1 Timothy 5

Sovengalo ako nge tokokoere othealnga.

Na mothong tova wong vol toloklokere, i sivenga ako aro ong sungu riong mosnga a or nge ranga ve ini tomom. Naro wong oma vothung sivenga a kulpopoere nge, ranga ve ako ini titeumre. Naro oma vothung sivenga a kimeitmeitere nge, ako ranga ve ini ninom, naro oma mun vothung sivenga a seng ovotvotere nge, ako ranga ve ini lulumre, na lom vothung alavusnga aro i riri a God itheki.

Naro wong oma vothung sivenga na pavothal nge seng basbasuere ako olenga e avele, na oenga o voth polpol. Aveto aro ve seng basu aken itutun pelie, eve ititevie pelie o voth, aro olemi mire senu ako ve, ole omaing mukalinga ako o lotual a God nge i vene: Aro o theal senu oa ninaere. Na nge vothung ake aro o olal werer omaing ako nomenga otema na oa ninaere o oma i a or nge. Eneke vothung ako i venen aken God ilemi sivenga nge. Na aro ve seng basu e ako ilenga e avele i voth ako aro i opoal i, seng aken i men tetal inga ako ini a God ile opoaling. Ma i nong mo i nin a Toko Pomnga nge nang na mlik elonga ako nge ile opoaling nge i. Aveto aro ve seng basu e i panes inga ilemi nge vothung ulue anga omanga, aken ranga ve ako i rin lale. I nunganga ako rongan i mimi, aveto ioni i rin lale. Naro wong pator basbasuere tomo nge olengare nge riong ake. Moro aken riong e avele aro i tupa a or nge. Eneke aro ve toko e i theal senu ilengare eve iewo na itutunre avele, aken i lel ikime nge ile lemioong nge a Krais lale. Na toko ako i oma vothung aken, i kerenga rintet nge tokokoe areko or ini toko lemioongare avele.

Na seng basu pelie oion i voth lale mo lotuongare o theal or, na ong watu mun inga seng basu mun pelie oion tomo nge or, tova ve oa tovu po i el mule pa limae na i es teleka, ur mun e ako aro o voth inga toko omole iewo. 10 Naro ini seng ako tokokoere olemi mire ako ve, ini seng ako i oma vothung sivenga, na nomenga i theal senu itutunre, na i nongpoo longre a ile pen ma i paan or. Naro ini seng ako i paruru isivenga, na i oma vothung sivenga nge toko lemioongare. Na i opoal areko o voth nge matheong, na evelelnga i um engeng inga nge vothung sivengare omanga.

11 Aveto ong mothong tova watu seng basu areko rongan o apo oion tomo nge basbasue areken oion, eneke aro lemi rumong i velpol werer a or nge ve aro o peange werer mun, na aro ve o peange werer mun, aken o avsa riong ako o kin tel i tomo nge a Krais lale,
11-12 Aro ve seng basu i sis ve aro i velpol ini lotu a umonga, aro i kin ile riong ve aro i peange werer avele, mako lotuongare o watu iion ve aro o theal i, na i um inga a Toko Pomnga ile omaing. Maken aro ve i peange werer, aken i avsa ile riong kinnga aken.
na aken ranga ve ako o lel okime nge a Krais.
13 Na e mun e ako, aro otheki namal nge ako o mosal ol inga ako ini siong nge vel pupo elonga. Na o oma inga aken avele, aveto o mosal mun inga ako ini ri kinineong, na o pavothalo tokokoere nge ole riong, na o ri riong ako i sivenga avele ako aro o ri nge. 14 Na tho sis ve aro seng basu ako rongan i apo, i sivenga ako aro o peange werer mo o pop otutunre mo o theal ole vel. Aro ve o oma vene aken, aro ler ngarang e avele aro i thepol vothung e avele a it nge, ako aro o ri moluplup it nge. 15 Tho ri venen aken, eneke seng basu pelie o lel okime nge ole lemioong nge a Krais lale, na o panes ol inga ako ini a Satan.

16 Na aro ve seng lemioonga ilenga pelie or ini seng basu, i sivenga ako aro seng aken aro i theal or. Aro i oma venen aken mo ako aro lotuongare aro o el matheong nge othealnga avele. Naro lotuongare aro o theal inga seng basu areko olenga e avele.

17 Aro thomu o ol senu lotu a mukalinga areko o oma senu lotu a omaing, naro o papomnga or. Ranga ve mun nge mukalinga areko o oma engeng nge panongpolong na patoraling. 18 Eneke God ile erere i ri nge ve,

“Thomu o mothong tova o kin kup bulmakau iwo
tova ve i te giguaku wit monnga
ma petiti i palitlot
mo aro i an pelie.”
Lo 25:4

Na i ri mun ve,

“Toko umonga aro i el iolonga.”
Luk 10:7

19 Aro ve toko omole ol inga i teltun lotu a mukalinga, aro ong mothong tova nongal riong aken. I sivenga ako aro o nongal riong aken tova ve toko or aini, eve toko or me o ri nge riong aken. 20 Aro ve mukalinga pelie o oma vothung kerenga, aken aro wong pavengvengu or a toko alavusnga otheki mo or alavusnga o thepol i mo o ngeip nge vothung kerenga aken omanga.

21 Na tho ria wong a God na Krais Jisas na God ile enselre otheki, na tho pator engeng wong ve, aro wong panes inga patorong alavusnga ake ru tho ria wong nge. Na vothung areko aro wong oma i, aro i vur e pel inga nge toko alavusnga. Na mothong tova lomum ol a lomngare nge.

22 Na mothong tova songalal nge menum ronganga a toko e nge mo o ateal i mo i oma a God ile omaing, o thopol senu tel ile vothung. Mothong tova supo tomo nge tokokoe areko o oma vothung kerenga, aro vene mo ole vothung i theo wong. Aro naktet senu wong ako aro wong velpol ini toko riringa a God itheki.

23 Na mothong tova thin inga thei ienga, i sivenga ako aro ong thin mun thei engenga tie ako ini vain mo ako aro i opoal opom lemi, eneke ako ni multhanging i voth a ong nge nang pulua.

24 Na toko pelie ole vothung kerenga i ngo pat, na lemir mire nge lale ako aro o el paomelaling nge. Aveto toko pelie ole vothung kerenga i ngo kine ponange, aveto panen aro i ngo patu ol. 25 Na i vene mun re ako nge toko le vothung sivenga, pelie ole vothung i ngo pat ol lale. Aveto pelie ole vothung sivenga i ngo kine ponange, i pavurvur panen ako aro i ngo patu ol.

Copyright information for `MBH