John 9

Jisas i thopol toko ako itheki pros ma i vles werer itheki.

Lama Jisas i eses na i thopol toko omole ako itheki pros, i kene itheki pros vet ako inina i poppot i nge. Lamako Jisas ile wainlangaere o nina i ve, “Pamirealinga, anga ile vothung kerenga i oma i mo itheki pros ako inina i pop i nge? Ini isivenga ile vothung kerenga eve inina ome itema ole vothung kerenga?”

Mako Jisas i olal ole riong ve, “Toko ake ile vothung kerenga i oma i mo itheki pros, kene avele, tomo mun nge itema ome inina. Toko ake itheki pros mo aro tokokoere o thopol a God ile engenging ako aro i oma i a i nge. Na rongan erang i voth aro te oma toko ako i pake tho me ile omaing, eneke pemliknga i toth me lale, ako i pavurvur aro toko e i um nge avele. Na rongan tho voth ake ru a ulue, ma tho ini toko ulue angare ole theki lalainga.”

Na i ri venen aken lamako i osuku a ulue ma i sula i mo i velpol ini patpat ma i mota i ma i sisao i a toko aken itheki. Lamako i ria i ve, “Es la, mo paut rirpot thekum a thei povovloainga ako o apet i ve ini a Siloam.” Na Siloam mirenga ve, “Pake”. Mako toko aken i es la ma i paut rirpot itheki, mako itheki vles ol ma i lo werer a ile vel la.

Ma ile rem lemia tomo nge areko o thopol i nomenga ako i menen ma i nong ur elonga a tokokoere nge, kene o nin pel osivenga ve, “Toko ake tomo i menen mo i nong ur elonga a tokokoere nge, e?” Na pelie o ri ve, “I re aken.”

Ave pelie mun o ri ve, “Avele, ini toko relnga, ave itheki lemi ranga ve ini mun i toko aken.”

Mako toko aken isivenga i ria ve, “Na tho re ake.”

10 Mako o nina i ve, “Ong vova ake thekum i sivenga ol, e?”

11 Ma i olal ole riong ve, “Toko aton o apet i ve ini a Jisas, i viv patpat ma i sisao i a thekik ma i ria tho ve aro tho es a thei a Siloam mo tho paut rirpot thekik nge. Mako tho es nge la ma tho paut rirpot thekik nge, mako tho thepolpot ol.”

12 Na o nina i ve, “Toko aken i kala?” Ma i olal ole riong ve, “Lemik mire nge avele.”

Parisire o sir a Jisas ia tepun nge ako i pamimi toko nge nang rialonga.

13 Lamako o wol ol toko ako itheki pros tel nomenga a Parisire nge la. 14 Na Jisas i viv patpat ma i pasenu werer toko theki prosnga aken ako nge nang rialonga. 15 Mako Parisire mun ako o nina i ve, “Thekum aken i sivenga vava?” Ma i olal ole riong ve, “Toko aton i sisao patpat a thekik, mako tho paut rirpot i ma tho thepolpot ol.”

16 Na Parisi pelie o ria ve, “Toko aken i es a God nge me avele, eneke i pavothal nge nang rialonga avele.” Ave pelie o ri ve, “Na toko ako ile vothung kerenga i pavurvur ako aro i oma pathepolong venen aken avele.” Mako o thomreu ol pel.

17 Lamako o nin werer mun toko aken itheki pros tel nomenga ve, “Aro ong ri vava nge toko aken i vles werer thekum, e?” Ma i olal ole riong ve, “Ini a God ile riong elnga e.”

18 Ave Judare oa pompomere olemi ve, toko aken itheki pros tel nomenga, ma ponange i the werer, kene avele. Mako okei song inina ome itema mo o es a or nge. 19 Ma o nina or paini ve, “Ake ini tutumu? Na thomu o ri ve, itheki pros nomenga vet ako ong poppot i nge. Na i vova ake itheki vles werer, e?”

20 Mako or paini o olal ole riong ve, “Lemimem mire ako ve, ini tutumem. Na lemimem mire mun ako ve, itheki pros nomenga vet ako ipoppotnga nge. 21 Aveto lemimem mire nge tepun e avele ako ponange itheki vles werer. Na toko ako i oma i, lemimem mire mun nge i avele. Aro thomu o nina i, eneke i pomnga lale na i pavurvur ako aro isivenga aro i olal i a thomu nge.” 22 Na or paini o ri venen aken, eneke o ngange nge Judare ako o rong riong lale ve, aro ve toko e i ri ve, Jisas ini toko ako God i ateal i ve aro i el werer ile tokokoere, aro o mit roal or nge koroong a Judare ole lotuonga a vel. 23 Aken kene ini tepun ako o ria or nge ve, “I pomnga lale, mo o nina i.”

24 Lamako Parisire o leng werer mun paininga toko ako itheki pros tel nomenga, ma o ria i ve, “Aro ong kin lom riong tomo nge a God mo ong ripot riong nunganga! Lemimem mire ako toko ako i pamimi ong, ini toko ako ile vothung kerenga.”

25 Na toko aken i olal ole riong ve, “Na eve ini toko ako ile vothung kerenga, eve avele, lemik mire nge avele. Ur omole inga ako lemik mire nge kene i vene: Nomenga thekik pros, aveto ponange tho thepolpot ol.”

26 Mako o nina mun i ve, “I oma ur nekenga nge wong, make i vles werer thekum, e?”

27 Ma i olal ole riong ve, “Tho ritet thomu nge lale, ave thomu o nongpol lek riong avele. Na i vava ake thomu o sis ve o nongpol mun i, e? Ava thomu mun o sis ve aro o velpol ini ile wainlangaere, e?”

28 Mako Parisire o akrisal i ma o ri ve, “Wong re ake ini ile wainlanga, aveto them ini a Moses ile wainlangaere. 29 Na lemimem mire ako ve, God i ri tomo nge a Moses, aveto toko aken ini toko vulutnga, na lemimem mire nge wop kathnga ako i es nge me, kene avele.”

30 Lamako i olal ole riong ve, “Na tho kukuk nge lomu riong aken, God ile engenging i voth a toko aken nge ma i vles werer thekik, aveto lomumu mire nge ile rem tepun avele. 31 Na lemir mire ako ve, God i nongal toko ako ile vothung kerenga ile riong, kene avele, ave i nongal tokokoe areko o lotual i na o panes ilemi. 32 Na nomenga ma me i pavurvur ponange, toko e avele i nongpol kimaing e tova toko e i vles werer toko itheki ako inina i poppot i ma theki pros. 33 Aro ve toko aken i es a God nge me avele, i pavurvur aro i oma ur e avele.”

34 Na Parisire o olal ile riong ve, “Na vothung kerenga i teo a ong nge a ninom iopo lemi ma i pop tomopot ong nge, make i pavurvur ponange, na ong ini ao ako ong ri ve ong patoral them, e?” Mako o sivpot i a lalanga la.

Tokokoe areko olemio nge a Jisas avele o ranga ve ini toko theki prosnga.

35 Lamako Jisas i nongpol ako o sivpot toko aken, mako i kath i ma i thopolo i ma i nina i ve, “Lomumuo ol nge a Toko Pomnga Itun?”

36 Ma i olal ile riong ve, “Toko Pomnga Itun ini ao? Riteta tel tho nge i mo aro lemiko nge i.”

37 Ma Jisas i ria i ve, “Ong thopol i lale, i re ake i leng leng tomo nge wong.”

38 Ma i ria i ve, “Toko Pomnga, lemiko ol nge wong.” Ma i koru ieve ma i lotual i.

39 Ma Jisas i ria ve, “Tho es a ulue me mo aro tho sirum tokokoere, naro toko theki prosngare aro o the werer, naro tokokoe areko o the aro otheki pros ol.”

40 Na ine Parisi pelie o voth tothal i ma o nongpol ile riong aken ma o nina i ve, “Na ong ri ve thekimem pros mun?”

41 Lama Jisas i olal ole riong ve, “Aro ve thekumu pros, aro lomu vothung kerenga aro i teo a thomu nge avele, aveto thomu o rivenga thomu o the, make lomu vothung kerenga rongan i voth.”

Copyright information for `MBH