Matthew 24

1Jēzus atstāja svētnīcu un aizgāja. Tad Viņa mācekļi pienāca, lai rādītu Viņam svētnīcas celtnes. 2Bet Viņš atbildēja un sacīja tiem: Vai jūs redzat to visu? Patiesi es jums saku: šeit nepaliks akmens uz akmens, kas netiktu nopostīts. 3Bet kad Viņš sēdēja Olīvkalnā, mācekļi vieni pienāca pie Viņa un sacīja: Saki mums, kad tas viss notiks, un kāda būs Tavas atnākšanas un pasaules gala zīme? 4Jēzus atbildēja un sacīja viņiem: Uzmanieties, lai neviens jūs nepieviltu! 5Jo daudzi nāks manā vārdā un sacīs: Es esmu Kristus; un tie pievils daudzus. 6Jūs dzirdēsiet par kariem un karu baumām. Pielūkojiet un nebaidieties, jo tam visam jānotiek, bet tas vēl nav gals. 7Jo tauta celsies pret tautu un valsts pret valsti, un būs mēris, bads un vietvietām zemestrīces. 8Bet tas viss tikai ciešanu sākums. 9Tad jūs nodos mokās un jūs nonāvēs; un jūs būsiet visu tautu nīsti mana vārda dēļ. 10Un tad daudzi ieļaunosies, un viens otru nodos, un viens otru ienīdīs. 11Un radīsies daudzi viltus pravieši, un pievils daudzus. 12Un tāpēc mīlestība daudzos atdzisīs, jo netaisnība būs pārpilnībā. 13Bet, kas pastāvēs līdz galam, tas būs pestīts. 14Un šīs valstības evaņģēlijs tiks sludināts visā pasaulē, visām tautām par liecību; un tad nāks gals. 15Un, kad jūs redzēsiet izpostīšanas negantību esam svētajā vietā, kā to pravietis Daniēls sacījis, - kas to lasa, lai saprot! - 16Tad tie, kas Jūdejā, lai bēg kalnos! 17Un kas uz jumta, lai nekāpj zemē iznest kaut ko no savas mājas! 18Un kas ir tīrumā, lai neatgriežas paņemt savus virssvārkus! 19Bet bēdas grūtniecēm un zīdītājām tanīs dienās. 20Bet lūdziet Dievu, lai jūsu bēgšana nenotiek ziemā vai sabatā! 21Jo tad būs lielas bēdas, kādas nav bijušas no pasaules sākuma līdz pat šim un arī vairs nebūs. 22Un ja šīs dienas nesaīsinātu, tad neviena miesa neizglābtos; bet izredzēto dēļ šīs dienas saīsinās. 23Ja tad kāds jums sacītu: Lūk, še vai tur ir Kristus, neticiet! 24Jo celsies viltus Kristi un viltus pravieši un darīs lielas zīmes un brīnumus, lai maldinātu, ja tas iespējams, arī izredzētos. 25Lūk, es jums saku to jau iepriekš. 26Ja tad jums sacīs: Lūk, Viņš ir tuksnesī, neizejiet! Lūk, Viņš ir kambaros, tad neticiet! 27Jo kā zibens rodas austrumos un atspīd līdz rietumiem, tā būs arī ar Cilvēka Dēla atnākšanu. 28Jo kur ir miesa, tur salasās arī ērgļi. 29Bet tūdaļ pēc šo bēdu dienām saule aptumšosies, un mēness nedos savu spīdumu, un zvaigznes kritīs no debesīm, un debesu stiprumi sakustēsies. 30Un tad Cilvēka Dēla zīme parādīsies debesīs; un tad visas zemes ciltis vaimanās; un viņas redzēs Cilvēka Dēlu nākam debesu padebešos lielā spēkā un godībā. 31Un Viņš sūtīs savus eņģeļus ar bazūnēm un stipru skaņu; un tie savāks Viņa izredzētos no četriem vējiem, no vienas debesu malas līdz otrai. 32Bet mācieties līdzību no vīģes koka: kad zari jau paliek maigi un lapas plaukst, ziniet, ka vasara tuvu! 33Tā arī jūs: kad visu to redzēsiet, ziniet: Viņš ir tuvu durvīs! 34Patiesi es jums saku: šī cilts neizzudīs, kamēr tas viss notiks. 35Debess un zeme zudīs, bet mani vārdi nezudīs. 36Bet to dienu un stundu neviens nezina, pat ne debesu eņģeļi, kā vienīgi Tēvs. 37Jo kā bija Noasa dienās, tā būs arī Cilvēka Dēla atnākšanā. 38Jo kā tanī laikā pirms ūdens plūdiem viņi ēda un dzēra, precējās un devās laulībā līdz tai dienai, kad Noass iegāja šķirstā, 39Un viņi nesaprata, iekams plūdi nāca un aizrāva visus; tā būs arī Cilvēka Dēla atnākšanā. 40Tad divi būs tīrumā: vienu paņems, otru atstās. 41Divas mals dzirnavās: vienu paņems, otru atstās. 42Tāpēc esiet modri, jo jūs nezināt, kurā stundā jūsu Kungs atnāks. 43Bet tas jums jāzina: ja nama tēvs zinātu, kurā stundā zaglis nāks, tad viņš paliktu nomodā un neļautu ielauzties savā mājā. 44Tāpēc esiet arī jūs sagatavoti, jo jūs nezināt, kurā stundā Cilvēka Dēls atnāks. 45Kā tev šķiet, kurš ir uzticīgais un gudrais kalps, ko kungs iecēla pār savu saimi, lai viņiem dotu barību īstā laikā? 46Svētīgs tas kalps, kuru kungs pārnācis atradīs tā darām. 47Patiesi es jums saku: Viņš to iecels pār visiem saviem īpašumiem. 48Bet ja ļaunais kalps sacīs savā sirdī: mans kungs kavējas nākt, 49Un iesāks sist savus līdzdarbiniekus, un ēdīs, un dzers ar plītniekiem, 50Tad šī kalpa kungs nāks tādā dienā, kad viņš to negaida, un stundā, kuru nezina. 51Un viņš to satrieks un dos tam kopalgu ar liekuļiem: tur būs raudāšana un zobu griešana.
Copyright information for Latvian