James 2

Ler vothung nge tokokoere aro i vur e pel inga.

Titeikre, lomumuo nge ar Pomnga a Jisas Krais na o papomnga rintet i. Na o mothong tova o paroro toko pelie na o paruru pelie. Na aro ve toko le urnga e ako i teun malmaling ako iolonga roro na i es me mo i lotu tomo nge thomu, na toko le ur avelenga mun e ako i teun ur minriranga i eso mun me, na aro ve thomu o naktet senu toko ako ia malmaling i sivenga rintet mo aro o ria i ve, “Aro wong menu nge menonga sivenga ake.” Na aro ve thomu o ria toko le ur avelenga aken ve, “Aro wong mit inga ako la,” eve “Aro wong menu inga a ulue totho a evek tepun.” Na aro ve thomu o oma vothung ako i vene aken, akennga lomu vothung nge tokokoere i vur e pel avele, ma thomu o omreu sivengomu nge lomu lemi rumong kerenga aken.

Titeik areko ok sagu thomu, aro thomu o nongpol! Lomumu mire ako God i ateal toko le ur avelengare ake ru a ulue, ve aro o velpol ranga ve ini toko le urnga nge ole lemioong, na i ateal mun or ve aro o eso a God ile menong e nepes ako i kin ile riong nomenga lale ve aro i sungu i nge areko oa sagu i. Aveto thomu o paruru toko le ur avelenga areken. Aveto ini toko le urnga areko o sung matheong a thomu nge ma o pamit thomu nge riong! Na ini toko le urnga mun inga areko o ri tangatun nge a Toko Pomnga iion sivenga ako thomu ini ile.

Aveto i sivenga tova ve thomu o panes patorong avera ako i voth a God ile erere nge ako i ri ve,

“Aro om sagu toko alavusnga
ranga ve ako om sagu mun sivengom.”
Wok Pris 19:18

Aveto aro ve thomu o paroro toko pelie, na o paruru pelie, akennga thomu o matu nge vothung kerenga lale, na Moses ile patorong i teltun omu ako thomu ini patorong avsangare. 10 Na i vene ake, eneke toko e ako i panes patorong alavusnga, ave i avsa inga patorong omole inga, aken i matu lale ranga ve ako i avsa patorong alavusnga lale. 11 Na lek riong aken i nunganga, eneke God ako i ri ve,

“Thomu o mothong tova o ngo tomo nge areko or ini ewomu avele.”
Lo 5:18

I ri mun ve,

“O mothong tova o so rin polpol toko.”
Lo 5:17

Na aro ve wong ngo tomo nge toko relnga iewo avele, aveto wong so rin polpol toko, akennga wong avsa patorong lale.

12 Na i sivenga ako aro thomu o naktet lomu vothung na lomu riong alavusnga, eneke aro thomu o mit nge riong mo aro God i olal i a thomu nge, nge ako thomu o panes patorong ako i pavthopot thomu. 13 Naro thomu o oma venen aken, eneke toko e ako i themosal tokokoere avele, panen tova i mit nge riong, God aro i themosal mun i avele, naro i sung inga paomelaling a i nge, aveto themosaling a vothung, kene i pavthopot toko nge a God ile paomelaling.

Aro ve lemioong i es tomo nge vothung sivenga omanga avele, aken ini ur polpolnga.

14 Titeikre, aro i vava, aro ve toko e i ri ve, “Lek lemioong i voth,” aveto i oma vothung sivenga avele, ile lemioong aken i pavurvur aro i pamimi ol i eve avele? 15 Aro ve titeir eve lulur lemioonga e i oror nge teunong na aning, 16 na aro ve omu e i ria i ve, “Nak lom esong ti la. Naro mesi pun ong avele, naro num merir mun avele.” Aveto i sungu ur areko aro i opoal ile mimiong avele, aro ile riong aken aro i opoal i vava? 17 Na i vene mun nge lemioong, aro ve toko e i ri ve ile lemioong i voth, aveto ile vothung i panes ile lemioong avele, nge vothung sivenga omanga, aken kene ile lemioong aken i rin lale.

18 Na ava toko e aro i ri vene, “Toko e ile lemioong i voth, na toko mun e ile vothung sivenga i voth.”

Aro tho olal riong aken ve, “Aro ve lomumo inga na wong oma vothung sivenga mun avele, aken aro lemik mire ol nge lom lemioong vava? Aveto lek vothung sivenga aro i pathengal wong ako lek lemioong i nunganga.”
19 Na lomumo ve God omole inga ako i voth. Ur mun e avele, eneke tamata kerengare or mun olemio mun venen aken, ma saluk or.

20 Wong ini ngongong! Wong sis ve aro tho patheng vengveng i a ong nge ako ve, aro ve lom lemioong inga i voth, na wong oma vothung sivenga mun avele, aken lom lemioong aken kene ini ur polpolnga inga? 21 Na i vava nge titevir a Abraham ako i voth nomenga, e? I nongal a God, nge ako i kin itun a Aisak ma i ronga i a sungong a lekleka nge mo ini ile sungong.
21 O thepol a Stat 22:9-12.
Na God i thopol ile omaing aken, mako i apet i ve ini toko vengvenga.
22 Aro lomum mire senu ako, Abraham ile lemioong i um tomo nge ile vothung sivenga. Na ile vothung aken i pathengal i ako ve, ile lemioong aken i nunganga. 23 Ma i velpol ranga ve ako God ile erere i ri nge, ako i ri vene,

“Abraham ilemio nge a God,
mako God i apet i ve ini toko vengvenga.”
Stat 15:6

Mako o apet a Abraham ini a God ithanga.
24 Maken aro lemir mire senu ako ve, God i apet toko ini toko vengvenga nge ile vothung sivenga omanga, na nge ile lemioong ako i voth polpol, kene avele.

25 Na i vava nge seng sovengalo anga ako ini a Rahap? I vene mun re ako God i apet i ve ini seng vengvenga nge ile vothung sivenga ako i nongpoo Israelre ole pen rengare, ma i opoal or mo aro o lo ol nge sovengalo relnga e. 26 Maken aro ve toko ako ini peti inga, na ioni i voth avele, aken i rin lale. Na i ranga ve mun nge lemioong, aro ve lemioong inga, na vothung sivenga i voth tomo nge avele, aken i rin mun lale.

Copyright information for `MBH