Galatians 3

Toko i velpol ini toko vengvenga a God itheki nge ile lemioong inga nge a Krais, na nge a Moses ile patorong panesnga avele.

Thomu Galesia angare thomu o ranga ve ini ngongong. Ako a thekumu tho telmire senu lomumu nge a Jisas Krais ile rinong a won ngoronga nge. Na i vova ako thomu o oma ranga ve ako toko i oma tangatun thomu ma o panes mun a Moses ile patorong, e? Naro lomumu rum senu tel lek riong ake. God i sungu Ioni Riringa a thomu nge, eneke thomu o nongpol Panongpolong Sivenga make lomumuo nge. Na i vova ake thomu o oma ranga ve ako o el Oni Riringa nge a Moses ile patorong panesnga, e? Thomu o ranga ve ini ngongong, eneke thomu o patea lomu esong nge a God ipanesnga tomo nge Ioni Riringa ile engenging, ave ponange thomu o ri ve, o patopalal lomu esong aken nge sivengomu lomu engenging. Na ur pulua ako i velpoltun thomu nge wop lemi ako lomumuo nge a Krais, ini ur polpolnga inga eve avele? Ave lemik ve ini ur polpolnga inga avele. Na God i sung Ioni Riringa a thomu nge, na i oma pathepolong pelie a thomu nge, eneke thomu o nongpol Panongpolong Sivenga make lomumuo nge, na i oma thomu venen aken, eneke thomu o panes senu a Moses ile patorong, kene avele.

Na lomumu rum senu tel nge a Abraham ile omaing ako i oma i. Na God ile erere i ri vene,

“Abraham ilemio nge a God,
ma God i apet i ve ini toko vengvenga.”
Stat 15:6

Maken aro lomumu mire ako ve, tokokoe areko olemio nge a God ranga ve ini i, or ini a Abraham itutun nungangare. Na nomenga God i ritet tel nge Panongpolong Sivenga ma i ria Abraham nge ve,

“Nge wong inga
make aro tho oma senu nge toko alavusnga.”
Stat 12:3; 18:18; 22:18

Na God i ri venen aken a ile erere nge, eneke ilemi mire lale nomenga ako ve, areko or ini Judare avele aro o velpol ini toko vengvenga a itheki, ako nge ole lemioong inga.
Mako aro i omu senu nge areko olemio nge i ranga ve ako i oma senu nge a Abraham ako ini toko lemioonga.

10 Na areko o sis ve o velpol ini toko vengvenga a God itheki tova ve o panes senu a Moses ile patorong, or kene aro o voth a kerengaing lemi, eneke toko e avele i pavurvur nge ipanesnga. Na lemir mire ako riong ake i nunganga, eneke God ile erere i ri vene,

“Aro ve toko e i panes senu senu ur alavusnga
ako i voth a Moses ile patorong nge avele,
aro toko aken aro i voth a kerengaing lemi.”
Lo 27:26

11 Na riong mun ako i pathengal it ve, toko i velpol ini toko vengvenga a God itheki nge a Moses ile patorong panesnga avele, i voth mun a God ile erere na i ri vene,

“Toko vengvenga ile mimiong
aro i panes ile lemioong nge a God.”
Habakuk 2:4

12 Na Moses ile patorong panesnga i rel rintet nge toko ile lemioong nge a God. Aveto God ile erere kene i ri vene,

“Toko ako ve, i panes vengveng ur alavusnga
ako i voth a Moses ile patorong lemi,
aro i mimi.”
Wok Pris 18:5

Aveto toko e avele i pavurvur nge ipanesnga.
13 Mako Krais i el wererpot it a kerengaing lemi, ako ini a Moses ile patorong panesnga, nge ako i el ol meir nge kerengaing aken. Na lemir mire ol ako ve, Krais kene i el ol meir nge kerengaing aken, eneke God ile erere i ri nge vene,

“Aro ve o pamona toko e a won nge,
aro i voth a kerengaing lemi.”
Lo 21:23

14 Na Krais Jisas i oma venen aken mo aro God i oma senu mun nge areko or ini Judare avele, na nge a Jisas, God i oma senu nge or ranga ve ako i oma senu nge a Abraham. Na aro ve lemiro nge a Krais ile omaing aken, aro te elo a God Ioni Riringa ako i kin ile riong nge nomenga ve aro i sungu i a it nge.

Moses ile patorong i pavurvur avele ako aro i eksing a God ile riong ako i kin tomo i nge a Abraham.

15 Titeikre, aro tho tongporum i nge ler menong ponange anga, aro ve toko or aini o kin ole riong lale, i pavurvur aro toko e i eksing ol i avele, na i rong esa mun e avele, koto riong kinnga aken i voth re lale aken. 16 Na i vene mun nge ako God i kin ile riong tomo nge a Abraham na itevinga. Na God i ri nge ititeviere alavusnga avele, i ri inga ako nge itevinga omole
16 Stat 12:7; 13:15; 24:7
ako ini a Krais.
17 Aro tho ri molusu tel mun lek riong mirenga. Nomenga ako God i kin ile riong tomo nge a Abraham, lamako tovu po or 430 i vus, nako God i sung ol a Moses ile patorong a or nge, aveto Moses ile patorong i pavurvur ako aro i pavus a God ile riong kinnga aken avele. Na ile riong kinnga aken i voth re lale aken. 18 Na aro ve toko e i panes senu a God ile patorong mo aro God i sungu ile sungong a i nge, aken kene sungong aken i espot a ile riong kinnga lemi me avele. Na God i sung ile sungong a Abraham nge, eneke God i panes senu ile riong kinnga aken, na nge ile themosaling i sungu inga a i nge.

19 Na i vava ake i sung ile patorong a or nge, e? I sungu i, eneke i sis ve tokokoere aro olemi mire nge ako ole vothung i kerenga rintet. Na i sis ve aro ile patorong aro i voth, mola i pavurvur nge a Abraham itevinga aken ile velpoling, ako ini a Krais ako God i kin ile riong nge i. Na e mun e ako God i sungu ile patorong a ile enselre nge mo aro o sungu i a Moses nge. Na Moses ini a God ile riong elnga ako i voth a God na tokokoere oa wop, na i sungu a God ile patorong aken a tokokoere nge. 20 Na aro ve toko or aini o sis ve aro o kin ole riong, ole riong elnga e i voth a oa wop mo aro i paengeng ole riong aken. Aveto nge wop lemi ako God i sung ile riong kinnga a Abraham nge, isivenga i sungu i a i nge, na ile riong elnga e avele. Aken i mirenga ve, ile riong kinnga aken i mukal nge ile patorong aken.

God ile patorong i pathengal it nge a Krais.

21 Lomumu vava, ava God ile patorong i mit roal ile riong kinnga, e? Avele ako. Aro ve God i sungu ile patorong e ako i sung mimiong a it nge, aken i nunganga ako aro te velpol ini toko vengvenga a itheki nge patorong aken. 22 Aveto God ile erere i ri ve, vothung kerenga ile engenging ile mong toko alavusnga, na God i oma venen aken mo aro tokokoere o ela ile sungong nge ile riong kinnga tova ve olemio nge a Jisas Krais.

23 Na nge wop lemi ako Panongpolong Sivenga nge a Jisas i velpol rongan, na Moses ile patorong i rere it, ma i teltun ar i pavurvur nge ako Panongpolong Sivenga i velpol a lalanga. 24 Na Moses ile patorong i theal it i pavurvur nge a Krais ile velpoling mo ako aro te velpol ini toko vengvenga a God itheki tova ve lemiro nge a Krais. 25 Na nge wop lemi ol ake, i pavurvur ako aro tokokoere olemio nge a Krais, maken Moses ile patorong ile thealing nge it kene i vus ol.

Nge ler lemioong inga te velpol ini a God itutunre.

26 Thomu alavusnga lomumuo nge a Jisas na o teo a i nge, maken thomu ini a God itutunre. 27 Na thomu toko na seng areko o el paninuong kene o teo a Krais nge. Na thomu o ranga ve ini a Krais. 28 Na nge lomu teoong a Krais Jisas nge, thomu o rel rel ol avele ol. Na thomu Judare, na thomu areko ini Judare avele, na thomu toko um polpolongare, na thomu areko ini um polpolongare avele, na thomu tokokoere, na thomu sengre, thomu alavusnga omole ol inga nge a Krais. 29 Na thomu ini a Krais ile, aken thomu ini a Abraham ititeviere, naro thomu o el ur sivesivenga areko God i kin ile riong tomo nge a Abraham nge lale.

Copyright information for `MBH