Luke 20

Toko pelie o nin a Jisas ve, “Anga i ateal wong ako aro ong wistetpot areken, e?”

(Matiu 21:23-27; Mak 11:27-33)

Na nge nang omole ako Jisas i patoral toko na sengre ako a Lotu Tepun a Vel a lok lemi. Na i panongpol or nge Panongpolong Sivenga. Na pris kimangare tomo nge pamirealingare nge a Moses ile patorong na toko na sengre ole mukalingare o es a i nge me. Na o nin a Jisas ve, “Wong ria them nge, anga i ateal wong ako wong wistetpot areken, e?”

Ma Jisas i olal ole riong ve, “Tho mun tho sis ako ve, tho nina mun thomu nge ninong omole mo o olal i a tho nge me. Anga i ateal a Jon mo aro i paninu tokokoere? God eve toko ulue anga?”

Mako mukalingare o ria pel ve, “Aro ve te ri ve, ‘God i ateal i,’ ma aro i ria it ve, ‘Na i vava ake lomumuo nge i avele, e?’ Aveto aro ve te ri ve, ‘Toko ulue anga i ateal i.’ Aken aro tokokoere o kras leltun it nge umre, eneke olemio nge a Jon ako ini a God ile riong elnga.”

Mako o olal a Jisas ile ninong ve, “Lemimem mire nge avele.”

Mako Jisas i ria or ve, “Tho mun aro tho ria mun thomu nge avele, ako anga i ateal tho ve aro tho oma omaing ake.”

Riong agelalnga nge Judare ako o ranga ve ini ometa theal tetalngare.

(Matiu 21:33-46; Mak 12:1-12)

Mako Jisas i sung riong agelalnga a toko na sengre nge vene, “Toko omole ako i lesu vain a ometa, ma i pathealu tokokoe pelie ma o theal ia ometa aken. Na toko aken i es nge rem melanga ma i voth palolo nge. 10 Lama nge vain le motuong,
10 Vain le motuong i pavurvur nge tovu po or lim.
ma i pakepot ile umonga omole ma i es a tokokoere nge ako o theal tetal ia ometa aken, eneke i sis ve aro i ela aning epee mo ini imeni olonga. Aveto ometa theal tetalngare o siso i ma o wispot i na i es polpol werer inga la.
11 Mako i pake mun ile umonga omole mun e la. Aveto o siso mun i na o palemara i. Na o pake werer i ma i es polpol mun inga la. 12 Mako i pake mun ile umonga menga ma i es. Aveto tokokoere o siso mun i na ini peti ia mimla ma o ela i ma o asespot i a lalanga la.

13 “Vene ako ma ometa tokoninga i ria vene, ‘Aro tho oma ol va? Aro tho pake tuk tomonnga omolenga ako ok sagu rintet i, eneke aro o nongal ol ile riong.’

14 “Aveto ometa theal tetalngare o thopol i ako i es me, ma o ria pel ve, ‘Toko aken i es me aro i elespot itema ile ur elonga, aro te so rin i, mo aro te ela ile ur elonga areke mo ini ler ol.’ 15 Mako o rere i a ometa aken lemi, ma o asespot i a lalanga, mako o so rin i.

“Na thomu o rivenga, aro ometa tokoninga aro i oma or va?
16 Aro tho ria thomu ve, aro ometa tokoninga aro i so rin or naro i sungu ia ometa nge toko relnga pelie mo aro o theal ol i.”

Ma tokokoere o nongpol a Jisas ile riong aken, ma o ria ve, “I mothong tova aro i oma vene aken.”

17 Aveto Jisas i the a or nge, na i ria or ve, “Ta, thomu o ria tho nge riong ake mirenga ako o wat i a God ile erere nge ako i ri vene:

“‘Um ako vel aringare o rivenga
i kerenga ma o siv lelpot i,
ake kene i velpol ini um a urvet ako i paengeng vel
ranga ve ini wovek sapatanga.’
Buk Song 118:22

18 Na toko alavusnga aro ve o mata a um aken nge, aro o mout mout. Na aro ve um aken i mata a toko e nge, aro i mopipara.”

19 Na pamirealingare nge a Moses ile patorong tomo nge pris kimangare olemi mire ako ve, Jisas i ri aken nge or, nge ile riong agelalnga aken. Na o ranga ve ini ometa theal tetalngare. Mako o ri ve o rere sele i, aveto o ngange nge toko na sengre.

Judare oni plong nge takis ulnga, mako o nin a Jisas ve, aro o ul takis a nepes a Sisar nge, eve avele?

(Matiu 22:15-22; Mak 12:13-17)

20 Mako pris kimangare tomo nge pamirealingare nge a Moses ile patorong, o the senu senu nge a Jisas. Na o ol toko pelie mo aro ole apaltet ve or ini toko sivenga. Na o sis ve aro ole olo i mo i ripot nge riong pelie ako tova i avsa Romre ole patorongre mo aro o teltun ia mo Romre o rere i mo aro o pamit i nge riong. 21 Mako toko le apaltetongare o nin a Jisas ve, “Pamirealinga, lemimem mire ako ve, lom riong kene i vengveng, na lom patoraling kene i nunganga. Na wong sung riong omole inga a toko na sengre nge, na lomum nge toko kimanga na toko vulutngare mo ong eksing lom riong a or nge, kene avele. Wong patoral vengveng or alavusnga, nge sovengalo ako aro o panes a God nge. 22 Na lemem ninong i vene: Na nge ler patorong, i vengveng ako aro te ul takis a nepes a Sisar nge, eve avele?”

23 Aveto Jisas ilemi mire ako ve, aro ole olo i, mako i ria or ve, 24 “Pathengalu umtun alavatharnga omole a tho nge. Na anga ia sei ake na iion ake i voth nge, e?”

25 Mako o ri ve, “Ini a nepes a Sisar ile.”

Mako Jisas i ria or ve, “Ur ako ini a Sisar ile, aro thomu o sungu vengveng i a Sisar nge. Na ur ako ini a God ile, aro thomu o sungu vengveng mun i a God nge.”

26 Ma o kukuk nge ako i olal i a or nge. Na o pavurvur aro ole olo i avele, ako a tokokoere otheki. Ma o men porengrengaltun ol inga.

Sadiusire o nin a Jisas nge toko ako aro i rin lamo i mimi werera mun.

(Matiu 22:23-33; Mak 12:18-27)

27 Ma ine Sadiusi pelie ako o es a Jisas nge me. Na Sadiusire ini tokokoe areko o ri ve, tokokoe areko o rin lale, o pavurvur aro o mimi werera ol avele. Na o nin a Jisas ve, 28 “Pamirealinga, nomenga ako Moses i wat patorong omole ako ve, aro ve toko omole i peange na i rin petetun iewo na otutun e avele, maken aro itein posnga aro i ewo werera mun itein pomnga ia basu mo aro i pavelpol wain e mo ini itein pomnga ako i rin lale ile, mo ilengare o mothong tova o vus.
28 Lo 25:5
29 Na nomenga titeinpel or limai o voth. Na otein pomnga ako ini oa tengen i ewoa tel seng omole. Ma i rin petetun iewo sengenga na otutun e avele. 30 Mako itein opisoinga i ewoa i, ave i velpol venen mun re aken a i nge, 31 na otein menga i venen mun re aken, ma or alalimaipot oewo seng aken, na otutun e avele, nako o rin rin. 32 Lamako patopalalnga seng aken i rinpot mun. 33 Na lemem ninong i vene: Panen nge los wereraing, seng aken aro ini ol i kathnga iewo, eneke toko or alalimaipot o ewoa i?”

34 Ma Jisas i olal ole riong ve, “Na nge wop lemi ol ake, toko na sengre o peange. 35 Aveto toko na seng areko God i ateal or mo i apet or ini toko sivenga, aro i palos werera mun or mo o voth tomo nge i a Pen a Urvet, naro o peange ol avele. 36 Naro o rin ol avele ranga ve ini a God ile enselre. Na or ini a God itutunre, eneke i palos werera or nge rinong. 37 Na tenesing nge a Moses i pathengal it nge areko o rin, ako aro o los werera mun. Na nge tenesing ako e won pok a vutvutnga ako won sesenga i apola nge, God i ria Moses vene:

‘Ponange tho ini a God ako ini a Abraham ile,
na Aisak ile
na Jekop ile.’
37 Nge wop lemi ako Moses i mimi nge, Abraham, Aisak na Jekop o rin lale, aveto rongan ooni i voth.

Kisim Bek 3:638 Na ake i pathengal i a it nge ako God ini rinongare ole God avele. Ini toko mimingare ole God. Na toko na seng alavusnga o mimi a itheki.”

39 Na toko pamirealingare nge a Moses ile patorong pelie, o nongpol ako Jisas i ripot riong aken, mako o ria i ve, “Pamirealinga, ong olal senu ole ninong.” 40 Mako tokokoere o ngeip ol nge ninong pelie ako aro o nin a Jisas nge.

Toko ako God i ateal i ve aro i el werer ile tokokoere, ini ao?

(Matiu 22:41-46; Mak 12:35-37)

41 Lamako i ria or ve, “O ri ve Krais ini pamimionga ako i velpol a Devit ikime mo aro ini nepes ranga ve ini a Devit. Na i vava ake o ri vene ake? 42 Eneke Devit isivenga i watu riong ake a Buk Song nge, ma i ri vene:

“‘God i ria ok Pomnga ve:
“Ong meno a lok seik me, a menik sivenga nge anga,
43 i pavurvur ako aro tho paesu ol lom ngarangre a som thewo,
mo aro lom mong or.” ’
Buk Song 110:1

44 Na nge riong inga aken, Devit i apet a Krais ini ‘ia pomnga.’ Na ile riong ake i pathengal it ve, Krais i voth tel lale. Na i vova ake o ri ve Krais ini inga a Devit itevinga na i velpol a rumongaling nge i, e?”

Jisas i panakal tokokoere nge toko pamirealingare nge a Moses ile patorong ole vothung.

(Matiu 23:1-7; Mak 12:38-40)

45 Na toko alavusnga o nongpol ile riong na Jisas itheki lel a tokokoe areko o panes i ma i ria or ve, 46 “Thomu o nakalal thomu nge toko pamirealingare nge a Moses ile patorong, eneke o sis ve aro o magon tomo nge oa teunong lolloinga. Na oa sagu rintet ako ve, tokokoere o papomnga or mo o pathokeal or a pathunonga a pen. Na o sis ve aro o men inga nge menonga ako i voth a mukaling ako a Judare ole lotuonga a vel lemire, na nge menong nge aning aolonga, o sis vet ako ve, aro o men nge menonga ako aro o papomnga or nge. 47 Aveto o pavus vet inga patong seng basbasuere ole ur elonga, na a toko puluanga otheki o sis ve aro o papomnga osivenga mo o oma ole nongong mo i lollo. Naro God ile paomelaling a or nge, aro i aolonga rintet.”

Copyright information for `MBH