Revelation of John 11

Toko or aini aro o panongpol nge a God ile riong.

Lamako o sunga eel a tho nge me, na i ranga ve ini ur elonga thangarumnga. Ma God i ria tho nge ve, “Ong es mo ong thangarum lek Lotu Tepun a Vel, na sungong a lekleka ako i voth nge, naro ong tital mun tokokoe areko o lotu a lemi. Aveto ong mothong tova ong thangarum wop ako o avalal lek lotuong a vel nge, eneke tho sung wop aken nge areko or ini lek avele, naro o tepetuntun lek rem riringa i pavurvur nge ngov or mule pa penel pothoi or aini. Naro tho pake lek toko or aini, naro o malmal nge lemi kerereong a malmaling, naro o panongpol nge lek riong i pavurvur nge ngov or mule pa penel pothoi or aini aken.”
3 Eve nang or 1,260.
Na toko or aini aken o ranga ve ini won oliv or aini na theki lalainga or aini. Na o mit a Toko Pomnga itheki ako i theal ulue alavusnga.
4 O thopol a Sekaraia 4:3,11-14.
Na aro ve tokokoere o sis ve aro o pakerenga or paini, won sesenga aro i velpolpot a or paini owo na i ongtun ole ngarang areken, na toko e ako i sis ve aro i pakerenga or paini aro i rin mun venen aken. Na or paini o el engenging i pavurvur ako aro o rial sepsa mo aro vit i molu avele, i pavurvur nge nang alavusnga ako aro o panongpol a God ile riong nge. Na ole engenging i pavurvur mun ako aro o eksing thei mo i velpol ini mla, na o pavurvur mun ako aro o panes olemi nge ur kerenga pelekpolnga pavelpolpotnga a ulue.

Na nge ako or paini o pavus ole panongpolong aken, mekerem tevivinga ako i voth a vol lukulukunga aken aro i velpol mo aro i pun tomo nge or paini, naro ile mong or paini mo o rin. Naro or paini oni peti aro o ngo a sovengalo ako a rem pomnga ako o pamona or paini oa Pomnga nge. Na rem pomnga aken iion agelalnga ini a Sodom eve a Isip. Na toko alavusnga ake ru a ulue ako okei rel rel, na oni peti rel rel, na ole net rel rel aro o thopol or paini oni peti i pavurvur nge nang or me na uluo, naro o mit roal tokokoere nge or paini oni peti tetunnga. 10 Na toko alavusnga ake ru a ulue aro o voth vos, eneke or paini ako o pavelpol kerengaing pelekpolnga a or nge, kene o rin lale. Na o voth vos nge aning omanga, na o sung pel ole ur.

11 Na nang or me na uluo aken i vus, lama God i sung werer mun thue ako i sung mimiong a or paini nge, na or paini o mita. Na areko o thopol or venen aken ma saluk or. 12 Lama or paini o nongpol lenging aolonga ako i espot a Pen a Urvet me, ma i lenga or paini ve, “O esa me,” ma songen i ela or paini a Pen a Urvet la a ole ngarangre otheki.

13 A ur e avele na wiring aolonga i tok. Na rem pomnga aken epee omole i vulthepu, ave epee or limpenel rongan o voth. Na toko or 7,000 o rin nge. Na areko rongan o voth, o ngange rintet na o risea God ako i voth a Pen a Urvet kene ile engenging.

14 Na paomelaling aininga i vus, aveto paomelaling menga i toth aro i velpol.

Ensel limainga i thuo iana kuth.

15 Lama ensel limainga i thuo iana kuth. Na tho nongpol areko o voth a Pen a Urvet okei ma o presa viringa na o vo voing vene:

“Ulue ake ini ar Pomnga
tomo nge toko ako i ateal i ve aro i el werer tokokoere, kene ole,
na e avele aro i theal ol i,
naro ole thealing aken
aro ile vusonga avele.”
16 Na mukalinga or mule paini pothoi or penel aken, ako o men a ole menonga toth a God nge, o koru oeve na o lotual a God. 17 Ma o vo voing vene:

“Toko Pomnga a God
ako lom engenging i aolonga rintet
ong ini a God ako ong voth nomenga
na i pavurvur ponange.
Na them ri sivengaing a wong nge
ako ong patea lom thealing
nge ur alavusnga
nge lom engenging aolonga aken.
18  Na tokokoe areko or ini lom avele,
olemi klingtun ong,
ave nang ako aro lomum klingtun or nge,
kene i velpol lale.
Na nge nang aken, aro ong pamit rinrinongare nge riong,
naro ong olal ur sivengare nge lom umongare,
na lom riong elngare
tomo nge lom tokokoe areko o papomnga iom,
ranga ve nge areko oion kima
tomo nge areko oion kima avele.
Na nge nang aken, aro ong pakerenga
areko o pakerenga toko na sengre
ake ru a ulue.”
19 Na o vo venen aken, lamako God ile Lotu Tepun a Vel ako a Pen a Urvet lemi i thep, na tho thopol a God ile riong kinnga a bokis
19 O thepol a God ile riong kinnga a bokis ia sei nge pes 548.
ako ini ile vothinga. Na pen kitnga i kit, na pen akrunga i akrung, na wiring i tok, na vit ako i molnga i pootitoli na i merir merir i apuplutu.

Copyright information for `MBH