Acts 6

O ateal toko or limai mo o opoesal ine pakekere.

Nge wop lemi aken toko lemioongare oa titaling i esa. Na Juda pelie ako o ri Grikre okei o ri pompom nge Judare ako o ri Hibrure okei, ma o ri ve, “Nge nang elonga o sung sung umtun nge lemem seng basbasuere avele.” Lamako pakeke or mule pa omole pothoi or aini o leng ine toko lemioongare me, na o ri ve, “Aro ve them modop a God ile riong panongpolnga na them oma ol inga umtun sunga, ake i sivenga avele. Ken, titeikre, aro thomu o kath toko or limai aken a thomu nge. Ako thomu alavusnga lomumu mire ako o vual nge a God Ioni Riringa na ole mire i aolonga moro aken te pamit or mo o theal omaing ake. Naro them inga ako aro nge nang elonga aro them nong nge a God na them panongpol toko na sengre nge a God ile riong.”

Toko na seng alavusnga olemi sivenga nge ole riong aken. Ma o ateal a Stiven, ini toko ako ile lemioong i engeng rintet. Na God Ioni Riringa i vual a i nge. Na o ateal mun a Pilip na Prokorus, na Nikanor, na Timon, na Parmenas na Nikolas, ako ini toko Antiok anga, ako i es ol nge lotuong ako ini Judare ole. Ma o pamitpot toko areken a pakekere otheki lemi, na pakekere o ronga omeni a or nge, na o nong ole.

Taro ake God ile riong i tho a pen elonga. Na toko lemioongare ako a Jerusalem oa titaling i esa esa viri viri. Na pris pulua ako olemio ol nge lemioong ake.

O rere a Stiven.

Na Stiven ini toko ako i vual nge a God ile lemi esaling, na ile engenging. Ma i oma ine pathepolong aolonga na pakukukaling pulua a toko na sengre otheki. Aveto toko pelie o mita ma o vol a Stiven, or ini toko lalanga anga, ma pelie o voth nge Judare ole lotuonga a vel omole ako o apet i ve ini “Areko o Vthopot nge Ole Um Polpolong Ole Lotuonga a Vel” ako ole a epee a Sairini na Aleksandria, na pelie mun ini a Silisia na Esia. 10 Aveto God Ioni Riringa i sungu mire sivenga a Stiven nge. Ma i ria or nge. Taro ake o pavurvur aro o olal ile riong avele.

11 Mako o ri kinine ma o pavurpola toko pelie oopo nge, mo aro tokokoe areken o ri ve, “Them nongpol ako i ri riong pelie ako i kelelal a Moses ome a God.”

12 Mako o pavurpola lemi klingong nge tokokoere, na mukalingare, na toko pamirealingare nge a Moses ile patorong. Ma o rere a Stiven ma o el i a riong nongpolngare nge la, mo i mit nge riong a mukalinga or mule pa limai otheki. 13 Ma o wol tokokoe pelie ako o oma riong le apaltetonga nge i. Ine toko areken o ri ve, “Nge nang eloelonga toko aken i kelelal Lotu Tepun a Vel riringa ake na Moses ile patorong. 14 Them nongpol ako i ri ve, toko ako ini a Jisas ini Nasaret anga aro i teu Lotu Tepun a Vel aken na i tepolal lotuong a vothung ako Moses i sungu i a it nge.”

15 Ma mukalinga or mule pa limai areko o menu nge riong, o the rinrin a Stiven. Ma o thepol itheki lemi ma i ranga ve ini ensel itheki.

Copyright information for `MBH