John 3

Nikodemus i leng leng tomo nge a Jisas.

Toko omole e ako ini Parisi, na ini mun i Judare oa pompomere or mule pa limai e, iion a Nikodemus. Na i es a Jisas nge pemlik, ma i ria i ve, “Pamirealinga, lemimem mire ako ong ini pamirealinga e ako i es a God nge me. Toko e avele i pavurvur ako aro i oma pathepolong ako ong oma ir, tova God i opoal i nge avele.”

Lamako Jisas i ria i ve, “Tho ri nunganga a wong nge, aro ve toko e i velpol ponganga werer mun avele, i pavurvur aro i thopol a God ile menong e nepes lemi avele.”

Ma Nikodemus i kukuk ma i nin werer a Jisas ve, “Aro i vava nge toko ako tova i poma lale? I pavurvur aro i eso werer mun a inina iopo lemi mo i velpol ponganga werer?”

Ma Jisas i olal ile riong ve, “Tho ri nunganga a wong nge, aro ve toko e i velpol ponganga nge thei tomo nge Oni Riringa avele, i pavurvur aro i eso a God ile menong e nepes lemi avele. Ur ako toko ulue anga i pavelpol i, aken ini ur ulue anga vet aken, na ur ako Oni Riringa i pavelpol i, aken ini Oni Riringa iana. Mothong tova kukuk nge ako tho ria ong ve, varo thomu o velpol ponganga werer mun. Thue kene i panes vengveng ako ini ile so, ma i thu a pen elonga. Na ong nongpol inga ako ini ile avvuvong, na lomum mire nge ile velpolainga tomo nge ile thuu thuainga, kene avele. Toko alavusnga ako o velpol ponganga nge Oni Riringa kene o vene mun aken. Oni Riringa i oma ile omaing a or nge, aveto o thopol i avele.”

Lamako Nikodemus i olal ile riong ve, “Ur aken aro i velpol vava?”

10 Ma Jisas i olal ile riong vene: “Ong ake ini Israelre ole pamirealinga e, na i vova ake lomum mire nge ur ake avele, e? 11 Tho ri nunganga a wong nge, them panongpol nge ur ako lemimem mire nge, na them ripot ur ako ranga ve them thopol i, aveto omu e avele i nongala lemem panongpolong. 12 Na tho tongporum lomumu paninenga nge ur ulue anga, ave lomumuo nge avele, na aro ve tho ria thomu nge ur Pen a Urvet anga, i pavurvur mun aro lomumuo nge avele. 13 Na toko e avele i esa a Pen a Urvet lemi la, ini inga Toko Pomnga Itun ako i esu a Pen a Urvet me. 14 Na nomenga Moses i viv pilimo ma i pamita a won lonungnunga a pen polpolnga, ma i pamona pilimo aken nge roro,
14 Na tenesing ake i voth nge a Namba 21:8-9.
na i ranga ve ini mun i Toko Pomnga Itun aro o pamona mun i venen aken
15 mo ako aro tokokoe areko olemio nge i, aro o el mimiong ako aro ile vusonga avele.

16 “Eneke God ia sagu rintet toko ulue angare, mako i sungpot Itun omole inga aken mo ako tokokoe areko olemio nge i, aro o penthal avele, naro o el mimiong ako aro ile vusonga avele. 17 Eneke God i pakeu Itun a toko ulue angare nge me, ve aro i paomelal or nge ole vothung kerenga, kene avele, i pakeu i me mo aro i velpol ini ole pamimionga. 18 Na tokokoe areko olemio nge i, o voth ol a God ile paomelaling lemi avele, aveto areko olemio nge i avele, o voth ol a God ile paomelaling lemi, eneke olemio nge a God Itun omole inga aken avele. 19 Na paomelaling tepun kene i vene: Pen lalanga i esu a ulue me lale, aveto tokokoere o sis mideng na oni plong nge pen lalanga, eneke ole vothung i kerenga. 20 Areko o oma vothung kerenga, kene oni silal pen lalanga ma oni plong ve aro o eso a pen lalanga lemi, eneke oni plong ve aro ole vothung kerenga aro i ngo patu a lalanga. 21 Aveto tokokoe areko o panes a God ile riong ako i nunganga, aro o eso a pen lalanga lemi mo aro tokokoere aro o thopol ur ako o oma i, ako o oma i a God nge.”

Jon ako ini toko paninuonga i ritet nge a Jisas ini ao.

22 Lamako, Jisas ome ile wainlangaere o es a epee ako a Judia, ma i esu esa tomo nge or nge nang pelie, na nge wop lemi aken i oma paninuong. 23 Na Jon mun i oma paninuong ako a Ainon ako i totho a Salim, eneke thei i pom nge pen aken. Na toko na sengre pom o es a i nge, ma i paninu or. 24 (Na nge wop lemi aken Herot i paeso a Jon a mang a midenga rongan.) 25 Na Jon ile wainlanga pelie tomo nge toko Juda omole ako o pun pel nge riong nge Judare ole paririong a vothung. 26 Lama o es a Jon nge, ma o ria i ve, “Pamirealinga, lomum rum mun toko aton thomu paini o voth a Jordan wo epee, toko aton ong ritet nge? Ken, i vava mun ake toko aken i oma mun paninuong na toko elonga o wilal a i nge la, e?”

27 Na Jon i olal ole riong ve, “Toko e aro i oma polpol omaing e avele, ini inga God ako aro i sungu i a i nge. 28 Ma i vene re ako tho ria thomu nge lale ve, ‘Tho ini toko ako God i ateal tho ve aro tho el werer ile tokokoere, kene avele, aveto God i pake tho mo aro tho mukal tel nge i.’ 29 Na seng ako o sungtun i lale, ini toko aken ile. Na toko aken ithanga i men tetal i nge ile peangeong. Na aro ve i nongpol ako i velpol, aro ilemi sivenga. Na i vene mun re aken ako lemik sivenga rintet nge i. 30 Naro iion i esa roro, na tho aro iok aro i esu ruru.

31 “Toko ako i esu a Pen a Urvet me, kene i pomnga nge toko alavusnga. Na toko ako ini ulue anga, kene ini toko ulue anga vet aken, ma i ri ako nge ur ulue anga. Na toko ako i esu a Pen a Urvet me, kene i pomnga nge toko alavusnga. 32 Na i re inga ako i panongpol nge ur areko i nongpol i na i thopol i ako a Pen a Urvet, aveto e avele i nongal ile riong. 33 Na toko e ako i nongal ile riong, i pathengal ako ve, ilemi ve, God ile riong i nunganga. 34 Na toko ako God i pakeu i me, i panongpol inga ako nge a God ile riong, eneke God i pavual rintet i nge Ioni Riringa. 35 Na Vovo a God ia sagu rintet Itun aken ma i sungu ur alavusnga a imeni. 36 Na tokokoe areko olemio nge Itun o el mimiong lale ako aro ile vusonga avele. Na tokokoe areko o avsa Itun aken ile riong, i pavurvur aro o el mimiong aken avele, eneke God ile lemi klingong rongan i voth a or nge.”

Copyright information for `MBH