1 Peter 5

Lotu a mukalinga areko ole lemioong i motu aro o theal senu a God ile tokokoere.

Na thomu lotu a mukalinga areko lomu lemioong i motu, tho ini lotu a mukalinga mun ranga ve ini thomu, na tho ini toko ako tho thepol sisisong ako Krais i el i, na tho panongpol nge, na tho ini toko ako aro tho supo tomo mun nge areko aro o el mun ia malmaling a urvet ako aro i velpol pat ol panen, make tho pator engeng thomu lotu a mukalingare ve aro o theal senu a God ile tokokoe areko i pathealu thomu nge or, ranga ve ini sipsip thealnga i theal ile sipsipre. Naro thomu o theal senu or, eneke lomumu i sivenga nge omanga ranga ve ako God i sis ve aro thomu o oma i. Na o mothong tova o oma i ranga ve ako toko i pakealal thomu nge. Na o mothong mun tova o oma i ranga ve ako lomumu i voth inga nge umtun elnga, aveto aro o oma i, eneke lomumu i engeng nge omaing aken omanga. Na o mothong tova o papomnga sivengomu a otheki mo o pakeu pakea tokokoe areko God i pathealu thomu nge, aveto aro o pathengal lomu vothung vengvenga a or nge mo i pavurvur ako aro o panes i. Na aro ve thomu o oma venen aken, i pavurvur ako la Jisas ako ini Sipsip Thealngare Oa Pomnga i velpol pat ol, aro thomu o el olongomu ako ini ia malmaling a urvet, na i ranga ve ini vevea ako ile sivengaing i pavurvur aro i vus ol avele.

Aro te sung ler mimiong alavusnga a God imeni.

Na i vene mun nge thomu apongare, tho pator mun thomu ve aro o paesu sivengomu a lotu a mukalingare osa thewo. Na thomu alavusnga aro o paruru sivengomu mo o opoal pel, eneke God ile erere i ri vene:

“God i lel ikime nge areko o paroro osivenga,
aveto i sung ile themosaling nge areko o paruru osivenga.”
Gutpela Sindaun. 3:34

Maken aro thomu o paruru sivengomu, na o paeso sivengomu a God ile thealing engenga lemi mo aro i paesa thomu roro nge nang ako i ateal i a thomu nge lale. Na matheong alavusnga ako lomumu i voth nge, aro o sungu i a i nge, eneke i theal thomu, na ilemi i voth nge thomu.

Naro lomu lemi rumong aro i nine na o thealal, eneke teltunngomua a Satan i esu esa ranga ve ini laion
O thepola laion ia sei nge pes 632.
ako i ngirikal, na i kath toko e ako aro i rereu i mo i ontetu i.
Aveto aro thomu o mit engeng nge lomu lemioong nge a Satan imitroalnga, eneke lomumu mire ako titeumu lemioongare ake ru a ulue o el mun sisisong kathnga ako thomu o el mun i.

10 Na tho nong ve aro God ako ini themosaling alavusnga tepun, ako i lengpot thomu mo aro thomu o el ia malmaling a urvet ako aro ile vusonga avele, ako nge lomu teoong a Krais nge, kene aro i pasenu werer thomu nge ako tova thomu o el tel sisisong nge nang pelie, naro i paengeng thomu, na i pamen senu thomu mo o mit engeng inga nge nang elonga. 11 Na ini a God ako ile engenging i voth evelelnga ako aro ile vusonga avele. I nunganga.

Pita ile malueng patopalalnga.

12 Na malueng atike tho wat i, Sailas i opoal tho nge. Na tho ate ve ini titeir ako i pesrou avele nge a Toko Pomnga ile omaing omanga. Na nge lek malueng ake tho pator engeng thomu, na tho ekris senu a God ile themosaling nunganga a thomu nge. Maken aro thomu o mit engeng ol nge. 13 Na toko lemioongare ako o voth a rem pomnga ake a Babilon o pasungalu ole nang sivenga a thomu nge. Na or ini areko God i ateal or tomo nge thomu mo ini ile. Na Mak ako i ranga ve ini tuk i pasungalu mun ile nang sivenga a thomu nge. 14 Naro thomu o titpororoling ranga ve ako omu sagu pel.

Na God ile lemi moring aro i voth tomo nge thomu alavusnga ako o teo a Krais nge.

Na i re aken. I vus.

Copyright information for `MBH