aWari 62:12; Tanan 24:12
bAisaya 52:5; Isikiyel 36:22

Romans 2

Mada sahou ta Kindrei amwenen labai

Ou are lau anya ou mwasin, ya ndramak kodo-oh ndra-in; balem ki tam! Ou badeh, ari madasan ta atobwak bwe. Tasah, buku none ou anya ndramak kodo-oh ndra-in, arile kandriyen doh ou amekes, badeh ou le amekes Kindrei edeu maha-an ewek la-um. Taha ndratanan, mada sahou ta Kindrei badeh, amwenen labai. Iy aleben lau in hamon ta sahou tan handru. Ya ou badeh, ndramak laleyah le; buku ou anya aleben iri lau rayah ja, arile ou amekes kandriyen ndra-in i le buku aliy; ou anya kameh, ou baratobwak ta bolo maha-an ta Kindrei barala buku sah? Ya eme ou abudon anya, “Bolo tikisiy tan tinan labai, ya iy udu le abe-en lau katubuni ndrine iri, ma iy badeu ndramas ndra-in bala tiri suwi bwe. Idah kameh, jo winiyan bala bolo maha-an ta Kindrei bwe.” Sebwe ou abudon kandriyen mwasin tan doh, i buku lakou laleyah nadeh? Ya eme ou baseleyani se bwai, ta tikisiy tan badeh, ta anya katubuni ndrinem ma katiye ou ame hamon ja.

Arile, ou badeh, batum boto-on labai, ma ou batubuni ndrinem bwe. Ou atukum losen ta Kindrei ewek tam i tinan le gwek abe-en len ta losen ta Kindrei kameh asahan eme lewan. Na len doh iy kameh anuhun taha lau mari, ma mada sahou tan badeh, amwenen labai. Kindrei kameh,

“edeu sowa iri lau mwan ma badih ari, ari in hamon ta kandriyen iri amekes.” a 
Iri lau rayah amekes gok boto-on ta a-en hamon le ta kandriyen mwasin, tasah iri anya kado bolo lomadan hawe masiye ta Kindrei, ma iri ale anya kakohok kohan handru winiyan bamak bwe. I tiri le kameh Kindrei winiyan edeu kohan handru ta udu le buku doh. Arile, iri lau rayah ja aseken le budon tiri le, ma iri baseken sahou handru bwe, ya iri an hamon ta kandriyen ndra-in, iri kameh bwese maha-an hawe losen ta Kindrei. Are lau iri le amekes kandriyen ndra-in i buku doh, idah kameh, Kindrei le edeu iri mara-ei ala bolo maha-an hawe sisi-in. Idah kameh, ili tiri Juwis bwena, ano kameh ili tiri lau badu leheleh ale; 10 Arile, Kindrei kameh edeu lomadan, masiye hawe mondrei kameh i tiri lau mari le amekes kandriyen mwasin: Ma mwena kameh i tiri Juwis, ano kameh i tiri lau badu leheleh ale. 11 Tasah, Kindrei aleben iri lau mari i san ta kandriyen randra le.

12 Iri are lau bakohok batanau malen Kindrei edeu i mine Moses bwe, i buku none iri amekes karei ma lomondra ndra-in, iri kameh bwese maha-an ta aliy. Ya, iri Juwis bwena mene, ndrakohok batanau malen Kindrei ndradeu ndra mine Moses, ya, i buku none iri amekes karei ma lomondra ndra-in, idah kameh, batanau malen le aleben iri amwenen. 13 Tasah, are lau ndranyen anuhun le batanau malen kameh iy winiyan basahan mwasin ta mada Kindrei bwe. Arile, are lau le in hamon ta batanau malen, Kindrei kameh aloh iy mwasin labai ta madan. 14 Handru labai, batanau malen ta Moses bala tiri lau mara-ei bwe. Arile, len ra-on badeh, budon tiri amwenen mesekei, ma iri an hamon le ta kandriyen ta batanau malen tiye iri ka-en hamon ta aliy. Idoh i buku batanau malen amwenen atondrok iri. 15 Ya idoh leheya i buku Kindrei ndratorowenei kandriyen ta batanau malen ndrala ndrine iri. Eme ma, buku iri anya kamekes kandriyen mwasin, o, iri amekes kandriyen ndra-in, bar tiri badeh, leheya tanan ta amekes budon tiri abadok ta aseben iri. 16 Kindrei kameh abudon ta iri lakou nane doh na len iy suni Jises Krais eme ta manyah anuhun budon ma kandriyen tataha amai, in hamon ta sahou mwasin jo atiye i tiri lau mari.

Iri Juwis ma hawe batanau malen

17 Ou badeh, anya ou ndra ari ai, ta atudun Kindrei, tasah ou badeh, Juwis, ma ou tanam batanau malen mari. 18 Ou badeh, tanam sasah Kindrei aseken ou amekes, ma ou badeh, ndratanan udu bolo batanau malen ta aleben lakou mwasin. 19 Ou anya ou ndratanan handru ta ou winiyan sariye iri lau mada iri bwe, ma ou winiyan asahan buku sun tiri lau ado bolo lulik, 20 ma asahan ndramak ta leheya iri lau bale iri bwe, ma hawe ndramak ta leheya iri nah ma lau loweu ma bihin. 21 Ya eme, ou badeh, leheya iri oh? Ya, i buku sah handru ou winiyan baleheya ou le bwe? Ou tiye anya, “Ado sabahana,” ya ou babahana bwai? 22 Ou tiye anya, “Ado sateu badih udu mwan,” ya ou bateu se badih udu mwan bwai? Ou asehek sahou nyarahan i tiri lau satudun sukumada kei, ya ou bakohok lakou ta atudun sukumada kei badu asiu ta atudun bwai? 23 Ou badeh, anya ou le ai tanam labai ta batanau malen, arile ou ja, ba-en hamon ta batanau malen bwe. Eme ma ou amekes iri lau badu leheleh banoh ta batanau malen ta Kindrei bwe. 24 I buku none ndratorowenei anya,

“Na ou le badeh, iri lau badu leheleh bobose nyara Kindrei.” b 
25 I buku none ou an hamon ta batanau malen, idah kameh, kandriyen ta asan ku-im, kameh bundruwen udu aliy ai. Arile, i buku none ou ba-en hamon ta kandriyen malen bwe, idah kameh ou asahan buku ndramak basan ku-in bwe, ma ou are len ta Kindrei labai. 26 Ya, i buku none iri are lau badu leheleh basan ku-i iri ba-en hamon ta batanau malen bwe, arile iri le badeh, an hamon ta batanau malen, sebwe iri i le buku none iri lau asan ku-i iri, ma iri asahan kawas ta Kindrei nadeh? 27 Eme ya, aha Juwis eh, aha ndrakohok batanau malen ta Kindrei, ma aha badeh, asan ku-i aha, arile aha ba-en hamon ta batanau malen bwe. Eme ma, iri lau badu leheleh basan ku-i iri bwe, i buku none iri a-en hamon ta batanau malen, iri kameh tiye sahou nyarahan labai i taha!

28 Abo, i buku ou badu boho kamen tiri Juwis le badeh, ou basahan Juwis handru bwe. Ya, asan ku-im badeh, lakou ta badam le bwe. 29 Ndramak asahan Juwis handru badeh, na ndrinen labai, ma kandriyen handru ta asan ku-i taha badeh, lakou badu ndrinen labai. Idoh asahan na boto-on ta Malawin Ndrabun le, ya na tarou ta batanau malen bwe. Nyara ndramak doh iri lau bamasiye bwe, Kindrei le badeh, masiye.

Copyright information for `LID