Philippians 4

1Tātad, mani vismīļie brāļi, pēc kuriem es ļoti ilgojos, mans prieks un mans vainagojums, esiet pastāvīgi Kungā, jūs mīļie! 2Es lūdzu Evodiju un es lūdzu Sintihu būt vienprātīgām Kunga vārdā. 3Arī tevi, mans īstais darba biedr, es lūdzu, palīdzi viņām, kas kopā ar mani, Klementu un citiem maniem palīgiem strādājušas evaņģēlija labā. Viņu vārdi ir ierakstīti dzīvības grāmatā. 4Priecājaties Kungā; es atkārtoti saku: priecājieties! 5Jūsu laipnība lai ir zināma visiem cilvēkiem; Kungs ir tuvu, 6Neraizējieties ne par ko, bet jūsu lūgšanas un aizlūgumi lai nāk Dieva priekšā; visā pateicībā izsakiet savu vēlēšanos Viņam! 7Un Dieva miers, kas pārspēj visu saprašanu, lai pasarga jūsu sirdis un jūsu domas Jēzū Kristū! 8Beidzot, brāļi, kas ir patiess, kas godājams, kas taisnīgs, kas svēts, kas patīkams, kam laba slava, kas tikumīgs, kas cildināms, to domājiet! 9Un ko jūs mācījāties, un ko saņēmāt, un ko dzirdējāt, un ko pie manis redzējāt, to dariet! Un Dieva miers būs ar jums. 10Bet es ļoti priecājos Kungā, ka jūs beigās atkal atplaukāt gādībā par mani, kā arī agrāk jau gādājāt, bet apstākļi jūs traucēja. 11Ne trūkuma dēļ es to saku, jo esmu mācījies apmierināties ar to, kas man ir. 12Es protu pazemoties, protu arī pārpilnībā dzīvot (visur un pie visa kā esmu pieradis): būt paēdis un būt izsalcis, dzīvot pārpilnībā un ciest trūkumu, 13Es visu spēju Tanī, kas mani stiprina. 14Tomēr jūs labi darījāt, dalīdamies ar mani manās bēdās. 15Bet arī jūs, filipieši, ziniet, ka no evaņģēlija sludināšanas sākuma kā aizgāju no Maķedonijas, neviena draudze nav vienojusies ar mani došanā un ņemšanā, kā jūs vieni. 16Jo arī uz Tesalonīki jūs sūtījāt vienreiz un otrreiz to, kas man bija vajadzīgs. 17Ne it kā es meklētu dāvanas, bet es meklēju ieguvumu, kas vairotos jums par labu. 18Man viss ir un ir pārpilnībā. Saņēmis no Epafrodīta to, ko jūs sūtījāt, šo saldo smaržu, Dievam pieņemamo un patīkamo upuri, es esmu nodrošināts. 19Bet mans Dievs savā bagātībā lai piepilda visas jūsu vēlēšanās Jēzus Kristus godībā! 20Dievam un mūsu Tēvam lai gods mūžīgi mūžos! Amen. 21Sveiciniet ikvienu svēto Kristū Jēzū! 22Jūs sveicina brāļi, kas pie manis. Jūs sveicina visi svētie, bet sevišķi tie, kas no ķeizara nama. 23Mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastība lai ir ar jūsu garu! Amen.
Copyright information for Latvian