1 Corinthians 14

Pol i pator Korin angare nge ve, keiong rel relnga ringa ini Oni Riringa ile sungong mukalinga avele, eneke i opoal toko alavusnga avele.

Naro thomu o engeng nge asaguong nge tokokoere. Aveto aro thomu o engeng mun nge Oni Riringa ile sungongre elnga. Naro o engeng rintet nge ile sungong ako o ripot a God ile riong ranga ve ini a God ile riong elngare, eneke toko e ako i ripot nge keiong rel relnga ako ilemi mire nge avele, i ria tokokoere nge avele, i ri aken a God nge, eneke toko e avele ilemi mire nge ile riong aken. Na i ri riong inkinenga ako nge Oni Riringa ile engenging. Aveto toko e ako i ripot a God ile riong ranga ve ini a God ile riong elnga, i ria tokokoere nge, mako i paengeng lotuongare ole menong, na i paengeng ole lemioong, na i opoal areko o voth nge matheong. Na toko e ako i ri nge keiong rel relnga i paengeng ako ini isivenga, aveto toko e ako i ripot a God ile riong, i paengeng ako ini lotuonga alavusngare. Na tho sis ve aro thomu alavusnga o el Oni Riringa ile sungong ako nge keiong rel relnga ripotnga, aveto tho sis rintet ve aro thomu o el Oni Riringa ile sungong ako nge a God ile riong ripotnga ranga ve ini ile riong elnga. Na aro ve toko e i ri nge keiong rel relnga, i sivenga ako aro toko e i ekrispot ile riong aken mirenga mo aro lotuonga alavusngare o el opoaling nge ile riong aken. Na aro ve toko e i ripot mirenga avele, toko ako i ripot a God ile riong ranga ve ini ile riong elnga, ile omaing kene i aolonga nge toko ako i ri nge keiong rel relnga ile omaing aken.

Titeikre, aro ve tho es a thomu nge wot, na tho ria thomu nge keiong rel relnga ako lomumu mire nge avele, aro i opoal thomu vava? Aveto aro ve tho ripot a God ile riong ranga ve ini ile riong elnga, eve tho sung mire a thomu nge, eve tho panine lomu mire nge riong ako tho el i a God nge me, eve tho patoral thomu, aken aro i opoal thomu. Na i ranga ve ini mun i bei na won agolu, o mimi avele, aveto okei ako ru i voth, na aro ve i tang senu avele, i pavurvur aro te panes i avele. Na aro ve kuth i avvuv senu avele, aro te monsi nge punong vava? Na i vene mun aken nge thomu, aro ve thomu o ri nge keiong rel relnga ako tokokoere olemi mire nge avele, aro olemi mire nge lomu riong vava? Lomu riong aken i opoal toko e avele. 10 Na i nunganga ako keiong rel relnga ake ru i voth a ulue, na riong omole omole areken i sivenga nge areko olemi mire nge. 11 Maken aro ve tho nongpol toko ako i ri keiong relnga e, aken ini toko relnga e a tho nge, na tho ini toko relnga e a i nge, na i pavurvur ako aro thengemem pel avele. 12 Na i vene mun nge thomu ako thomu o ri riong ako tokokoere olemi mire nge avele. Na lemik mire ako ve, thomu o engeng nge Oni Riringa ile sungongre elnga, maken aro thomu o naktet senu nge Oni Riringa ile sungong areko o pavurvur nge lotuongare oopoalnga.

13 Na i venen aken na i sivenga ako aro toko e ako i ri nge keiong rel relnga, aro i nong engeng mo i pavurvur aro i ritet nge ile riong aken mirenga. 14 Na aro ve tho nong nge keiong rel relnga ako lemik mire nge avele, aken ini Oni Riringa ako i voth a lemik ako i pavelpol i, aveto lek mire i voth polpol inga. 15 Naro tho oma ol vava? Aro sek wom Oni Riringa ako i voth a lemik mo i nong, naro lemik aro i pavelpol mun nongong. Naro sek wom Oni Riringa ako i voth a lemik mo i vo, naro lemik mun aro i pavelpol mun voing. 16 Na aro ve wong oma venen aken avele, na som wom inga Oni Riringa ako i voth a lomum mo i nong sivengaing a God nge, nge keiong rel relnga, na aro ve toko e ako ile lemioong i motu rongan i voth, aken i pavurvur aro i nong sivengaing a God nge tomo nge wong avele, eneke ilemi mire nge lom riong avele. 17 Na i nunganga ako ong ri sivengaing a God nge, aveto lom riong aken i paengeng toko aken avele.

18 Tho ri sivengaing a God nge ako ve, aro ve engek tho voth, tho ri nge keiong rel relnga pulua na i mukal nge lomu riong nge keiong rel relnga. 19 Aveto nge lotuongare ole velilopeling, lemik engeng nge tokokoere opatoralnga, aken aro tho ripot inga riong posngaingati ako aro tokokoere olemi mire nge, naro tho mothong riong pulua rintetnga ripotnga nge keiong rel relnga ako tokokoere olemi mire nge avele.

20 Titeikre, lomu vothung ako thomu o engeng inga nge keiong rel relnga ripotnga i ranga ve ini wainlangaere ole vothung, na thomu o mothong tova o oma ol venen aken. Aveto i sivenga ako aro lomu vothung omanga i ranga ve ini povothvoth ako i oma vothung kerenga e avele, aveto nge lomumu, aro i motu ranga ve ini toko motunga ilemi. 21 Na thomu o mothong tova lomumu ve, keiong rel relnga ringa i pathengal ako ve, God ilemi sivenga nge thomu, eneke God ile riong i ri vene:

“God i ri vene:
Aro tho pakepot toko rerelire
mo aro o sung paomelaling
a lek tokokoere nge,
naro o nongpol keiong rel relnga
ako olemi mire nge avele,
aveto rongan o telnga pla inga,
na o nongal lek riong avele.”
Aisaia 28:11-12

22 Na riong aken i pathengal it ako ve, keiong rel relnga ringa ini a God ile paatealing nge areko o panes ile riong, kene avele, ini paatealing nge areko o avsa ile riong, mako i sung paomelaling a or nge. Aveto aro ve toko e i ripot a God ile riong ranga ve ini ile riong elnga, aken ini paatealinga nge areko o panes a God ile riong, na ini paatealing nge areko o avsa ile riong, kene avele. 23 Maken aro ve toko lemioongare o velilo pel nge lotu na or alavusnga o ri nge keiong rel relnga ako olemi mire nge avele, na aro ve tokokoe areko or ini toko lemioongare avele, eve toko lemioongare ako ole lemioong i motu rongan, aro ve o es a thomu nge, na o thopol lomu omaing aken, aken kene o rivenga thomu ini ngongongre. 24 Aveto aro ve thomu alavusnga o ripot a God ile riong ranga ve ini ile riong elngare, na aro ve toko e ako ini toko lemioonga avele, eve toko lemioonga ako ile lemioong i motu rongan, aro ve i es a thomu nge, na i thopol lomu omaing aken, aro ilemi mire ako ve, ini toko ako i oma vothung kerenga, na lomu omaing areken aro i pun iopo. 25 Maken aro i pamilempot ur ako i ngo kine a ilemi, naro i koru ieve na i lotual a God. Naro i ripot ve, “I nunganga ako God i voth tomo nge thomu!”

Pol i sis ve aro Korin angare ole lotu aro i tho senu.

26 Maken titeikre, aro thomu o oma ol va nge lomu lotuong, e? Nge wop lemi ako, tova ve thomu o velilo pel nge lotu, omu omole omole lomu omaing kene i voth, na omu e kene aro i vo, na omu e kene aro i pamireal, na omu e kene aro i panine lomu mire nge riong ako i el i a God nge me, na omu e kene aro i ripot nge keiong rel relnga, na omu e mun kene aro i kekris toko aken ile riong mirenga. Naro thomu o oma lomu omaing alavusnga areken mo aro i paengeng lotuongare. 27 Na aro ve omu pelie o sis ve aro o ri nge keiong rel relnga, aro ini inga or aini eve or me, naro omole aro i ri tel lamo e mun e. Na e mun e ako aro i kekris toko aken ile riong mirenga. 28 Aveto aro ve toko e avele i voth ako aro i ripot riong aken mirenga, aro toko ako i sis ve aro i ri nge keiong rel relnga, i mothong tova i ri viringa nge, aro i men poreng inga nge ole lotuong, naro i ri inga tomo nge isivenga na tomo mun nge a God.

29 Na aro ve omu pelie o sis ve aro o ripot a God ile riong ranga ve ini ile riong elngare, o mothong tova o ser pel nge riong, aro or aini inga eve or me aro oa omole omole o ri tel, naro toko alavusnga o nongpol ile riong aken na o avrum i tova i es a God nge me eve avele. 30 Na aro ve God i pathengal ile riong a toko mun e nge ako ru i men, aro imeni sea a toko aken nge mo ile riong i vus, lamo toko aken aro i ripot riong ako God i pathengal i a i nge. 31 Na aro ve thomu o oma venen aken, aro omu omole omole aro i ripot riong ako God i pathengal i a i nge, aken aro lomu riong areken aro i patoral thomu na i paengeng thomu alavusnga. 32 Na toko ako i ripot a God ile riong ranga ve ini a God ile riong elnga, i pavurvur ako aro i naktet ile riong pateanga na ile vusong, 33 eneke God ini God ako i pavelpol serpeling nge riong avele, ini God ako i pavelpol inga lemi moring.

Na aro ve thomu o velilo pel nge lotuong, aro thomu o panes mun vothung ako God ile tokokoere a lotuong a rumremre o oma i,
34 ako ranga ve sengre aro o men poreng nge lomu pathunong areken. Na o mothong tova o leng leng, eneke Moses ile patorong i ri ve, aro o voth a oewoere osa thewo. 35 Na aro ve o sis ve aro olemi mire senu nge ur aken ru o ri nge, aro o nin senu ol oewo tomonmonengaere a ole vel ol, eneke i vengveng avele tova ve seng e aro i leng leng a lomu pathunong areken. 36 Aveto thomu o oma vene aken avele. Na ava Panongpolong Sivenga ako o panongpol ol nge, i patea a thomu nge, e? Na ava i voth inga ako a sivengomu nge, e? Na ava pelie ol nge avele, e?

37 Na aro ve omu e ilemi ve ini a God ile riong elnga e, eve ilemi ve Oni Riringa ile sungong i voth a i nge, aro ilemi mire ako ve, riong ake tho wat i a thomu nge, ini a Toko Pomnga ile patorong. 38 Na aro ve i avsa lek riong ake, aro thomu o mothong tova o nongal mun ile riong.

39 Maken titeikre, aro thomu o engeng nge Oni Riringa ile sungong ako aro o ripot a God ile riong ranga ve ini ile riong elnga, na o mothong tova o mit roal areko o el Oni Riringa ile sungong nge keiong rel relnga ringa. 40 Aveto aro thomu o panes senu lotuong a omaing na o mothong tova o palemi pelekpol tokokoere.

Copyright information for `MBH