2 Corinthians 12

Pol i ritet nge ur ako i ranga ve ini oni theong ako i velpol a i nge nomenga.

Ava lomumu ve aro tho risea sivengek nge ur pelie mun e, aveto lemik ve aro i opoal ur e avele. Aveto aro tho ri nge ur areko Toko Pomnga inga i pathengal i a tho nge, na nge ur areko i pavelpol ninenga a tho nge mo lemik mire nge. Lemik mire nge toko ako ini a Krais ile, ako nomenga nge tovu po or mule pa omole pothoi or penel, Toko Pomnga i ela toko aken roro rintet ako a ile Pen a Urvet la. Lemik mire nge avele, ava ini peti i esa la eve ini ioni, aveto God inga ilemi mire nge. Na lemik mire ako Toko Pomnga i ela toko aken ako ro la a toko vengvengare ole vothinga. Na i nongpol ur areko God i mit roal i ve i mothong tova i ria tokokoere nge. Na ur areken tho ri nge, kene i velpol vengveng a tho nge, naro tho risea nge ur areko i velpoltun tho, aveto i pavurvur aro tho risea sivengek nge avele. Aro tho risea inga tho nge ur areko tokokoere o paruru tho nge. Aveto aro ve tho risea sivengek nge ur areken God i pathengal i a tho nge, aro tho oma ranga ve ini toko ngongong avele, eneke aro tho ri riong ako i nunganga. Aveto aro tho risea sivengek nge ur areken avele, eneke nik plong ve aro thomu o papomnga tho nge ur areko God i pathengal i a tho nge, aveto tho sis ve aro thomu o papomnga tho nge ur areko tho oma i na tho ri nge.

Ni peti sisisong i voth a Pol nge na i paruru i mo aro tokokoere o thopol a God ile engenging a i nge.

Na God i pathengal ur sivesivengare a tho nge, aveto ini plong ve aro tho risea sivengek iok nge ur areken, mako i sung ni peti sisisong a tho nge, na i sisis ranga ve ini tuok wowonga ako i o nik peti. Na i ranga ve ini a Satan ile umonga ako i paomelal tho. Na tho nong engeng pa or me a Toko Pomnga nge mo aro i eltetpot ni peti sisisong aken a tho nge. Aveto i ria tho nge ve, “Aro avele, lek themosaling ako i voth tomo nge wong aro i opoal wong. Eneke lek engenging i pavurvur ako aro i opoal senu wong tova wong engeng avele.” Mako aro lemik sivenga rintet nge, na tho risea nge ur areko i velpol a tho nge, na nge lek engenging avele, eneke tho sis ve aro tokokoere o ate ako ve, Krais ile engenging i voth a tho nge. 10 Aro ve tho engeng avele, eve tokokoere oni silal tho, eve o sung matheong a tho nge, eve o sung kerengaing a tho nge, na eve ur klipnga pelie i velpoltun tho, eneke tho oma a Krais ile omaing, ur e avele, eneke God i paengeng tho tova matheong areken i velpoltun tho.

Pol i ritet nge ile asaguong nge toko lemioongare ako a Korin.

11 Lek riong ako tho ri lale i ranga ve ini toko ngongong, aveto thomu inga ako o oma tho mo tho ri venen aken. Eneke nomenga thomu o ri riong sivenga a tokokoe areko thomu o apet or ve ini pakeke pomngare, aveto ole omaing e avele i mukal nge tho, na i sivenga tova ve thomu o ri riong sivenga a tho nge, aveto avele. Na i nunganga, tho ini toko polpolnga tova ve God i opoal tho avele. 12 Na i vava ako thomu o ri riong sivenga a tho nge avele, e? Eneke tho oma ur areko i pathengal thomu ve, tho ini a Jisas ile pakeke nunganga ako ranga ve nge pakukukaling na pathepolong na ur rel relnga ako i pathengal thomu nge a God ile engenging. Na tokokoere o sung matheong a tho nge, aveto tho engeng inga nge omaing areken omanga. 13 Na tho oma lek omaing a thomu nge ranga ve ako tho oma i a toko lemioonga alavusngare nge, aveto ur inga omole ako tho sung matheong a thomu nge avele, ako thomu o ol tho avele. Ake ava tho oma vothung kerenga a thomu nge? Na i vova ake lomumu i venen aken, e? Aro ve lomumu i vene re aken, tho nong thomu ve aro lomumu simikal lek vothung kerenga aken.

14 Na tho monsi lale ve aro tho porum thomu pa or menga ol, na nik plong ve aro thomu o ol tho, eneke tho sis inga ako aro omu sagu tho, na nik plong nge lomu ur elonga areken elnga, na lek vothung aken i vengveng, eneke thomu o ranga ve ini tutukre, eneke tho opoal thomu ako thomu o el mimiong ponganga. Na i sivenga avele ako aro toko e itutunre aro o paen tomoal ole umtun mo aro o opoal otema nge, aveto i sivenga ako aro otema inga aro i paen tomoal ile umtun mo aro i opoal itutunre nge. 15 Aken aro lemik sivenga rintet ako aro tho opoal thomu tutukre nge lek ur elonga alavusnga, naro tho sung lek engenging alavusnga mun mo aro i opoal thomu. Na aro ve ok sagu rintet thomu venen aken, na i vova ake omu sagu rintet tho avele, e? 16 Na tokokoe areko olemi otun tho na o ri ve, “I nunganga, Pol i sung matheong nge umtun elnga a thomu nge avele, aveto i pamolomolo thomu na ile apaltet thomu ma i el lomu umtun.” 17 Na lomumu mire senu mun ako nomenga tokokoere ako tho pake or a thomu nge, o el polpol umtun a thomu nge avele. 18 Na tho ri engeng a Taitus nge mo aro i es a thomu nge, na tho pake tomo i nge titeir aton. Na Taitus i el polpol lomu umtun mo aro i sungu i a tho nge, kene avele. Na them paini them oma mun vene re aken, na them panes inga vothung omole inga ako them el umtun a thomu nge avele.

19 Na ava lomumu ve, nge lek malueng ake tho wat inga mo tho leltet tho nge, e? Avele. God ilemi mire ako lek riong alavusnga i nunganga, na tho ri ranga ve ako tho ini a Krais ile umonga. Na tho ria thomu titeikre, ok sagu thomu, na lek omaing alavusnga ako tho oma i ini ako aro thomu o mit engeng nge lomu lemioong nge a Krais. 20 Na tho ri venen aken, eneke nik plong ve aro tho velpol a thomu nge tova lomu vothung i vengveng rongan, aro vene mo numu plong nge lek riong engenga ako aro tho sungu i a thomu nge. Na tho ngeip, aro vene mo tho thopol volpeling, na muspeling, na lemi klingong, na pamumutaling, na voltetong, na ri ngunngunong, na magoning, na telnga plaing ako i voth a thomu nge. 21 Na tho ngeip nge porumtetngomu, eneke aro ve thomu o modop lomu vothung kerenga rongan, aro God i palemara tho a thekumu, naro lemik kerere nge tokokoe areko nomenga o oma vothung kerenga na rongan o kis inga ole vothung kerenga omanga, na o modop vet i rongan, ranga ve ako nge vothung ako nge toko na seng aomnga, na ngo tomoing nge toko na seng rel relngare, na theki le roroing, na ole mara nge ole vothung kerenga areken omanga avele.

Copyright information for `MBH