndramak nane ale, iri badeh, ales amwenen are kesehe ndras i buku torowe. Kindrei atehei iri ndran, iri aloh hap badeh, ndrala toro, ma oro tawiy udu mine oro. Iri badeh, ayah wari ta Moses, lohowan ta Kindrei torowenei, ma wari wariye Nadu Sipsip ta Kindrei, i buku doh,

“Laban, ou Kindrei, ou tawi iri boto-on mara-ei.
Iri gok mara-ei ou amekes, iri laba tinan labai,
ma ahi ale anyolom, ma ahi abudon solo-an labai!
Ou badeh, kabin ta boho kamen tiri mwan ma badih mara-ei,
ma kandriyen tam badeh, amwenen mara-ei, ma handru labai!
Laban, ou le ari, ou ndrabun labai.
Eme ma are lau handru, kameh winiyan banoh ou bwe?
Are lau handru kameh winiyan batudun nyaram bwe?
Iri lau mara-ei badu kon munyak kameh ame atehei bwili ndru-u iri i andri ewek tam.
Tasah, kandriyen tam mwasin badeh, ndrasahan ndrame lewan.”
Udu hamon ta wari ano badeh, jo anyolom asiu tinan ta Kindrei udu kandrah badeh, asak. Asiu doh buku asiu balei ndrabun mene Kindrei atah ta leheya kandriyen ma sahou handru tan. Ma jo anyolom oro angelo ma ndro taloh nane, tawi lakou ndra-in ma ndro taloh udu mine oro ta adeu maha-an ili tiri lau marakon, oro badeh, atah ado bolo asiu ndrabun ta Kindrei ame manan. Oro mara-ei badeh, asini awin moroyan, ma se ndraka-an aliy bwe. Ma oro ale bawei balaban udu batala oro, kone balaban doh badeh i buku bek nyikilikin. Ya, lakou ari ma mulin badu bolo oro ma hahuw badeh, eme atehei bwekei bek nyikilikin ma ndro toloben ili mine oro angelo ma ndro taloh. Ma hawe lakou udu bolo iri bwekei nane, leheya losen ta Kindrei ili tiri lau marakon badu kon munyak, iri lakou doh badeh, irek udu bolo oro bwekei bek nyikilikin ma ndro taloh nane doh. Ndrinesen doh badeh, ta Kindrei, iy winiyan bamak bwe, iy ta ere le buku don ai. Kasu boto-on ma lomada Kindrei badeh, tubuluhi bolo asiu tinan ta Kindrei nane doh. Ma ari ndramak winiyan bala bolo asiu ndrabun doh bwe. Iri lau marakon badeh, atondrok le oro angelo ma ndro taloh nane doh, kabwidi gok toro lakou ndra-in ma ndro taloh nane doh, mara-ei kano labai.

Copyright information for `LID