Acts 2

Oni Riringa i esu me ma i vual a or nge.

Na nang e ako i velpol ako Judare o apet i ve ini “Pentikos.”
1 Pentikos i mirenga ako nang mule pa lim i lutetu nge Judare oa Punseleainga a Aning ako o apet i ve ini Pasova.
Ma toko lemioongare o men velilo pel a vel lemi.
O men na a ur e avele na o nongpol ur ako i avvuv ranga ve ini thue aolonga ako i ru a Pen a Urvet me, ma i pavual vel ako ru o men nge. Ma o thopol ur ako i ranga ve ini won sesenga annga ma i metheru ma i vugir or omole omole. God Ioni Riringa i vual a or omole omole nge ma o ri nge keiong rel relnga ako God Ioni Riringa i pavelpolpot i a owo.

Na Juda pelie ako o voth a Jerusalem ako or ini toko lotuongare ako o es a pen epee elonga me. Ma o nongpol ur aken ma toko pulua o vus me. Ma o kukuk, eneke o nongpol toko lemioongare ako o ri nge okei omole omole. Ma olemi ngo pelekpol, ma o ria ve, “Ken i vava? Ako tokokoe areke o ri nge keiong rel relnga na or ini Galili angare oenga. I vova ake te nongpol or ako o ri nge keir omole omole ranga ve ako titemerre na ar ninaere o ri nge, e? Eneke it ine Partia, Midia na Elam angare na areko ole a Mesopotemia, Judia na Kapadosia na areko ole a Pontus na Esia. 10 Na ar pelie ako ini a Prigia, Pampilia na Isip, na pelie ako a epee a Libia ako toth a Sairini na pelie ini loomere ako o es a Rom me. 11 Na it toko Judare na toko relnga pelie ako te lotu tomo nge Judare ole lotuong. Na pelie ako o es a epee a Krit na Arebia me. Ma it vusnga te nongpol or ako o ri nge keir omole omole nge omaing aolonga ako God i oma i.” 12 Ma o kukuk nge ma olemi ngo senu avele. Ma o ninu nina pel ve, “Ur ake mirenga vava?”

13 Aveto toko pelie ako o kelelal or ma o ri ve “Ken, ava areke o thin thei engenga ma otheki vaisis.”

Pita i panongpol e riong.

14 Pita i mit tomo nge ithanga or mule pa omole pothoi omole. Na i pres na i ritet nge toko na sengre ve, “Thomu Judare na thomu toko elonga ako o voth a Jerusalem, o ta telngomu e lek riong mo lomumu mire nge ur aken. 15 Thomu o ri ve va toko areke o thin thei engenga, aveto avele. Nang meta rongan i el inga limpenel rulpo. 16 Aveto God ile riong elnga nomenganga ina Joel i ritet nomenga nge ur ake i velpol ma i ri ve,

17 “‘God i ri vene:
Toth nge nang patopalalnga
aro tho paru Onik Riringa a toko na sengre nge.
Mo aro tutumuere o ripot lek riong.
Na lomu kulpopoere aro o thopol pathengaling rel relnga.
Na lomu toloklokere aro o thopol oni theongre.
18  Naro tho paru Onik Riringa a lek toko na seng omaingare nge,
mo aro o ripot lek riong nge nang areken.
19  Aro tho oma pakukukaling pelie a sepsa
na pathepolong a ulue
na mla na won sesenga na won klunga aolonga aro o velpol.
20  Nang theki aro i eksingu
mo ia mideng
naro ngov i eksingu
mo i selele ranga ve ini mla.
Panen aro Toko Pomnga ile nang i velpol.
Na ile nang aken i aolonga rintet
na ini nang ako ini pakukukonga.
21  Naro toko na seng areko o avav a Toko Pomnga iion,
aro God i pamimi or.’
Joel 2:28-32

“Na i velpol ranga ve ako God ile riong elnga nomenganga a Joel, i ritet nge.
22 Jisas ako ini Nasareta ini toko ako God i patheng i a thomu nge, ma i papomnga i nge ako i oma paatealing na pathepolong na pakukukaling nge imeni ako ru a thomu nge, ako ranga ve lomumu mire nge lale. 23 Na God i panes vengveng ilemi ako nomenga i ri nge lale ve aro i sungu i a menumu na thomu o oma i ranga ve ako ilemi mire nge ako aro thomu o oma i a i nge, ako thomu o sungu i a toko le vothung kerengare omeni mo o pamona i a won ngoronga nge mo o pun rin i. 24 Aveto God i pamimi werera i ma i eltetpot rinong a sisisong a i nge. Eneke rinong i pavurvur aro ile mong i avele. 25 Na Devit kene i ri vene nge i,

“‘Na tho thopol Toko Pomnga
ako i voth tomo nge tho evelelnga.
I voth tomo nge tho ma i paengeng tho
taro ake o pakerenga tho avele.
26  Maken lemik sivenga nge ur ake
ma tho ri nge lek lemi sivengaing.
Na tho men tetal ol nge ile opoesaling e tho.
27  Eneke aro wong mothong lel onik
a rinrinongare ole pen avele.
Na wong mothong tova punapoaltun lom toko riringa
mo ini peti i plot.
28  Wong pathengal tho nge mimiong a so lale.
Naro wong voth tomo nge tho,
naro nge aken, lek lemi sivengaing aro i aolonga.’
Buk Song 16:8-11

29 “Titeikre tho ritet vengveng a thomu nge, nge titevir a Devit ako ini nepes. Ako i rin lale ma o tetun i, na ia vuvepun i voth tomo nge it nomenga ma me i pavurvur ponange. 30 Devit ini a God ile riong elnga nomenganga, na ilemi mire nge ur areko God i kin ile riong nge ve i nunganga, ve aro panen God aro i pavelpol itevinga e mo aro i velpol ini nepes ranga ve ini i. 31 Nomenga Devit i thepol ur areko lale ako aro God i oma i panen. Ma i ri nge toko ako God i ateal i ve aro i el werer or, ako nge ile los wereraing, nge ile riong ako i ritet nge nomenga ve, ‘God aro i mothong lel i mo ini peti i plot a rinrinongare ole pen avele.’ 32 Na them vusnga them thopol ako God i palos werera Jisas ake lale. 33 Na God i ela Jisas lale ma i men ol a God ilo sei a imeni sivenga nge anga.
33 Menong a Toko Pomnga ilo sei a imeni sivenga nge anga ini pen ako o pavothal nge na i el Toko Pomnga ile engenging nge.
Ma i el Oni Riringa ako Itema i pator i nge. Na ur ako thomu o thepol i na o nongpol i ini sungong ako Jisas i paru i a them nge.
34 Eneke Devit i esa a Pen a Urvet avele, aveto i ri vene,

“‘God i ria ok Pomnga ve,
“Ong men a menik sivenga nge,
35 i pavurvur ako aro la
tho paeso lom ngarangre a som thewo.” ’
Buk Song 110:1

36 “Vene na thomu Israelre, aro lomumu mire senu nge ake. Nge a Jisas aton thomu o pamona i a won ngoronga nge, ake ini toko ako God i ateal i ma God i pavelpol i ako ini Toko Pomnga.”

Toko na seng pulua o eksing olemi.

37 O nongpol i ma riong aken i pun oopo. Ma o ria Pita tomo nge pakeke pelie ve, “Titeikre aro them vova ol?”

38 Ma Pita i ria or ve, “Thomu omole omole aro kimomu lelalpot lomu vothung kerenga na o el paninuong nge a Jisas Krais iion. Maken God aro ilemi simikal lomu vothung kerenga. Naro i sungu ol Ioni Riringa a thomu nge. 39 Eneke nomenga God i kin ile riong tomo nge thomu na nge tutumuere na areko o voth gat i pavurvur nge areko ar Pomnga a God aro i leng or a i nge.”

40 Pita i panongpol engeng or ma i tor mun or nge riong pulua ve, “Aro thomu o naktet thomu mo aro God i pamimi thomu nge ile paomelaling ako i es a toko kerengare nge.” 41 Make tokokoere olemio nge a Pita ile riong. Mako o el paninuong. Nge nang aken tokokoere or 3,000 o eksing ole mimiong ma o rong esa mun toko lemioongare oa titaling. 42 Ma o engeng nge pakekere ole riong nongpolnga, na nge ole men pathunong, na nge ole an tomoing nge bret ako o rek rek i, na nge ole nongong.

Toko lemioongare ole asagupeling.

43 Na God i oma pakukukaling na pathepolong pulua a pakekere omeni. Ma or alavusnga o papomnga or tomo nge ngangeong. 44 Ma toko lemioongare o men pathunal pel nge nang elonga. Na ole ur elonga ake ini or vusnga oa ol. 45 Ma aro o sungpot ole ulue na ole ur elonga nge toko e ako mo i ol i, ma o el umtun nge ma o thomreu umtun aken nge tokokoe areko o poor nge ur elonga. 46 Nge nang elonga o es tomo e pel a Lotu Tepun a Vel. Ma o es a ole vel omole omole ma o an tomo nge bret ako o rek rek i. Ma olemi i ngo pis ma o vual nge lemi sivengaing. 47 Evelelnga o risea a God iion. Ma toko na seng olemi sivenga ol nge or. Nge nang elonga God i ela mun toko na seng areko i pamimi or ma i rong esa mun toko lemioongare oa titaling nge la.

Copyright information for `MBH