Romans 16

Sahou sekesek ta Pol

Jo anya kasehek tanan ki taha ta nadu tine taha ari badih nyaran Pibi, i buku none iy kasahan bada aha. Iy badeh, lohowan ari mwasin ta Krais Jises udu bolo iri lau ta Kindrei badu kon tinan Senkriya. I buku none iy kasahan hawe aha, jo aseken aha kasumon iy hawe kakuhi iy kewek hawe aha, ki san ta Laban i buku lau ta Kindrei ala amekes kede-eh. Ya sasah iy aseken ta aliy, aha kaseben iy. Tasah iy mene ndraseben iri lau solo-an solo-an ndra-au ma hawe jo ale.

Jo anya katiye sahou ta sekesek tek doh ki ta Prisila uru udun Akwila. Uru badeh, ta badu hawek ta amekes lahou ta Krais Jises. Uru banoh bwe, uru aseben jo na len iri lau anya kadai jo. Jo le ari le badeu wurah bala turu le bwe, ahi mari. Iri lau ta Kindrei badu leheleh eneh ma jo eh.

Ma sekesek tek ale kili toro lau ta Kindrei atukum are asiu turu badeh.

Ma hawe sekesek tek ki ta borobwar tek handru Epenetus. Iy asahan lohowan ta Kindrei, ma mwena handru tiri lau mari badu kon loboho Esiya.

Sekesek tek ja ki ta Mariya. Iy mene amekes lahou boto-on boto-on ma amekes lakou solo-an labai ta aseben aha.

Ya sekesek tek doh ki ta Andronikus hawe Juniyas. Uru badeh, ndraye ahi rabuk ta amekes lahou hawek ya uru hawe jo mene aso ado bolo kou. Ya uru ma la-uh badeh, lahou turu ili labai udu bolo ndrokowa oro aposel ta Jises. Ma uru atehei budon turu handru i ta Krais bwena tek.

Ya sekesek tek doh ki ta kawas tek Ampiliyatus. Jo aseken iy labai i san ta Laban.

Ma sekesek tek ale ki ta Urbanus. Iy mene eme hawek ya aru amekes lahou ta Krais. Ma hawe sekesek tek ki ta kawas tek handru ale Stakis.

10 Sekesek tek doh ki ta Apelis. Nyaran badeh, mwasin, tasah iri lau ndranyolom iy ateu lahou ta Krais udu mwasin.

Ma hawe sekesek tek ki toro lowa Aristobolus ala budon toro handru i ta Krais are asiu tan badeh.

11 Ya sekesek tek ja ki ta Herodiyon. Iy badeh, badu Juwis ale, ta amekes lahou hawek.

Ma hawe sekesek tek ale ki toro lau ta Laban ado hawe Narsisus badeh.

12 Sekesek tek ki turu badih doh, Traipena hawe Traiposa. Uru badih doh amekes lahou mwasin handru ma amekes lahou boto-on boto-on ta Laban.

Ma hawe sahou sekesek tek ki ta borobwar tek Persis. Iy badeh, badih ari ja amekes lahou solo-an solo-an ta Laban.

13 Sekesek tek ki ta Rupus. Iy badeh, mwasin handru ta mada Laban ta amekes lahou tan, ma hawe sekesek tek ale ki ta tinen. Tinen badeh, atondrok jo i buku none nadun handru badu ndrinen amwenen.

14 Sekesek tek ki toro lau doh: Ki ta Asikritus, ki ta Pilegon, ki ta Hermes, ki ta Patrobas hawe Hermas. Ma hawe sekesek tek ale ki toro lau ta Kindrei atukum are hawe oro badeh.

15 Ya sekesek ki toro lau doh: Ki ta Pilologus hawe udun Juliya, ki ta Nereyus hawe nadu tinen badeh, ki ta Olimpas ma hawe ki tiri lau mari ta Kindrei atukum are hawe oro ale.

16 Na len aha atukum, aha kadeu lim ma kasekesek aha ari ari.

Ya oro lau ta budon toro handru tiye sahou sekesek ewek taha are badeh.

17 Ya eme aha nadu tine, jo tiye sahou batanau doh ewek taha i buku doh: Aha badeh, mada aha kaleu tiri lau ta orou bolo lau andra-i ma ano lau aseker. Iri lau doh ta leheya tanan ta wasai bamwenen ta leheya mene aha ndrakohok bwe. Iri kameh aluwi aha rayah kameh ame len ta leheya handru mene. Aha kateleya oro; 18 tasah oro lau i buku doh, baleheya tanan handru ta lahou ta Laban bwe. Oro leheya tanan randrah labai ta abulum le ndrine oro. Oro asehek sahou nyaman nyaman ta asan bale aha, ma hawe amekes sahou mwasin mwasin ta atamar aha; ma oro bolowani budon tiri lau tana iri lakou mwasin o ndra-in bwe, ka-en hamon toro. 19 Iri lau mari ndranuhun nyara aha. Aha badeh, lau ta anuhun sahou. Ya eme mesekei jo idih handru na sekesek ta kandriyen taha. Arile aha kanuhun, jo aseken aha kabudon kamwenen ta kandriyen mwasin aha ka-en hamon ta aliy. Ya kandriyen ndra-in badeh, aha sala aliy. Aha ma mwasin kado.

20 Kindrei badeh, ndramak ta isan mondrei ndrokowa aha ma amekes manyah taha kudu mwasin. Ma, na nawin bwe kameh iy atisih tama balik Satan abwesek udu bolo kati aha.

Ya eme jo aseken tikisiy ta Laban tataha Jises kudu hawe aha.

21 Ma eme Timoti, ndramak ta amekes lahou hawek ale tiye sahou sekesek tan ewek taha; ma hawe Lusiyus, hawe Jesen, hawe Sosipater ale. Oro lau ma taloh doh badeh, oro Juwis i le buku jo.

22 Ya sahou udu bolo la-ukei dah badeh, Pol asehek, ya jo Tertiyus atorou bolon. Ya jo asehek sekesek tek ewek taha ale.

23 Ma Gayus ale tiye sekesek tan ewek taha. Iy aloh ma atukum aso lau mara-ei ta Kindrei ala asiu tan, ma hawe iy atondrok aso.

Ya Erastus ndramak ta atondrok luk ta kon tinan ma hawe nadu tine taha Kuwartus tiye sekesek turu ewek taha ale.
(16:23-24) Iri lau ta tanan rayah abudon anya sahou ari ja udu bolo sahou nane, asehek i buku doh: (24) Ya tikisiy ta Laban tataha Jises Krais kudu hawe aha mara-ei. Handru.


Salom ta atudun

25 Sendrehendreh ta aliy i buku doh: Taha badeh, katudun Kindrei. Iy le kameh winiyan aseben aha ales boto-on ta bolo budon handru taha, in hamon ta sahou mwasin mene jo atiye ewek taha. Sahou mwasin doh ta nyala Jises Krais, ma hawe in hamon ta sahou bwena mene aton mara-ei kabatana le munyak asahan eme eme taku dah. 26 Arile, na dah, sahou handru mene doh ndrasak. Aso atiye sahou doh amwenen le ta sahou udu bolo tarou tiri propet ta Kindrei mene asehek, ma amwenen le ta batanau ta Kindrei ta bano bwe, kameh ta udu le buku doh. Ya eme iri lau badu kon munyak mari katehei budon tiri handru ki-in tan ma hawe kanuhun le iy. 27 Masiye ma hawe tudun tataha badeh, ki tan udu bolo len dah ma hawe udu bolo len udu bwena eme, kudu le buku doh. Tasah tanan tan badeh, ili labai, eme taha katudun iy i san ta Jises Krais. Handru!

Copyright information for `LID