Philippians 3

Te velpol ini toko vengvengare a God itheki ako nge ler lemioong inga.

Na titeikre, lek riong patopalalnga i vene: Aro lomumu sivenga, eneke thomu ini a Toko Pomnga ile. Na aro ve tho wat mun riong a thomu nge ako tho ri tel i a thomu nge lale, ur ol e avele ol a tho nge, ako aro tho oma i, eneke ake ko aro i paseral thomu.

Na o nakalal thomu nge areko o ranga ve ini nanau pilre. Or ini areko o oma vothung kerenga na o isis pelekpol ole, mako olemi ve o velpol ini a God ile.
2 Pol i ri nge areko o engeng nge a Moses ile patorong panesnga tomo mun nge a Jisas ile riong panesnga. Maken o engeng ve aro toko lemioongare aro o is mun ole mo aro o velpol ini a God ile.


Eneke it re ake ini a God ile ako i istetpot ler vothung kerenga a it nge na te lotual a God nge Ioni Riringa, na lemir i ngo nge a Krais Jisas ile omaing a it nge, na lemir ol nge ler vothung ako aro i opoal it, kene avele. Aveto sivengek, tho pavurvur ako aro lemik i ngo nge lek vothung mo i opoal tho, tova ve i sivenga ako aro tho oma venen aken, ave i sivenga avele.

Na aro ve toko e ilemi ve i pavurvur aro ilemi i ngo nge ile vothung, akennga tho mukal nge i.
Lek nang or limme, nako o is lek, na tho ini toko Israel, na lek net re ake ini a Benjamin, na nomenga tho panes Hibrure oa pompomere ole vothung, na lemik mire nge okei, na tho mun ini Parisi, or ini toko avlung ako o panes vengveng rintet a Moses ile patorong, na tho sis rintet ve aro tho oma a God ile omaing, make nomenga tho pakerenga areko olemio nge a Jisas,
6 O thepol a Pakeke 8:3; 22:3-4 na Galesia 1:13-14.
na toko e avele i pavurvur ako aro i teltun ok nge a Moses ile patorong panesnga.

Aveto ur areken ako nomenga lemik ve aro i opoal tho, ponange lemik mire lale ako ve, i mit roal ako ini tho nge a Krais ielonga. I nunganga ako ur alavusnga aken elonga ini ur polpolnga ol re a lemik, eneke tho sis rintet ve aro tho ini a Krais Jisas ile, ako ini ok pomnga, na aken i sivenga rintet nge ur alavusnga. Na nge ipanesnga tho modop ur alavusnga, na lemik nge ako i ranga ve ini sesalang, na tho oma venen aken mo aro tho elo a Krais mo ini lek na tho ini ile, na tho velpol ini toko vengvenga nge ako tho panes a Moses ile patorong, kene avele. Aveto God i oma tho mo tho ini toko vengvenga a itheki, eneke nge lek lemioong inga nge a Krais. 10 Na tho sis ve aro tho voth ol ini a Krais ile, na tho sis mun ve aro God ile engenging ako i palos werera Krais nge, aro i voth mun a lek mimiong. Na matheong ako Krais i el i, tho sis mun ve aro tho el mun i. Na tho sis mun ve aro lek lemi rumong i ranga ve ini ile lemi rumong ako i voth a i nge, nge ako i rin. 11 Maken aro tho voth tomo mun nge areko Krais aro i palos werera or nge rinong, ave aro tho es tomo nge or vava?

Pol i um ranga ve ako i tho engeng nge sertetpeling.

12 Na o mothong tova lomumu ve tho ini toko vengvenga lale, eve tho sivenga rintet mun lale, avele. Aveto tho, tho engeng ve aro tho krim bibim ur areken, eneke Krais i krim bibim tho mo aro tho oma venen aken. 13 Titeikre, lemik ako ve, tho krim bibim ur areken rongan. Aveto ur omole inga ako tho oma i kene i vene: Tho the werer avele, na tho tho engeng inga a mukaling la, 14 na tho engeng ve aro tho sertet mo tho mul nge wop ako God i ateal i ve ini lek, mo aro tho ela ile sungong Pen a Urvet anga ako i ateal i a tho nge, nge ako tho teo a Krais Jisas nge.

15 Maken areko a it nge ako o motu nge ler teoong a Krais nge lale, aro lemir aro i venen re aken. Na aro ve omu e ilemi ngo relpot, akennga God aro i pathengal mun i nge. 16 Aveto i sivenga ako aro te kis reletun inga nge vothung ako God i pathengal i a it nge lale.

17 Titeikre, aro thomu o oma i ranga ve ako tho oma i, na o naktet lomu vothung ranga ve ako thomu o thopol i a them nge. 18 Tho ri venen aken, eneke toko pulua ole vothung i ranga ve ako ole ngarang nge omaing ako Krais i oma i a won ngoronga nge, na nomenga tho ritet thomu nge or papulua, na ponange tho ritet mun thomu nge or, ma tho tang nge. 19 Na ole god ako o panes i, ini ur areko i voth a oopo lemi, na vothung ako ler mara nge, kene o papomnga osivenga nge omanga, na ole lemi rumong i voth inga nge ur ulue anga, naro nge ole vusong aro o el kerengaing. 20 Aveto it kene ini Pen a Urvet anga, na lor wom nge ako te men tetal toko pamimionga ako aro i esu a pen aken nge me, ini Toko Pomnga a Jisas Krais. 21 Naro i eksing nir peti sesnga mo i velpol ranga ve ini isivenga ini peti a urvet, naro i oma venen re aken nge ile engenging ako aro i paesu ur alavusnga a isa thewo nge.

Copyright information for `MBH