aWari 44:22

Romans 8

Manyah mwasin i san ta Malawin Ndrabun

Ya eme sendrehendreh ta lakou mari i buku doh: Are lau asahan ari buruwen hawe Krais Jises badeh, batanau malen ta Kindrei winiyan batiyani iy bala ta mada sahou ma badeu maha-an bala tan ja bwe. Idoh handru, tasah na lahou ta Krais Jises, Malawin Ndrabun le badeh, mesekei taha ahis hawen, ma taha winiyan a-en hamon ta kandriyen ta kohan handru ma manyah mwasin. Ya, iy tolowei taha udu bolo kandriyen ta karei ma lomondra ndra-in, eme ma iri kandriyen doh winyan batondrok taha ma batiyani taha bala san ta imek ja bwe. Tasah, batanau malen badeh, boto-on tan winiyan basakalawi boto-on ta karei ma lomondra ndra-in bwe. Iy badeh, nyowonya le karei ma lomondra ndra-in udu bolo oda taha, ma iy winiyan basikine ba-au bwe. Arile, Kindrei le suni nadun amwenen asahan awas i buku taha ndramak ta karei ma lomondra ndra-in, i nyara salom, ma iy imek ta aseben taha mari. Handru, Kindrei le badeh, atehei Krais i buku none ndramak ta amekes karei ma lomondra ndra-in i saluwe taha. Iy amekes doh, ta talou taha ame len, ya kandriyen mwasin ala batanau malen asehek badeh, kasahan handru, i tataha lau an hamon ta Malawin Ndrabun, ya sa-en hamon ta kandriyen ndra-in badu bolo oda taha aseken.

Are lau oro an hamon ta karei ma lomondra ndra-in badu bolo oda oro badeh, ndratehei budon toro ndrahas ndra ta aliy kabwe; arile, are lau oro an hamon ta budon ta Malawin Ndrabun badeh, atehei budon toro handru in hamon tan. Ya eme buku none are lau atehei karei ma lomondra ndra-in udu budon tan labai kameh iy imek; arile, are lau atehei Malawin Ndrabun atondrok bolo budon tan mari kameh iy manyah mwasin udu le buku doh, winiya se losen bwe. Ya, are lau atehei karei ma lomondra ndra-in udu bolo budon tan badeh, kameh mesekei le bahun hawe Kindrei. Tasah, are lau amekes kandriyen i buku doh, iri lau doh badeh, batehei oro bala bahandra tondrok ta batanau malen ta Kindrei bwe, ya iri winiyan ba-en hamon ta batanau tan bwe. Are lau oro atehei oro ala bolo karei ma lomondra ndra-in badu bolo oda oro winiyan bamesekei mada Kindrei basekesek toro bwe.

Arile, i buku none aha katehei Malawin Ndrabun katondrok aha handru, ya aha karuwani budon ta karei ma lomondra ndra-in lolowa aha; idah kameh, aha a-en hamon ta budon ta Malawin Ndrabun leheya aha. Tasah, are lau bandrei Malawin Ndrabun ta Krais bwe, iy badeh badu hawe Krais bwe. 10 Karei ma lomondra ndra-in taha bwidi bolo oda aha, ma aha amak. Arile, i buku none aha kandrei Krais kamanyah kudu bolo aha, Malawin Ndrabun kameh manyah mwasin udu ndrine aha, tasah Kindrei le winiyan aloh aha mwasin mara-ei ta madan. 11 Ya, ki buku none Malawin Ndrabun ta Kindrei mene mete-ei Jises ta imek tan amak eme loken, kamanyah kudu bolo aha, iy winiyan mete-ei aha amak ame loken i le buku Krais mene, iy mete-ei iy eme loken. Ma iy kameh aluhi kohan handru kameh i bada aha i san ta Malawin Ndrabun udu bolo aha.

Are lau oro an hamon ta budon ta Malawin Ndrabun, oro badeh, nadu Kindrei

12 Eme ya, aha nadu tine, ta katin doh le, taha kalelei budon ta Malawin Ndrabun katondrok kandriyen ma tekedek tataha mara-ei. Ya, kandriyen ta karei ma lomondra ndra-in saluwi oda taha ma budon tataha, ndri-iy! 13 Tasah, i buku none aha katehei manyah taha mari badu bolo oda aha mari ki mine karei ma lomondra ndra-in, idah kameh, aha amak; arile i buku none aha katehei Malawin Ndrabun kasebenei aha katikahei karei ma lomondra ndra-in badu bolo oda aha ki-iu, idah kameh, aha winiyan bamak bwe, aha kameh ado le buku doh. 14 Tasah, are lau oro alelei budon ta Malawin Ndrabun atondrok oro, oro baden eh, nadu Kindrei. 15 Eme ya, aha bakohok Malawin Ndrabun ta nohowa aha bwe, arile, na Malawin Ndrabun le idih udu bolo oda aha mesekei aha asahan nadu Kindrei handru. Ma na iy le, taha aloh Kindrei anya, “Tama, tama.” 16 Ma ale Malawin Ndrabun tiye udu bolo koha taha anya, “Aha badeh, nadu Kindrei.” 17 Ya, i buku none taha ndrasahan nadun, idah kameh, taha akohok nyosowan mwasin tan udu hawe iri lau tan. Ma idah kameh, taha ma hawe Krais kameh atondrok lakou mene Kindrei atehei udu mine Krais, arile taha ma mwena kabwese maha-an ma isi, iri lau kamekes keme tataha op, ano kameh Kindrei edeu manyah mwasin eme tataha i le buku manyah mwasin ta Krais.

Nyosowan ma lomadan udu bwena eme

18 Balek lomondra ta maha-an hawe sisi-in taha bwese na len dah badeh; lakou nadu bwisik labai ta manyah mwasin ma lomadan kameh eme, iy leheya eme tataha. 19 Tasah, iri lakou mari badu munyak ma kandrah badeh, ado le abe-en, ma hawe koha iri apwe ta anyolom len eme kameh, Kindrei edeu bwabwai ta masiye i ta nadun iri. 20 Handru, Kindrei mesekei lakou mari mene ta kimek ma kabola na seken ta lakou mari nane bwe. Arile, idoh na seken le ta Kindrei. Iy atehei lakou mari nane iy mesekei kado le kabe-en iri lakou mwasin kameh asahan. 21 Iri lakou mari doh atondrok le len Kindrei ndrasaniy ta amekes kandriyen ta imek ma abola kano. Na len doh amwenen iri lakou mari Kindrei mesekei kameh ado mwasin hawe iri nadu Kindrei, ma iri mara-ei kameh asahan i randrah labai. Iri kameh winiyan bamak ma babola bwe, ma Kindrei kameh edeu nyosowan solo-an solo-an i tiri.

22 Taha ndratanan ta lakou mari Kindrei mesekei atona isi, i buku none isi ta badih anya kedeu nadun keme len. Ma iri lakou doh atondrok len ta Kindrei kameh nyowonya nadun iri ame lewan, winiya taku len dah. 23 Oro lakou ala Kindrei mesekei le bwe; taha mari mene asahan ma mwena handru akohok Malawin Ndrabun badeh, mesekei ndrine taha eden handru udu bolo taha ma taha ado le, ma koha taha apwe ta taha kasahan nadun handru ta nyo-ou. Na len doh kameh taha akohok bada taha ha-un ame hamon. 24 Kindrei mene ndrakohok taha ndrame hamon, tasah taha mene ndratehei budon tataha handru ndra-en tan. Ya nadah ale, taha atondrok ma atehei budon tataha handru ta lakou Kindrei kameh amekes eme tataha. Arile, iri lakou mwasin taha atondrok ta aliy badeh, ki buku none taha akohok handru, idah kameh taha batondrok ta aliy ja bwai. Tasah, buku none are lau ndratakalahei lakou nane doh, idah nane iy winiyan babe-en ja bwe, neh? 25 Arile, taha tanan, i buku none taha anyolom bohon ili bwena ta lakou taha bandrei bwe le badeh, taha ado le abe-en ta aliy.

26 Ya eme i le buku aliy, na len taha nyamu taha bwe badeh, Malawin Ndrabun eme aseben taha. Tasah, taha tana taha san ta amekes salom ki buku sah bwe, taha aden le udu ndrine taha na sahou rayah taha winiyan basehek na boho taha bwe; arile i buku none taha aso ta asehek sahou badeh kameh, Malawin Ndrabun le i nyara boho taha ndremenya Kindrei ta aseben. 27 Kindrei anyolom ndrine taha, ma iy tanan budon ta Malawin Ndrabun ma sasah kameh iy ndremenya iy ta aliy ta aseben taha lau tan. Ma Malawin Ndrabun kameh ndremenya iy boto-on boto-on amwenen le ta budon ta Kindrei.

Kindrei udu bwele-en labai

28 Taha tanan, Kindrei amekes lakou mari mwasin ma ndra-in kameh, asahan mwasin i tare lau aseken iy; oro are lau mene iy aloh oro ame bolo lahou tan. 29 Ta katin doh, oro are lau le Kindrei ndratanan bwena mene, iy ale ndralebelei oro ndrare len ta iri kameh kakohok kone nadun ma hawe kandriyen tan le amwenen. Ya idah kameh, nadun asahan i tuluton tataha, ma taha asahan somwendreu tan. 30 Ma Kindrei ale aloh oro are lau ala iy mene ndralebelei oro, ndrado len kameh asahan nadun; oro le don badeh, iy aloh oro mwasin labai ta madan; ma oro le ala iy aloh oro mwasin labai ta madan kameh, iy atudun oro na len eme.

Ari lakou winiyan bapwai taha ta bolo seken ma tikisiy ta Krais bwe

31 Ya abo, taha katiye sasah ki tiri lakou mari Kindrei amekes doh? Ki buku none iy badu hawe taha ma aseben taha, idah kameh, are lau katikahei taha ai? Winiyan bwe! 32 Kindrei batawi nadun amwenen ba-en gwek bwe, arile iy atehei nadun eme bwese isi ma imek ta akunoh taha mari. Handru, taha ndranyolom iy badeh, ndratehei nadun oh! Ya, idah kameh, aha abudon anya iy winiyan batehei lakou mwasin mari bame tataha bwe? Bwe, idah kameh, iy atehei laleyah i ta nadun ma i tataha ale. 33 Ya, are lau handru kameh winiyan tiye sahou nyarahan barala la-u oro lau nane Kindrei ndralebelei doh? Ari lau winiyan bwe! Kindrei le baraloh taha mwasin mara-ei ta madan. 34 Are lau winiyan tiye anya taha ndrandra-i? Lau bwe! Krais Jises le badeh, mene imek, ya eme ja, iy amak eme loken ili manyah udu kabede taman loboho lim salin! Ya eme iy le aseben taha na sahou. 35 Abo, saba lakou handru winiyan apwai taha are bolo tikisiy ta Krais? Maha-an winiyan deh, sisi-in deh, iri amekes ndra-in eme tataha deh, bilidi awas deh, taha kalawi taha bwe deh, bohosak deh, iri kadai taha kamak deh? Bwe, iri lakou mara-ei doh winiyan bapwai taha ta bolo seken ma tikisiy ta Krais bwe! 36 Ki le buku sahou udu bolo tarou mene ndratiye anya,

“Aso lau tam, eme ma, na ou le badeh, aso are bohosak ta imek na len mari;
Iri boso-ou aso andra-i labai,
i buku none iri bosowa sipsip ta anya kasan balen.” a 
37 Arile bwe, iri maha-an mari doh, winiyan amekes bahun tinan eme bada taha, arile tikisiy tan eme tataha badeh, tinan labai ja, eme ma iri maha-an mari doh winiyan batisi taha bwe! 38 Tasah, jo badeh, ndratanan labai, ta saba lakou asahan bada taha winiyan bapwai taha ta bolo tikisiy ta Kindrei; jo imek deh jo udu; iri angelo badu kandrah deh, iri malawin ndra-in badu reu; na sasah asahan na dah deh, asahan udu bwena eme; na boto-on badu loke ma badu andri; ma na saba lakou ja Kindrei mesekei, iri lakou mara-ei doh winiyan bapwai taha ta bolo tikisiy ta Kindrei bwe. Tikisiy tan doh eme tataha i san ta Krais Jises, iy Laban tataha.

39 

Pol asehek ta kandriyen Kindrei amekes ili tiri Isra-el

(Kalan 9–11)

Copyright information for `LID