James 5

Panakaling a riong nge toko le urnga areko ole vothung kerenga.

Thomu toko le urngare, thomu la, aro thomu o tang na o wal nge kerengaing ako aro i esa a thomu nge. Lomu ur elonga aro i keimu re, na omu teunongre inanre aro o atiti ir. Na lomu umtun alavatharnga ako o oma i nge gol ome silva, ine lumlum aro i tea ol nge. Na ine lumlum areken ru aro i pathengalpot lomu vothung kerengare,
3 Lumlum aro i pathengalpot ole vothung kerenga, eneke ole umtun i ngo polpol inga na o opoal tokokoere nge avele.
naro i an vustetu numu peti ranga ve ini won sesenga. Na nang le vusonga i velpol lale, ave thomu o vura vura ol nge ur elonga paen tomoalnga ol.
Na thomu o nongpol, nomenga thomu o pake toko umongare ma o lel omu ometa. Aveto thomu o ol or avele. Na o thepol vet nge ole pareking aken, ma i eso a God ako ini Pen a Urvet a punongare oa Pomnga itelnga lale. Na nge lomu mimiong ake ru a ulue, thomu o el ur sivesivengare, na thomu o opoal inga sivengomu nge lomu menong le sivengaing. Na thomu o paan sivengomu, mola enongomu i aolonga, mo i vengtunu ol nge nang ako aro o so rin ol thomu nge. Na thomu o teltun toko vengvengare oa, ma o so rin polpol or, na tokokoe areken o oma ur pelie avele a thomu nge.

Aro te mit engeng, na te nong a God nge, na aro te men sial nge a Toko Pomnga ile lo wererong me

(Vonge 5:7-20)

Aro te mit engeng na te potun matheong i pavurvur ako la Jisas aro i lo werer.

Maken titeikre aro thomu o men punapo inga na o el inga matheong mola i pavurvur nge a Toko Pomnga ile lo wererong me. Naro lomumu rum ako ve, toko ako i o ur elonga a ometa, i pakinkinal avele na i punapoaltun inga vit, makola i pavurvur nge ako la ometa lemia i motu ma o pavelpol ol oenanga sivesivengare. Na thomu mun aro o punapo na o mit engeng, eneke nang ako aro Toko Pomnga i lo werer nge me, i toth me lale. Na titeikre, o mothong tova keumu paenal pel, aro vene mo God aro i pamit thomu nge riong. Na riong nongpolnga aken, i ake i tothtuno it lale.

10 Titeikre, aro lomumu rum werer nge ako nomenga God ile riong elngare o panongpol nge a Toko Pomnga iion, na o men punapo inga nge matheong elnga, na i sivenga ako aro thomu o oma ranga ve ini or. 11 Na lomumu mire ako te ri ve, sapase areko o mit engeng nge matheongre lale. Na thomu o nongpol lale nge a Jop ile mit engenging nge matheongre ako i velpoltun i, na lomumu mire mun lale nge ur sivenga ako Toko Pomnga i oma i a i nge tova matheong areken i vus. Maken aro lemir mire nge ako, Toko Pomnga ilemi esal rintet it na i themosal it.

O mothong tova o olotet tokokoere nge lomu riong.

12 Titeikre, ur aolonga mun e ako aro thomu o oma i kene i vene: O mothong tova o apet Pen a Urvet iion, eve ulue, eve ur pelie mun mo aro o paengeng lomu riong nge. Aro ve thomu o ri ve, “Ena” akennga aro i mirenga ako ve, “I nunganga.” Na aro ve thomu o ri ve, “Avele” akennga aro i mirenga ako ve, “Avele” aro vene mo God aro i teltun omu.

Toko vengvenga ile nongong kene ile engenging i voth.

13 Na omu anga e i voth tomo nge lemi kerereong, e? I sivenga ako aro i nong a God nge. Na omu anga e ilemi ngo senu, e? I sivenga ako aro i vo riseaing a voing a God nge. 14 Na omu anga e ini multhang, e? I sivenga ako aro ikei song lotu a mukalingare ako ole lemioong i motu, mo o es me, naro o nong ile na o taultun ini peti nge wel nge a Toko Pomnga iion. 15 Na aro ve o nong na ole lemioong omoletet inga a God nge, aro ole nongong aken aro i pamimi ni multhanginga aken, naro Toko Pomnga aro i palosa i. Na aro ve ile vothung kerenga i voth, na i pamilempot i, God aro ilemi simikal i. 16 Maken aro thomu o pamilem pel nge lomu vothung kerengare, naro thomu o nong pel epee epeenga, maken God aro i pasenu werer thomu. Eneke toko vengvenga ile nongong, kene i engeng rintet nge ur ako i pavurvur ako aro i oma i.

17 Na Elaija ini toko neneanga ranga ve ini it. Ma i nong engeng a God nge ve aro vit i mothong tova i molu, mako vit i molu avele a ulue, nge tovu po or me na ngov or limae. 18 Lamako i nong mun a God nge, mako vit i molu mun a sepsa me ma ur oingare o plo werer mun ma o mon.

19 Titeikre, aro ve omu e i leklek nge riong nunganga panesnga, na omu e mun e i pavengveng werer mun i, 20 aro toko aken ilemi mire nge ako ve: Aro ve toko e i pavengveng toko le vothung kerenga e nge ile leklekong aken, akennga i pamimi toko aken nge rinong, na God aro i pasopal ile vothung kerenga puluanga aken.

Na i re aken. I vus.

Copyright information for `MBH