Philippians 2

1Ja ir kāds iepriecinājums Kristū, ja kāds mīlestības mierinājums, ja kāda gara sadraudzība, ja ir kāda sirsnīga līdzjūtība, 2Tad piepildiet manu prieku, būdami vienprātīgi, vienoti mīlestībā, vienoti domās un nodomos! 3Nedariet neko ķildas vai tukša goda dēļ, bet pazemībā viens otru uzskatiet augstāku par sevi! 4Nerūpējieties tikai par to, kas ir savs, bet arī par to, kas ir cita! 5Esiet tādā pārliecībā kā Jēzus Kristus, 6Kas, Dieva veidā būdams, neuzskatīja par laupījumu līdzināties Dievam. 7Bet Viņš atteicās no sevis, pieņemdams kalpa veidu. Kļūdams cilvēkiem līdzīgs, Viņš ārīgi izskatījās kā cilvēks. 8Viņš pazemojās, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei. 9Tāpēc arī Dievs Viņu paaugstinājis un devis Viņam vārdu pār visiem vārdiem, 10Lai Jēzus vārdā ceļos kristu visi, kas debesīs, virs zemes un pazemē, 11Un lai katra mēle apliecinātu, ka Kungs Jēzus Kristus ir Dieva Tēva godībā. 12Tāpēc, mani vismīļie, (kā jūs vienmēr bijāt paklausīgi) strādājiet savas pestīšanas labā bailēs un drebēšanā ne tikai manā klātbūtnē, bet vēl vairāk manā prombūtnē! 13Jo Dievs ir Tas, kas jūsos rada gribu un izpildīšanu pēc savas labpatikas. 14Dariet visu bez kurnēšanas un bez kavēšanās. 15Lai jūs būtu bez pārmetumiem un patiesi Dieva bērni, nevainojami ļaunas un samaitātas tautas vidū; starp tiem mirdziet kā spīdekļi pasaulē! 16Turiet dzīvības vārdu manam godam Kristus dienā, jo ne velti es skrēju, ne velti strādāju. 17Bet ja es tieku upurēts upurim un jūsu ticības kalpošanai, tad es priecājos un priecāšos kopā ar jums visiem. 18Tāpat arī jūs priecājieties, priecādamies līdz ar mani! 19Bet Kungā Jēzū es ceru drīz sūtīt pie jums Timoteju, lai, uzzinājis, kā jums klājas, es būtu apmierināts. 20Jo man nav neviena tik vienprātīga, kas rūpētos sirsnīgā līdzdalībā par jums. 21Jo visi meklē savu, bet ne Jēzus Kristus labumu. 22Bet viņa uzticamību pazīstiet no tā, ka viņš kopā ar mani kalpojis evaņģēlijam kā dēls tēvam. 23Tāpēc es ceru sūtīt viņu pie jums, tiklīdz pārskatāms būs mans stāvoklis. 24Bet es paļaujos uz Kungu, ka arī pats drīz pie jums aiziešu. 25Tomēr man šķita nepieciešami sūtīt pie jums Epafrodītu, manu brāli un līdzstrādnieku, un cīņas biedru, bet jūsu sūtni un palīgu manā trūkumā, 26Tāpēc ka viņš ļoti ilgojās pēc jums visiem un bija nobēdājies par to, ka jūs dzirdējuši par viņa slimību. 27Viņš tiešām bija līdz nāvei slims; bet Dievs apžēloja viņu, un ne vien viņu, bet arī mani, lai man nebūtu bēdas uz bēdām. 28Tāpēc jo steidzīgāk es viņu sūtīju, lai jūs, viņu redzēdami, priecātos un man nebūtu rūpju. 29Tātad uzņemiet viņu visā priekā Kunga vārdā un turiet viņu godā, 30Jo Kristus darba dēļ viņš nonāca tuvu nāvei, likdams savu dzīvību ķīlā, lai aizpildītu to, kas iztrūka no jūsu puses kalpošanā manā labā.
Copyright information for Latvian