1 Timothy 3

Lotu a mukalingare aro o panes inga vothung sivenga.

Na riong ake i nunganga rintet, aro ve toko e i sis ako ve, ini mukalinga nge lotu, akennga i sis re ake ini omaing sivenga. Na ine lotu a mukalinga aro ile vothung i vengveng a tokokoere otheki. Naro i voth ini seng omole inga iewo. Naro i naktet ile menong, na i panes inga ako ini lemi rumong sivenga, naro ile menong i sivenga a tokokoere otheki. Naro ini toko ako i nongpoo longre a ile vel, naro ini toko ako i pavurvur ako aro i pamireal senu toko na seng nge a God ile riong. Naro ini toko ako i thin loptet thei engenga avele.
3 O thopol mun a 1 Timoti 5:23.
Na i mothong tova ini toko volinga na sisoinga, aveto aro ini toko lemi moringa, naro ini toko ako ile mimiong i voth nge umtun avele.
Naro ini toko ako i theal senu ile vel lemiare, naro itutunre ako aro o nongal ile riong, na o papomnga i evelelnga. Na aro ve toko ilemi mire senu nge iewo na itutunre othealnga avele, aken i pavurvur aro i theal senu toko na seng areko o lotual a God, kene avele. Naro ini toko ako ile lemioong i motu nge a Jisas Krais, aro vene mo vothung ako nge magoning aro i esa a i nge, naro God i paomelal i ranga ve ako i paomelal a Satan nge ile magoning. Naro ini toko ako, areko o voth nge lotuong avele kene o ri ve ini toko vengvenga na o papomnga i, aro ve avele, aro i el le maraing nge, naro i ting nge a Satan ia suol.

Lotu a opoalingare aro o panes inga vothung sivenga.

Na ine lotu a opoalingare mun aro tokokoere o papomnga ir. Naro ini tokokoe areko o ri nunganga, na ole apaltet avele. Naro o thin thei engenga ako ini vain pom avele. Na o mothong tova olemi engeng nge umtun na o el polpol tokokoere ole umtun. Naro o krim engeng riong nunganga ako God i pathengal i a it nge, naro o rov ako ve, vothung kerenga e avele i voth a olemi. 10 Naro o tongporum tel or, na aro ve o thepol ur e avele ako i kerenga a ole mimiong, aken aro o velpol ini lotu a opoalingare.

11 Na oewo sengengaere
11 Eve Pol i ri nge sengre ako ini lotu a opoalingare.
aro tokokoere o papomnga mun or. Na o pavurvur aro o ri ngunngun avele, naro o naktet ole menong, naro ole omaing alavusnga i vengveng.

12 Ine lotu a opoalinga aro i voth ini seng omole inga iewo. Naro i theal senu itutunre na ile vel lemiare. 13 Ine lotu a opoalingare ako o oma senu ole omaing, tokokoere aro o papomnga or. Naro o pavurvur aro o ngange nge ako aro o panongpol nge ole lemioong nge a Jisas Krais, kene avele.

Pol i ritet nge a God ile omaing ako i mathe.

14 Na lelle inga atike tho sis ve aro tho es a wong nge, mo tho thepol wong. Aveto lemik ve i sivenga ako aro tho wat tel malueng ake a wong nge wot. 15 Na aro ve tho velpol viri avele, aro wong thepol riong ake mo aro lomum mire nge vothung sivenga ako it tokokoe areko ini a God ilengare, kene te panes i. Na it tokokoe areko ini a God ilengare, it ranga ve ini Lotuonga a Vel ako ini a God ile ako aro ile vusonga avele. Na te mit ranga ve ini ile Lotuonga a Vel. Na te krim bibim nge a God ile riong nunganga mo i ngo senu ranga ve ini wovek sapatanga ako i krim bibim vel. 16 Na lemir mire ako ve, God ile riong avera ako i patheng pat i a it nge, kene i aolonga rintet. Ma i vene:

Na Krais i velpol ini toko nunganga.
Na Oni Riringa i pathengal ako ve,
ile vothung alavusnga i vengveng rintet.
Na enselre o thepol i.
Na tokokoere o panongpol nge i
a rumrem elonga.
Na tokokoere ake ru a ulue olemio nge i.
Na God i ela i roro a Pen a Urvet
mo i voth tomo nge i.
Copyright information for `MBH