2 Corinthians 5

Pol i ri nge onoling nge ini peti ponganga ako aro i el i a Pen a Urvet.

Na nir peti ako onir i voth nge i ranga ve ini valvale ako aro i voth palolo nge avele, na aro ve o pun rin it, aro God i sung vel ponganga a it nge ako isivenga i oma i ako ini nir peti ponganga. Naro onir aro i voth ol nge ako aro ile vusonga avele ake ro a Pen a Urvet. Aveto ponange te mrela ol nge mimiong ake na te sis rintet ve aro te ela ol nir peti ponganga ake ro a Pen a Urvet. Eneke aro ve te ela ol nir peti ponganga aken, aro onir aro i voth polpol ol avele ake ru a ulue ako rongan te voth nge nir peti ulue anga, na nir plong matheong elnga, na nir plong ve aro te rin mo te mothonglelu nir peti, aveto te sis ve aro te ela nir peti ponganga ako ini Pen a Urvet anga mo aro ur ako ini ulue anga aro God i tepolal i nge ur ako aro ile vusonga avele. Na ake ini a God ako i oma it venen aken mo aro i sung nir peti ponganga a it nge, na i sung Ioni Riringa a it nge lale, aken ini sungong ako i ritet ler nge ur ako panen aro te el i.

Mako ler lemioong i engeng, na lemir mire nge ve, aro ve te voth nge nir peti ulue anga, aken i ranga ve ini ler menaloinga na i vene ako te voth tomo nge a Toko Pomnga avele. Na te um tomo nge lemioong a i nge, aveto te thopol i avele. Na lemimem mire ako ve, ur areke them ri nge kene i nunganga, na them sis rintet ve aro them mothonglelu nimem peti ulue anga ake, mo them es mo them voth tomo nge a Toko Pomnga. Na aro ve them voth nge nimem peti ulue anga, eve aro them voth tomo nge a God, evelelnga lomem vur nge vothung ako aro ilemi sivenga nge. 10 Eneke aro it alavusnga aro te mit nge riong a Krais itheki, naro i olal werer i a it nge, i pavurvur nge vothung areko te oma i ake ru a ulue, ako ranga ve ini vothung sivenga eve vothung ako ini ur polpolnga a itheki.

Nomenga it na God ler ngarang pel, aveto nge a Jisas ile rinong inga ako i pavelilo werer it tomo nge a God.

11 Na them ngeip ve aro them oma vothung kerenga, eneke lemimem mire ako ve, panen aro them mit nge riong a Toko Pomnga itheki, mako them ri engeng a tokokoere nge mo olemi ako ve, them ini toko le apaltetonga avele. Na God ilemi mire ako ve, ur alavusnga ako them oma i, i nunganga. Na lemik i engeng ve lomumu i el senu ur areken lale. 12 Na tho ri venen aken ako aro tho pasea sivengek nge avele, aveto tho sis ve aro thomu o pavurvur ako aro o olal werer riong nge areko o ri tuntun tho. Na tokokoe areko ini magoningare ako olemi engeng nge ur areko tokokoere o thopol i nge otheki, aveto olemi engeng nge toko ilemi avele. 13 Na aro ve omu pelie olemi ve, tho ini ngongong, eneke o ri ve tho betet inga nge panongpolong, tho oma venen aken mo aro tho paesa God iion roro. Na aro ve omu pelie olemi ve, tho oma omaing sivenga, tho oma venen aken ako aro ini lomu sivengainga. 14 Na Krais ile asaguong nge tokokoere i oma tho make tho velpol ini ile umonga, eneke lemik i engeng ve, Krais ile rinong i el tokokoere omei nge a God ile paomelaling nge ole vothung kerenga. Na God i tepolal toko alavusnga ole rinong nge ole vothung kerenga nge a Krais ile rinong. 15 Na Krais i rin leltun toko alavusnga mo aro areko o el mimiong ponganga aro o oma osivenga ole omaing avele, aveto aro o oma a Krais ile omaing ako i el omei nge ile rinong na God i palos werera mun i.

16 Na i patea nge nang ako lemiro nge a Jisas, te mothong tova te ri ve, toko ini toko sivenga eve ini toko kerenga nge ur ako te thopol i nge thekir. Nomenga te oma venen aken, na te ri ve Krais ini a God Itun avele, aveto ponange aro te oma ol venen aken avele. 17 I nunganga, aro ve toko ako ile lemioong i voth nge a Krais, aken i velpol ini toko ponganga. Na i panes vothung ulue anga avele, aveto i panes ol mimiong ponganga. 18 Na ake ini a God ako i oma ur alavusnga aken a it nge. Nomenga God ile ngarang ako ini it, aveto nge a Krais ile rinong, ile lemi klingong nge it i vus. Na God i pake them mo aro them panongpol nge ako sovengalo i voth lale ako aro ole ngarangpeling aro i vus nge. 19 Eneke God i pakeu a Krais me mo aro i el tokokoere omei nge a God ile paomelaling nge ole vothung kerenga, make i pavurvur aro ile ngarang ol it avele. Na i pavurvur aro i paomelal ol or nge ole vothung kerenga ako o oma i, kene avele. Na i pake them mo aro them panongpol nge riong ake ranga ve ako nge a Krais ile omaing aro God i paomelal ol it avele ol. 20 Na them ini a Krais ile riong elngare, na i ranga ve ako God i ri ile riong ma i espot a womem, na them panongpol engeng tokokoere ve aro o mothong tova o voth ol ve or ini a God ile ngarang ol. 21 Na Krais i oma vothung kerenga e avele, aveto God i paomelal i nge ler vothung kerenga alavusnga, eneke i el meir nge ler vothung kerenga areken mo aro ve lemiro nge i, aro te velpol ini toko vengvenga a God itheki.

Copyright information for `MBH