Luke 3

Tenesing nge ur areko i velpol tel a mukaling ako i monsi sovengalo nge a Jisas ile omaing

(Vonge 3�4:13)

Jon ako ini toko paninuonga i panongpol nge riong.

(Matiu 3:1-12; Mak 1:3-8)

Ine tovu po mule pa omole pothoi or limnga ako Taiberius Sisar i voth ini nepes. Na Pontius Pailat ini gavana nge a epee a Judia. Na Herot i theal epee ako a Galili, na iteinnga a Pilip i theal epee ako ru a Ituria na Trakonitis. Na Lisanias i theal a Abilene. Na Anas ome a Kaiapas or paini ini Prisre oa Pomnga. Na nge wop lemi aken Jon ako ini a Sekaraia itun i voth a pen polpolnga na God ile riong i velpol a i nge. Ma Jon i esu esa e pen elonga ako i toth a thei a Jordan, ma i panongpol toko na sengre ve, “Naro thomu o pathengal or nge ako o lel kimomu nge lomu vothung kerengare, nge paninuong elnga mo aro God ilemi simikal lomu vothung kerengare.” Na Jon ile omaing aken i ranga ve ini wating ako i voth a God ile riong elnga a Aisaia ile erere nge, ma i ri vene:

“Toko e ako i leng a leng a pen polpolnga
ma i leng ve,
‘Monsi Toko Pomnga ile sovengalo,
na pavengveng ile sovengalo
mo aro i es nge.
Na ruprup alavusnga
aro ultunnga,
na pengene tomo nge tete alavusnga
aro tounga,
na lomolire
aro o pavengveng i,
na sovengalo areko i gurikrok
aro i sathamtet.
Naro toko alavusnga ake ru a ulue
aro o thepol omaing ako God i pamimi or nge.’”
Aisaia 40:3-5

Na toko na seng pulua ako o espot a Jon nge la ako aro o el paninuong a i nge. Ma i ria or ve, “Thomu ini ingop kerenga itutunre, na thomu o eksing senu rongan na thomu o ri ve o el polpol paninuong mo aro o lo nge a God ile paomelaling ako aro i velpol panen. Na o oma tel vothung ako i pathengal ako ve, thomu o lel kimomu nge lomu vothung kerenga lale. Na thomu o mothong tova o pakukukala a lomu riong pelie ve, ‘Aro them ela God ile paomelaling avele, eneke nomenga God i kin ile riong tomo nge a Abraham, na Abraham ini titevimem.’ Eneke tho ria thomu ve, God i pavurvur ako aro i oma um areke mo o velpol ini a Abraham ititeviere. Na God ile paomelaling i ranga ve ini telenga wowonga ako i totho lale ako aro i vairo i a thomu nge ako o ranga ve ini won. Na won alavusnga areko omonnga i sivenga avele, aro o tetela ir mo o asesu or a won sesenga nge.”

10 Ma Jon i ria vene aken, ma toko alavusnga o nina i ve, “Aro them oma vava?”

11 Ma i olal ole riong ve, “Omu e ile tekruk or aini, aro i sungu omole e a toko ako ile avele. Na toko ako ia aning i voth, aro i sung mun i.”

12 Na toko pelie ako ini umtun elngare o es mo o el mun paninuong ma o nina i ve, “Pamirealinga, aro them oma vava?”

13 Ma i ria or vene, “Aro thomu o el inga umtun ranga ve ako gavman i ria thomu nge. Naro o el polpola mun pelie avele.”

14 Na toko punongare pelie ako o nin mun i ve, “Na them, aro them oma vava?”

Ma i olal ole riong ve, “Thomu o mothong tova o siso polpol tokokoere na o pamit or nge riong mo o el polpol umtun a or nge. Naro lomumu i sivenga inga nge olongomu elnga.”

15 Ma toko na sengre o nongpol a Jon ile riong ma olemi ve aro ur sivenga aro i velpol. Na olemi pelekpol ako ve, “Ava ini toko aton ru God i ateal i ve aro i el werer it eve ava avele.” 16 Mako Jon i olal ole riong ve, “Tho paninu thomu nge thei, aveto toko e ako aro i rumongal me, kene ile engenging i aolonga nge lek engenging, na i pavurvur aro tho es totho a ilo sei mo aro tho inospot ile esonga a we, kene avele. Naro i paninu omu pelie nge a God Ioni Riringa, aveto omu pelie nge won sesenga. 17 Naro i nongpol toko alavusnga ole riong, naro i thomreu areko o sivenga na areko o kerenga, ranga ve ini toko pen lesnga i thomreu wit monnga sivenga na wit peti kerenga. Naro i veliloalo ur sivesivengare a ile pen sivenga, aveto ur kerekerengare aro i asesu ir a won sesenga nge ako aro ile vusonga avele.” 18 Na Jon i oma riong relnga mun pelie ako aro i pavurpol olemi nge, mako i panongpol nge panongpolong sivenga a toko na sengre nge.

Herot i paeso a Jon ako ini toko paninuonga a mang a midenga lemi.

(Matiu 14:3-5; Mak 6:17-18)

19 Na Jon i vol a Herot ako ini nepes, eneke i pamues a Herodias ako ini itein posnga iewo tomo mun nge vothung pulua kerenga mun ako i oma i. 20 Ma Herot i rong esa mun ile kerengaing ako ranga ve i paeso a Jon a mang a midenga lemi.

Jon i paninu a Jisas.

(Matiu 3:13-17; Mak 1:9-11)

21 Na Herot i paeso a Jon a mang a midenga rongan, na nge ako toko alavusngare o el paninuong, na Jisas mun i el paninuong, ma rongan i nong, nako sepsa i thep. 22 Na Oni Riringa i esu a i nge me, ma i ranga ve ini pothu, ma i men a i nge. Na lenging ako i espot a sepsa lemi me ma i ri ve, “Wong ini tuk ako ok sagu rintet wong, ma lemik sivenga rintet mun nge wong.”

Jisas ititeviere oion.

(Matiu 1:1-17)

23 Na nge wop lemi ako Jisas i patea ile omaing ma ia tovu po mule pa me. Ma toko na seng olemi ako ve, ini a Josep itun.

Na Josep ini a Heli itun.
24 Na Heli ini a Matat itun.
Na Matat ini a Livai itun.
Na Livai ini a Melki itun.
Na Melki ini a Janai itun.
Na Janai ini a Josep itun.
25 Na Josep ini a Matatias itun.
Na Matatias ini a Amos itun.
Na Amos ini a Nahum itun.
Na Nahum ini a Esli itun.
Na Esli ini a Nagai itun.
26 Na Nagai ini a Mat itun.
Na Mat ini a Matatias itun.
Na Matatias ini a Semen itun.
Na Semen ini a Josek itun.
Na Josek ini a Joda itun.
27 Na Joda ini a Joanan itun.
Na Joanan ini a Resa itun.
Na Resa ini a Serubabel itun.
Na Serubabel ini a Sealtiel itun.
Na Sealtiel ini a Neri itun.
28 Na Neri ini a Melki itun.
Na Melki ini a Adi itun.
Na Adi ini a Kosam itun.
Na Kosam ini a Elmadam itun.
Na Elmadam ini a Er itun.
29 Na Er ini a Josua itun.
Na Josua ini a Elieser itun.
Na Elieser ini a Jorim itun.
Na Jorim ini a Matat itun.
Na Matat ini a Livai itun.
30 Na Livai ini a Simeon itun.
Na Simeon ini a Juda itun.
Na Juda ini a Josep itun.
Na Josep ini a Jonam itun.
Na Jonam ini a Eliakim itun.
31 Na Eliakim ini a Melea itun.
Na Melea ini a Mena itun.
Na Mena ini a Matata itun.
Na Matata ini a Natan itun.
Na Natan ini a Devit itun.
32 Na Devit ini a Jesi itun.
Na Jesi ini a Obet itun.
Na Obet ini a Boas itun.
Na Boas ini a Salmon itun.
Na Salmon ini a Nason itun.
33 Na Nason ini a Aminadap itun.
Na Aminadap ini a Atmin itun.
Na Atmin ini a Arni itun.
Na Arni ini a Hesron itun.
Na Hesron ini a Peres itun.
Na Peres ini a Juda itun.
34 Na Juda ini a Jekop itun.
Na Jekop ini a Aisak itun.
Na Aisak ini a Abraham itun.
Na Abraham ini a Tera itun.
Na Tera ini a Nahor itun.
35 Na Nahor ini a Seruk itun.
Na Seruk ini a Reu itun.
Na Reu ini a Pelek itun.
Na Pelek ini a Eber itun.
Na Eber ini a Sela itun.
36 Na Sela ini a Kainan itun.
Na Kainan ini a Arpaksat itun.
Na Arpaksat ini a Siem itun.
Na Siem ini a Noa itun.
Na Noa ini a Lamek itun.
37 Na Lamek ini a Metusela itun.
Na Metusela ini a Enok itun.
Na Enok ini a Jaret itun.
Na Jaret ini a Mahalalel itun.
Na Mahalalel ini a Kenan itun.
38 Na Kenan ini a Enos itun.
Na Enos ini a Set itun.
Na Set ini a Adam itun.
Na Adam ini a God itun.
Copyright information for `MBH