1 Peter 3

Sengre aro o voth a oewoere osa thewo.

Na i vene mun nge thomu seng peangere, aro thomu o voth a ewomuere osa thewo mo aro ve oa pelie olemio nge a God ile riong avele, na aro ve thomu o sung mun riong pelie a or nge avele, ur e avele, aro lomu vothung aken inga aro i oma or mo olemio nge a Toko Pomnga, eneke aro o thepol lomu vothung riringa tomo mun nge lomu vothung nongalnga. Na o mothong tova omu malmaling ini lalanga anga, ranga ve ini pounga thoing galelgalelnga, na nanaing ako ini gol nananga, na teunong sivesivengare teunnga mun. Aveto i sivenga ako aro omu malmaling ini lomumu anga ako i penthal avele, ranga ve ini vothung lemi mosing tomo nge lemi moring. Na malmaling ako i venen aken, iolonga i roro rintet a God itheki. Na ini vothung ako seng nomengangare ako o riri na olemio nge a God ve aro i panes ile riong kinnga, kene o panes i. Na o pamalmal osivenga nge ako o paesu or a oewoere osa thewo. Na Sara i venen aken, eneke i nongal a Abraham ikei, na i apet i ve ini ia pomnga. Na thomu ini itutun sengengaere, tova ve lomu vothung i vengveng, na ngeipong ile mong thomu avele.

Tokokoere aro o theal senu oewoere.

Na i vene mun nge thomu toko peangere, aro thomu o pamen senu ewomu sengengaere ranga ve ako God i sung mire a thomu nge. Naro o theal senu or ranga ve ako ole engenging i posnga nge lomu engenging, eneke God i themosal mun or, naro o el mun ile sungong tomo nge thomu ako ini mimiong ako aro ile vusonga avele. Naro thomu o oma venen aken mo aro ur e avele aro i mit roal lomu nongong.

Aro te pamen senu pel.

Na lek riong patopalalnga nge ur areken i vene: Aro thomu alavusnga aro lomumu omole ol inga, naro lomumu esal pel, naro omu sagu pel ranga ve ako titeumu pel, naro o sung lomumu alavusnga nge tokokoere oopoalnga, naro o paruru mun sivengomu. Na o mothong tova o olal werer vothung kerenga nge areko o oma vothung kerenga a thomu nge. Na o mothong mun tova o olal werer ri moluplupong nge areko o ri moluplup thomu. Aveto aro thomu o olal werer i a or nge, nge lomu riong ako o nong a God nge ve aro i oma senu nge or, eneke God i ateal thomu ve aro o oma venen aken mo aro God i oma senu nge thomu. 10 Naro thomu oma venen aken, eneke God ile riong i ri vene:

“Aro ve toko e i sis ve aro i el mimiong sivenga
na i mimi nge nang sivenga,
aro riong kerenga e avele,
na le apaltetong e avele mun
aro i espot a iwo.
11  Naro i lel ikime nge vothung kerenga omanga,
naro i panes inga vothung vengvenga.
Naro i betet ve aro i men senu tomo nge toko alavusnga.
12  Eneke Toko Pomnga i theal senu nge
areko ole vothung i vengveng,
na i ta itelnga nge ole nongong.
Aveto Toko Pomnga i lel ikime nge
areko o oma vothung kerenga.”
Buk Song 34:12-16

Aro te el inga sisisong nge ler vothung sivenga ranga ve ako Krais i el i.

13 Na anga aro i pakerenga thomu tova thomu o betet inga nge vothung sivenga omanga, e? 14 Aveto aro sapase thomu tova ve, thomu o el sisisong nge lomu vothung vengvenga. “O mothong tova o ngeip nge ole vothung ako o pangeip thomu nge. Na o mothong tova lomumu kerere.”
14 Aisaia 8:12
15 Aveto a lomumu aro o pamena a Krais roro mo o papomnga inga ienga ve aro ini omu Pomnga. Na opisleonga aro thomu o monsi ve aro o olal tokokoere ole ninong nge lomu men sialing nge a God ile ur sivesivengare. 16 Aveto nge lomu riong olalnga aken, aro o papomnga or, na o ri riong mosnga a or nge. Naro o oma inga ur ako i sivenga mo ur e avele i voth a lomumu, mo aro ve tokokoere o oma riong kerenga nge lomu vothung sivenga ako o panes a Krais nge, aken aro ole mara nge ole riong kerenga aken. 17 Naro thomu o mimi venen aken, eneke aro ve God i sis ve aro thomu o el sisisong, i sivenga ako aro o el sisisong nge lomu vothung sivenga omanga, eneke ile sungong e avele i voth nge sisisong ako thomu o el i nge lomu vothung kerenga. 18 Na i sivenga ako aro thomu o el sisisong nge lomu vothung sivenga omanga, eneke Krais ako ini toko vengvenga i el mun sisisong nge areko or ini toko vengvenga avele oopoalnga, na i rin leltun ole vothung kerenga. Na i rin pa omole inga mo i opoal toko alavusnga mo o pavurvur ako aro o es a God nge. Na nge ako o so rin i, ma ini peti inga i rin, aveto ioni rongan i mimi, na i el mimiong ponganga. 19 Na nge sovengalo aken, i es mo i panongpol Waliare ole, ako o voth a paomelalinga a pen. 20 Ini areko o nong sirik nomenga nge ako God i paninal or ve aro o eksing. Na ile paninaling aken i voth nge nang areko Noa i oma imot aolonga nge. Na toko inga or limme inga ako o el mimiong a imot lemi na o monu mona a thei i pavurvur nge ako thei aken i pamimi or. 21 Na thei aken ini paatealing nge paninuong ako i pamimi ol thomu ako nge a Jisas Krais ile los wereraing. Na ini numu peti akopnga paut rirpotnga avele, ini lomu riong kinnga ako thomu o oma i a God nge ve aro o oma inga ur ako i sivenga mo ur e avele aro i eso ol a lomumu. 22 Na Krais ini toko ako i esa a Pen a Urvet lale, na i men ol a God imeni sivenga nge anga, nge wop ako o papompom tokokoere nge. Na enselre, na tamatare, na ur alavusnga ako ole engenging i voth, kene o voth ol ako a isa thewo.

Copyright information for `MBH