James 3

Aro te naktet senu wor nge riong.

Titeikre, aro thomu pulua o mothong tova o velpol ini pamirealongare, eneke lomumu mire ako ve, them areko ini pamirealongare, God aro i avrum lemem vothung, na ile avrumong aken aro i aolo leltun toko polpolngare ole. Na tho ri vene aken, eneke it alavusnga te matu nge vothung rel relnga pelie. Aveto aro ve toko e i naktet ile riong alavusnga, aken ini toko vengvenga ako i pavurvur aro i naktet mun ile vothung alavusnga.

Na aro ve te sis ve hos aro i panes inga ako ini lemir, aro te kino we a iwo, na nge sovengalo aken te pavurvur ako aro te paes ilopat alavusnga nge pen kathnga ako te sis ve aro te es nge la. Naro lomumu rum mun nge imot, ini ur ako i aolonga rintet, na thue engenga inga ako aro i patho i a thev stha, aveto sauthonga ako i patho vengveng imot ini ur ako i tunti. Aveto imot pathonga i pavurvur ako aro i paes imot aken nge wop kathnga ako i sis ve aro i es nge. Na i ranga ve ini mun i nge ler muma, ini nir peti epee ako i tunti, aveto i pavurvur ako aro i risea nge ur aoliloenga. Naro lomumu rum mun won mikeri inga ako i pavurvur ako aro i ongris kleng epee aolonga e. Na ler muma i ranga ve ini won sesenga. Na i ranga ve ako vothung ulue anga elonga i voth a i nge. Na ini nir peti epee omole mun e ako, aveto i pakerenga ler mimiong alavusnga ranga ve ini won sesenga ako i ongtun kleng alavusnga. Na won sesenga aken kene Satan i papola i.

Na mekerem elonga ako ranga ve ini men, na mekerem areko o re nge oopo, na silangre, or alavusnga tokokoere o pavurvur ako aro o papolul or, aveto toko e avele i pavurvur aro i oma venen aken nge ile muma. Evelelnga i sesa ses nge riong kerenga omanga, na i ranga ve ini pilimo ako iwo ei i kerenga.

Na nge ler muma te oma riong ako te paesa Toko Pomnga iion nge, ako ini Titemer, na nge ler muma mun kene te ri tangatun nge tokokoere, na or ini areko God i pamen or nge isivenga ia sei. 10 Na riseaing a riong tomo nge ri tangatunong a riong, or alaini o espot inga ako a pen omole ako ini wor. Titeikre, i mothong tova i venen aken. 11 Na nge thei povovloainga omole kene i pavurvur aro thei sivenga tomo nge thei welwelnga aro o lel tomopot nge me avele. 12 Titeikre, i pavurvur ako aro vero aro i mon mo i pavelpol vuvi? Eve ine wain aro i mon mo i pavelpol vero? Avele! Na i pavurvur mun ako aro thei sivenga na thei kerenga aro o lel tomopot nge thei povovloainga omole, kene avele.

Mire sivenga ako i esu a God nge me.

13 Anga a thomu nge ilemi ve ini toko ako ile lemi rumong i sivenga ma ile mire i nine, e? I sivenga ako toko aken aro i pathengalpot ile omaing a tokokoere nge, ako ranga ve ini ile vothung sivenga ako i oma i, nge ako i paruru isivenga, na i panes lemi rumong sivenga. 14 Aveto aro ve opom lemi i vual nge thesealing nge mukaling a menong, na nge riong welwelnga, na nge sivengom thealngom, mothong tova ong pasea sivengom nge, aro vene mo lom apaltet nge a God ile riong nunganga. 15 Na vothung ako i venen aken, ako thomu o apet i ve ini lemi rumong sivenga, kene i esu a Pen a Urvet me avele, ini ulue anga vet aken, na Oni Riringa i pavelpol i avele, ini tamata kerenga areko o pavelpol i. 16 Tho ri venen aken, eneke pen ako vothung nge thesealing nge mukaling a menong, na sivengom thealngom o voth nge, kene men kerereong na vothung kerenga elonga o voth mun nge.

17 Aveto tokokoe areko o el lemi rumong sivenga ako i esu a Pen a Urvet me, aro o oma vothung ako i vene: Vothung ako i mukal nge vothung elonga i vene: Aro lemir omoletet inga nge vothung riringa omanga. Naro te men senu tomo nge tokokoere, naro te panes mosing a vothung, naro te nongal riong, naro te vual nge themosaling ako aro i pavelpol imonnga sivenga, naro te paruru toko pelie na te paroro pelie, kene avele, naro te panes neoong a vothung avele. 18 Areko o men senu, na o engeng nge men senupeling, o pavelpol vothung vengvenga nge tokokoere.

Copyright information for `MBH