1 Timothy 2

Pol i ritet nge lotuong a sovengalo.

Na ur teltelnga ako aro wong oma i, kene i vene: Aro wong ria tokokoere mo o nong a God nge, na o ri sivengaing a i nge, na o nin i ve aro i opoal toko alavusnga. Naro o oma venen aken nge nepesre, na a gavman a mukalinga alavusngare mo ako aro it alavusnga aro ler menong kene aro i sivenga inga, na te men lemi moring nge ako te papomnga a God, na te panes vothung sivenga alavusnga. Na nongong ako i venen aken, i sivenga inga a God itheki ako ini ler pamimionga, na ilemi sivenga nge. Na ini a God ako i sis ve aro i pamimi toko alavusnga, na i sis mun ve aro olemi mire senu nge ile riong nunganga. Eneke it alavusnga lemir mire ako God ini inga omole ako i voth. Na toko inga omole ako i voth a sapat a God na tokokoere nge, na ienga inga ako i wol tokokoere a God nge la. Toko aken ini a Krais Jisas ako i velpol ini toko nunganga. Na i sungpot isivenga ile mimiong mo ako aro i ol werer toko alavusnga mo i pamimi or. Na nge vothung aken God i pathengal it ako ve, i sis ve aro i pamimi it alavusnga. Na ur aken i velpol lale nge nang ako God i ateal i nge. Make God i ateal tho ve ini ile pakeke, na ini mun i ile panongpolonga mo ako aro tho pamireal areko or ini Judare avele, mo aro olemio nge a Jisas Krais, naro olemi mire nge riong ako i nunganga. Na tho ri ake nunganga, na lek apaltet avele.

Na i venen aken, make tho sis ve toko riringare ako a lotuong a pen alavusnga, aro o paesa omeni roro mo o nong, na o mothong tova olemi kling eve o vol.

Pol i ritet nge seng lemioongare ole omaing nge lotuong.

Na e mun e ako tho sis mun ve aro sengre aro o teun inga ako ini teunong ako iennga sivenga inga. Na o mothong tova o magon, na o pamalmal opothoi na oni peti nge nanaing pelekpolnga na malmaling sivesivenga ako i olonga i roro rintet. 10 Aveto i sivenga nge seng areko o ri ve o lotual a God, aro o vual inga ako nge omaing sivesivenga omanga. Aken inga ako ini oa malmaling.

11 I sivenga ako aro sengre o men poreng inga, na o paesu or ruru, na o el pamirealing ako nge lotuong. 12 Na ong mit roal sengre mo o mothong tova o paesa or nge totomonengaere na o pamireal or nge a God ile riong. Aro sengre o men poreng inga na o nongpol riong. 13 Eneke God i oma tel a Adam a mukaling, lamako i oma ol a Iv a rumongaling. 14 Na ina Adam ako i nongal riong le apaltetonga avele, aveto seng aken kene i nongal riong le apaltetonga aken. Mako i avsa a God ile patorong. 15 Aveto God aro i pamimi sengre nge ole omaing ako nge wain popnga. Tova olemio nge i, na oa sagu toko alavusnga, na o voth seng riringa, na o nak inga ole menong.

Copyright information for `MBH