John 14

Jisas ini tokokoere ole so ako aro o es a God nge.

Na Jisas i ria or nge ve, “Thomu o mothong tova lomumu rit eve lomumu ngo pelekpol. Lomumuo nge a God, na lomumuo mun nge tho. Ako a ok Vovo ile vel kene, ilemi pulua. Naro tho es nge mo aro tho monsi meumu. Na aro ve i vene ake avele, i pavurvur aro tho ria thomu nge avele. Na aro ve tho monsi meumu mo i vus, aro tho lo werer me, mo tho wola thomu, mo o voth tomo nge tho, nge wop ako tho voth nge. Na lomumu mire nge sovengalo nge wop ako aro tho es nge.”

Na Tomas i ria i ve, “Toko Pomnga, lemimem mire nge wop ako aro ong es nge, kene avele. Naro lemimem mire nge aken vava?”

Mako Jisas i olal ile riong ve, “Tho ini so, na riong nunganga, na mimiong tepun. Engek re inga ake ini so ako aro tokokoere o panes i mo o es a Vovo nge. Na so ol e avele ol.” Na i ria mun or ve, “Aro ve lomumu mire senu nge tho, aro lomumu mire mun nge ok Vovo. Na i patea ponange aro lomumu mire nge i na thomu o thopol i lale.”

Mako Pilip i ria i ve, “Toko Pomnga, pathengal them nge a Vovo, na lemimem ol nge ur e avele.”

Na Jisas i olal ile riong ve, “Pilip, tho voth palolo tomo nge thomu, na lomum mire kek nge tho avele? Toko e ako i thopol tho, aken kene i thopol a Vovo. Na i vova ake ong ri ve, ‘Pathengal them nge a Vovo’, e? 10 Na Pilip, lomumo nge avele, ako tho teo a Vovo nge, na Vovo i teo a tho nge, e?” Na Jisas i ria or ve, “Riong ako tho ria thomu nge, tho ri nge lemik avele, Vovo i teo a tho nge make i oma ile omaing. 11 Lomumuo nge lek riong ako tho ri ve, tho teo a Vovo nge na Vovo i teo a tho nge. Na aro ve avele, aro lomumuo nge pathepolong ako tho oma ir, o pathengal ako ve, tho teo a Vovo nge, na Vovo i teo a tho nge. 12 Tho ri nunganga a thomu nge, toko ako ilemio nge tho, aro i oma mun omaing areko tho oma i. Naro ile omaing aro i aolonga nge lek, eneke tho es a Vovo nge. 13 Na ur alavusnga ako thomu o nong i a tho nge, eneke thomu o panes tho, aro tho oma i, mo aro tokokoere o papomnga a Vovo nge lek omaing aken. 14 Na ur alavusnga ako thomu o nong i a tho nge, eneke thomu o panes tho, aro tho oma i.”

Jisas i kin ile riong ako aro i pakeu Oni Riringa a or nge.

15 Mako Jisas i ria mun or ve, “Aro ve omu sagu tho, maken aro thomu o panes senu lek riong elonga. 16 Naro tho nong a Vovo nge, mo i sungu mun lomu opoalinga e, naro i voth tomo nge thomu nge nang eloelonga. 17 Ako ini a God Ioni Riringa, ako i ri nge riong nunganga. Na toko na seng areko o panes vothung ulue anga, o pavurvur aro o elo i avele, eneke o thopol i avele, na olemi mire mun nge i avele. Aveto lomumu mire nge i, eneke i voth tomo nge thomu, naro i eso a lomumu. 18 Naro tho es, aveto aro tho mothong lel thomu ranga ve ini wain patuainga, kene avele. Aro tho lo werer mun a thomu nge me. 19 Na nang pelie i lutetu inga lamako aro tho rin naro tokokoe areko o panes vothung ulue anga, aro o thopol ol tho avele ol, aveto aro thomu o thopol werera mun tho, naro thomu o mimi, eneke tho mimi werer. 20 Ma nge nang aken aro lomumu mire nge ako, tho teo a Vovo nge, na thomu o teo a tho nge, na tho teo a thomu nge. 21 Na toko e, aro ve i nongal lek riong na i panes i, toko aken kene ia sagu tho, na toko ako ia sagu tho, na Vovo mun aro ia sagu mun i, na tho mun aro ok sagu mun i, naro tho pathengal sivengek a i nge.”

22 Na Judas, ako ini a Judas Iskariot avele, i nin a Jisas ve, “Toko Pomnga, i vava ake aro wong pathengal sivengom a them nge, ave tokokoe areko o panes vothung ulue anga aro wong pathengal sivengom a or nge avele, e?”

23 Lamako Jisas i olal ile riong ve, “Aro ve toko ia sagu tho, aro i panes lek patoralingre, naro Vovo aro ia sagu mun toko aken, maken aro them toko aini aro them es a i nge me, naro them mimi tomo ol nge i. 24 Na toko ako ia sagu tho avele, aro i panes lek patoralingre avele, na riong ako thomu o nongpol i lale, kene ini lek avele, i es ako a Vovo nge me, ako i pakeu tho me.

25 “Ako rongan tho voth tomo nge thomu na tho ria thomu nge ur areke lale. 26 Na opoalinga, ako ini Oni Riringa, ako aro Vovo aro i pakeu i me, mo i el meik, aro i patoral thomu nge ur elonga, naro i palemi rumal thomu nge lek riong ako tho patoral thomu nge lale. 27 Aro tho lolel thomu, naro tho sungu lek lemi moring a thomu nge, mo i voth tomo ol nge thomu. Na lek lemi moring aken i vur e pel nge toko ulue angare ole avele. O mothong tova lomumu i ngo pelekpol. Na o mothong tova o ngange.

28 Na thomu o nongpol ako tho ri ve, ‘Aro tho es la, naro tho lo werer mun a thomu nge me.’ Na tova ve omu sagu tho, aro lomumu sivenga nge ako tho es a Vovo nge, eneke Vovo kene i pomnga nge tho. 29 Na ur ake i velpol rongan, na tho ritet i a thomu nge lale, eneke panen tova ve i velpol, aro lomu lemioong i engeng nge tho. 30 Aro tho ri tomo nge thomu palolo avele, eneke i toth ako aro Satan ako i theal areko o panes vothung ulue anga, aro i es me. Na ile engenging avele ako aro i oma ur e a tho nge. 31 Aveto tho sis ve aro toko na seng areke ru a ulue aro olemi mire ako ok sagu rintet a Vovo, na tho oma inga omaing elonga ako Vovo i pator tho nge ve aro tho oma i.

Ita, mo te es.”

Copyright information for `MBH