Luke 14

Jisas i pamimi werer toko omole nge nang rialonga.

Nge nang rialonga omole, Jisas i eso a Parisire ole mukalinga omole ile vel, mo aro i an tomo nge i. Na tokokoere o thopolrum senu i nge ile omaing. Na toko ako ini peti elonga i wim wim, i es ma i mitu a Jisas itheki lemi. Na Jisas i nina pamirealingare nge a Moses ile patorong, tomo nge Parisire ma i nina or ve, “Nge a Moses ile patorong, i pavurvur ako aro te pamimi toko nge nang rialonga eve avele?” Aveto o men porengreng. Na Jisas i krima toko aken ma i pamimi werera i, ma i pake i la.

Lama i ria or ve, “Aro ve omu e itun eve ile bulmakau i matu a volo lemi nge nang rialonga, aro wong monteta i viri viri nge nang rialonga eve avele?” Aveto o pavurvur aro o olal ile ninong avele.

I sivenga ako aro toko i paruru isivenga.

Na Jisas i ate tokokoe pelie ako o seral nge menonga mukalinga. Mako i ria riong agelalnga a or nge ve, “Aro ve toko e i nongpoo wong nge sungaling a aning, wong mothong tova seral nge menonga mukalinga, eneke aro ve i nongpoo toko ako i pomnga nge wong, na i velpol, aro toko ako i nongpoo thomu paini aro i es me mo i ria wong ve, ‘Sungu menonga ake a i nge.’ Naro lom mara na wong men ol nge menonga rumongalinga. 10 Aveto aro ve o nongpoo wong nge aning, aro wong men nge menonga rumongalinga. Mako toko ako i nongpoo wong aro i es me mo i ria wong ve, ‘Teik, es me mo men a mukaling.’ Aro i papomnga wong a tokokoe areko o es nge aning otheki. 11 Na tho ri venen aken, eneke tokokoe areko o papomnga osivenga, aro God i paruru or. Na tokokoe areko o paruru osivenga, aro God i papomnga or.”

12 Lama Jisas i ria aning tokoninga ve, “Nge nang ako wong oma aning, mothong tova nongpoo thongongomre eve titeumre eve lom netre eve toko le ur pomngare, eneke aro o nongpoo werer wong mo wong el om aning olalnga. 13 Aveto nge nang ako ong oma aning, aro wong nongpoo toko le ur avelengare tomo nge toko kime lotorngare tomo nge toko eve lilngare, tomo nge toko theki prosngare, 14 naro God i oma senu nge wong, eneke o pavurvur aro o olal werer om aning avele. Naro God i olal werer i a wong nge, nge nang ako aro toko vengvengare o plos werera nge rinong.”

God i nongpoo tokokoere nge ile menong e nepes, ranga ve ini toko ako i nongpoo tel Israelre nge ia aning aolonga.

(Matiu 22:2-14)

15 Na toko omole ako i men tomo nge or nge aning, i nongpol a Jisas ile riong ma i ria i ve, “Sapase tokokoe areko o men nge aning ako a God ile menong e nepes lemi.”

16 Na Jisas i olal ile riong ve, “Na toko omole i monsi nge aning aolonga na i nongpoo toko pulua. 17 Na nge nang ako i monsi ia aning lale, i pake ile toko umonga mo aro i ria tokokoere ako i nongpoo or mo i ria or ve, ‘O es me, ur alavusnga tho monsi i lale.’

18 Aveto or alavusnga oni plong. Na toko teltelnga i ria vene, ‘O, ponange re ake tho ol ulue epee naro tho es mo tho thopolrum i. Tho pavurvur aro tho es wot avele.’

19 Na toko mun e i ria vene, ‘O, ponange re ake tho ol bulmakau or mule ako ini lek umongare, naro tho es mo tho tongporum vet or nge omaing. Tho pavurvur aro tho es wot avele.’

20 Na toko mun e i ria vene, ‘O, ponange re ake tho peange. Tho pavurvur aro tho es wot avele.’

21 Na toko umonga aken i lo werer a ile mukalinga nge, na i ritet i nge or alavusnga ole riong. Na aning tokoninga ilemi kling rintet na i ria ile toko umonga ve, ‘Paviripot nge sovengalo elonga ako a rem pomnga na wong wola werer toko le ur avelengare tomo nge toko kime looloongare tomo nge toko eve lilngare tomo nge toko theki prosngare.’

22 Lamako ile toko umonga i ria i ve, ‘Toko Pomnga tho oma ur alavusnga ako wong ri nge, aveto pen pelie aken ru rongan i voth.’

23 Lama aning tokoninga i ria ile toko umonga ve, ‘Espot a rumrem a sovengalo tomo nge ometa a sovengalo na ri engeng tokokoere mo aro o eso a lek vel lemi mo i vual. 24 Na tho ria wong, tokokoe areko tho nongpoo tel or, e avele aro i an rum ok aning aolonga ako tho monsi i.’”

Toko aro ilemi rum senu tel nge uneke ako aro i mothong i, mo i velpol ini a Jisas ile wainlanga.

(Matiu 10:37-38)

25 Na nge nang omole toko puluanga rintet o es tomo nge a Jisas, na Jisas i eksinga ma i ria or ve, 26 “Na toko e ako i sis ve aro i panes tho, aro ile asaguong nge tho, aro i aolonga rintet nge ile asaguong ako nge itema, inina, iewo sengenga, itutunre, ititeinre, ilulunre na isivenga ile mimiong mun, aro vene mo i velpol ini lek wainlanga avele. 27 Na toko e ako i panes tho, aveto ini plong ve aro i potun isivenga ia won ngoronga, toko aken i pavurvur aro i velpol ini lek wainlanga avele.

28 “Na aro ve omu e ako ilemi rum nge vel omanga aro i men tel mo i oma senu tel vel olonga mo ilemi mire nge ile umtun, i pavurvur ako aro i pavus vel aken eve avele. 29 Na toko e aro ve i oma senu tel vel olonga avele, aro i patea vel aringa, aveto i pavurvur aro i pavus i avele. Naro tokokoere o thopol ile vel aringa naro o ri sililal i. 30 Naro o ria ve, ‘Toko aken i patea vel aringa, aveto i pavurvur aro i pavus i avele.’

31 “Na aro ve nepes omole i es tomo nge ile toko punonga or 10,000 mo aro i pun tomo nge nepes ako i estun i nge punong tomo nge ile toko punonga or 20,000 aro i men tel mo ilemi rum senu tel ile punongare, o pavurvur nge punong eve avele. 32 Na aro ve o pavurvur avele, aro i pake ile riong elnga mo i sangpolo nepes aken rongan i voth melanga naro i nina i ve, ‘Aro them oma neke mo te voth lemi moring?’” 33 Na Jisas i patopalal ile riong na i ri ve, “I venen re aken nge thomu. Aro ve omu e i sis ve aro i velpol ini lek wainlanga aro i mothonglelu ur alavusnga ako ini ile.”

Toko ako i panes senu a Jisas avele i ranga ve ini au ako i mosisen avele.

(Matiu 5:13; Mak 9:50)

34 Na Jisas i ria mun or ve, “Au ini ur sivenga, aveto aro ve imosisennga i vus, i pavurvur aro i mosisen werer ol avele. 35 Au ako imosisennga avele ol, i pavurvur aro i opoal ur e avele. Aro te asespot i.

“Na aro ve toko e i sis ve aro ilemi mire nge lek riong, mo i sivenga ako aro i ta senu itlenga nge lek riong ake.”

Copyright information for `MBH